Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Första kvartalet, jan - mars 2022

  • Omsättningen för perioden uppgick till 54,0 MSEK, en minskning med 61,8 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till -12,0 MSEK (3,2) och efter av- och nedskrivningar (EBIT) till -33,6 MSEK (-1,5).
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -33,8 MSEK (-2,6)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,89 SEK (-0,27)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -11,1 MSEK (2,5) och 17,2 MSEK (10,2) efter förändringar av rörelsekapital

Väsentliga händelser i första kvartalet

  • Den 20 januari 2022 kommunicerade Bolaget att aktiemajoriteten överlåtits till ett konsortium bestående av Bolagets medarbetare, vilket då skapade förutsättningar för att ansöka om förlängning av pågående företagsrekonstruktioner.
  • Den 24 januari 2022 ansökte Bolaget om förlängning av företagsrekonstruktionen.
  • Den 16 februari kommunicerade Bolaget att kundtappet uppgick till cirka 78 procent.
  • Vid extra stämma tillika första kontrollstämma den 21 februari beslutade stämman i enighet med styrelsens förslag att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Därtill valdes Åsa Larsson och Carl Johan Broms som nya ledamöter, och Sigfrid Götte entledigades.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 22 april beslöt styrelsen att ansöka om förlängning av pågående företagsrekonstruktioner som godkändes den 3 maj.

 

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022 klockan 8:35 CET.

Åsa Larsson, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070 494 96 22

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, http://investor.livihopgruppen.se/finansiella-rapporter/.

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted