Delårsrapport Q3 2019

Tredje kvartalet, juli - sept 2019 Perioden 1 juli - 30 september 2019

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 143,6 MSEK (113,0) motsvarande en tillväxt om cirka 29 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,1 MSEK (2,1) och efter avskrivningar (EBIT) till 0,2 MSEK (-0,3).
  • Resultatet före skatt uppgick till -1,7 MSEK (-0,6).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -3,6 MSEK (-0,2) och 20,0 MSEK (-3,4) efter förändring av rörelsekapitalet.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (0,03).

Väsentliga händelser i tredje kvartalet

  • Den 4 juli 2019 förvärvades Bogruppen i Östergötland AB med tillhörande dotterbolag, Bogruppen HVB samt Bogruppen Familjehem. Aktierna tillträddes samma dag.
  • Den 17 juli 2019 förvärvades Akilles Personlig Assistans AB. Aktierna tillträddes den 1 september 2019.
  • Den 20 augusti erhåller Liv ihop utökade krediter genom bankbyte till Danske Bank.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • Den 10 oktober 2019 genomfördes extra bolagsstämma. Antalet ledamöter fastställdes till tre, och till styrelsens ledamöter omvaldes Kent Lindholm (ordförande), Nils Stiernstedt och Jesper von Post.

VD och koncernchef Nils Stiernstedt kommenterar kvartalet

Årets tredje kvartal kan sammanfattas som ett förvärvs- och tillväxtintensivt sådant. Med två genomförda förvärv så har koncernen vuxit med cirka 30 procent i omsättning, fått många nya kompetenta och erfarna medarbetare samt fått ett starkare fäste inom affärsområdet Boenden. Sammantaget innebär det att Livihopgruppen blir ett ännu starkare omsorgsbolag med verksamhet över hela Sverige.

Inom Assistansverksamheten har vi nu vuxit till cirka 300 kunder, och inom Boendeverksamheten har vi cirka 110 klienter. På månadsbasis innebär siffrorna cirka 50 MSEK i omsättning och vi är därmed på väg att nå våra fastställda finansiella mål.

Förvärven har inneburit ett tillskott på rörelseresultatnivå om cirka 1,2 MSEK under kvartalet.

Vi ser även en positiv trend i den organiska tillväxten, särskilt i de kommuner som har, eller kommer, besluta om att avveckla den personliga assistansen i kommunal regi. Trenden innebär att personlig assistans i privat regi kommer ta andelar från den kommunala verksamheten. Vi lägger även stort fokus på våra personliga assistenter, våra medarbetare som står längst fram och närmast våra kunder. Genom vår LivihopAkademien erbjuder vi våra assistenter kontinuerlig kompetensutveckling, något som gör Livihopgruppen mer konkurrenskraftig och kunderbjudandet bättre.

Inom Boenden förbereder vi nu för satsningar att etablera flera LSS-boenden i egen regi. Vi vet om att cirka 160 kommuner runt om i Sverige har brist på totalt cirka 4 000 platser. Det innebär att många människor i Sverige inte får den vård som de är berättigade till. Många indikatorer pekar på att antalet individer som är berättigade till särskilt boendestöd ökar kraftigt, och då kommer vi att vara där och erbjuda dessa individer en fantastisk boendemiljö.

En annan positiv trend är resultatutvecklingen. Vi har nu haft tre kvartal i rad som har legat runt fyra till fem miljoner kronor i rörelseresultat. I takt med att vi kommer tillgodogöra hela resultatet från våra förvärv, och i takt med att vi nyttjas våra stordriftsfördelar, tror vi att resultatutvecklingen fortsätter på inslagen bana.

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 klockan 16:45 CEST.

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, http://investor.livihopgruppen.se/finansiella-rapporter/.

Kort om Livihop

Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se 

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké, Q4 2020


Delårsrapport Q3 2020
Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted