Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Perioden 1 januari - 31 mars 2021

· Omsättningen för perioden uppgick till 138,6 MSEK, en ökning med 4,4 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 3,2 MSEK (2,9) och efter avskrivningar (EBIT) till -1,5 MSEK (-2,0).

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,6 MSEK (-3,5)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,27 SEK (-0,72)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,5 MSEK (-2,3) och 10,2 MSEK (-10,3) efter förändringar av rörelsekapital

Väsentliga händelser i första kvartalet

Under perioden januari - mars 2021 har inga väsentliga händelser inträffat.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Den första april förändras ledningsgruppen och består sedan dess av Nils Stiernstedt (vd), Åsa Larsson (ekonomichef), Patricia Gustavsson (segmentschef assistans syd), Karin Forsberg (segmentschef assistans norr), Helena Bergstedt (segmentschef stödboende) och Carola Clomén (segmentschef familjehem).

Vid extra stämma den 14 april 2021 valdes Tommy Zetterberg till ny ledamot och ersatte då Claes Lindholm.

VD och koncernchef Nils Stiernstedt kommenterar kvartalet

Det är glädjande att se att allt hårt arbete och gnet börjar ge resultat. Transformeringen av bolaget har gått bra och vi har ett bra och kompetent team nu som leder våra enheter. Rutiner och processer har blivit en del av vår vardag vilket har effektiviserat vårt arbete och ger mer tid till att utveckla vår personal och höja upplevelsen för våra kunder och klienter. Vårt mål är att bli Sveriges bästa arbetsgivare inom omsorg och för att nå dit måste vi tillhandahålla den bästa upplevelsen.

Dem besparings- och effektiviseringsåtgärder som vi vidtog under 2020 har gett positiv effekt under kvartalet och vi ser resultatförbättringar samt att våra marginaler stiger. Åtgärderna visar sig också i kassaflödet som är positivt.

Pandemin påverkar oss fortfarande i den grad att vi fortfarande noterar trögrörlighet bland presumtiva kunder, det är helt enkelt svårt att få till fysiska möten som ofta är nödvändigt vid nykundsbearbetning. Å andra sidan innebär det också att kundtappet har varit mindre än samma period föregående år.

Jämfört med föregående kvartal så har några förändringar skett i verksamheten. Sedan den första januari har vi inte längre någon hemtjänstverksamhet vilket innebär en omsättningsminskning om cirka 5 mkr och en resultatpåverkan om cirka 400tkr.

Affärsområdet personlig assistans som representerar cirka 85 procent av omsättningen under kvartalet ökade i omsättning med 7,2 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten är driven av den geografiska expansionen och strategiska rekryteringar under fjolåret. Vi har under kvartalet genomfört ett inkråmsförvärv av ett mindre assistansbolag beläget söder om Sundsvall vilket kompletterar vår position väl och kommer ge resultat under kommande kvartal. Vi förväntar oss dessutom ytterligare kundanskaffningar som ett resultat av fjolårets rekryteringar.

Inom affärsområdet boende noterar vi en tillväxt även där om 7,2 procent jämfört med samma period föregående år. Tillväxten är driven av ökad genomsnittlig dygnsdebitering samt fler inskrivna klienter. Förfrågningsunderlaget har ökat mot slutet av kvartalet inom framförallt stödboendeverksamheten. Vår HVB-enhet har under en tid genererat ett underskott, och mot bakgrund av den negativa trenden inom HVB-placeringar så har vi under kvartalet beslutat att avveckla enheten. Avvecklingen sker successivt under andra och tredje kvartalet. Under första kvartalet uppgick underskottet till knappt 900tkr, och vi kommer troligtvis se liknande siffra under kommande kvartal. Gruppbostäderna som vi driver på entreprenad i Uppsala kommer vi lämna den 30 september, och under kommande kvartal tillträder vi två enheter i Söderköping på entreprenad.

Mot slutet av kvartalet beslöt vi att ändra om i ledningsgruppen genom en utökning och mer representation från våra operativa verksamheter. I och med förändringen så skapar vi också en bättre sammanhållning och ökad förståelse internt för våra olika verksamheter.

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 klockan 8:35 CET.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted