Bokslutskommuniké, Q4 2020

Fjärde kvartalet, okt - dec 2020Perioden 1 oktober - 31 december 2020

· Omsättningen för perioden uppgick till 150,8 MSEK, en ökning med 9,5 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till -3,6 MSEK (1,3)

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -21,1 MSEK (-5,7).

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,28 SEK (-0,77).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -21,5 MSEK (-2,7) och -7,6 MSEK (-12,7) efter förändringar av rörelsekapital.

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet

· Den 31 december når Bolaget en förlikning med säljarna av Trea Assistans i Stockholm AB som fastställs den 25 januari 2021. I och med förlikningen avslutar parterna aktuella tvister och Trea Assistans i Stockholm AB avyttras till de tidigare säljarna.

VD och koncernchef Nils Stiernstedt kommenterar kvartalet

I början av 2020 lade vi tillfälligt om strategin och att istället för förvärv fokusera på organisk tillväxt och strategiska rekryteringar. Vi har lyckats väl med planen och etablerat flera nya lokalkontor samt utökat personalstyrkan väsentligt. I denna strategi låg även fokus på att bygga mervärden kring färre starkare varumärken och så har vi jobbat. I början av 2020 hade vi sju olika varumärken, två inom affärsområdet Boende och fem inom affärsområdet Personlig assistans. När vi går ut ur 2020 så har vi endast ett varumärke inom affärsområdet Boende och tre varumärken inom affärsområdet Personlig assistans. Satsningen ligger i linje med vårt fokus att bli bättre på att bredda vår kunskapsbas och arbeta mer över våra gränser. Våra nya etableringar och nyrekryteringar belastar resultatet med cirka 3 mkr.

Förutom att 2020 till stor del präglats av Covid med allt vad det innebär så har även 2020 varit ett år med tvister av olika karaktär. Det är glädjande att vi nådde en överenskommelse med de tidigare ägarna av Trea Assistans som innebar att de köpte tillbaka bolaget. För oss blev då konsekvensen att vi lämnar affärsområdet Hemtjänst och således renodlar vår verksamhet. Den resultatmässiga effekten av avyttringen uppgår till cirka 23 mkr.

Året har också varit ett omställningsår och vi har haft möjlighet att utvärdera och pröva vår organisation. Ett resultat av denna utvärdering blev att vi inledde ett besparingsprogram under slutet av tredje kvartalet som slutfördes i slutet av året. I siffror innebär åtgärderna, till stor del reducering av intern personal, att vi når en årlig besparingseffekt på drygt 10 mkr. Kostnader hänförligt till omorganisationen uppgår till cirka 8 mkr som belastar resultatet, merparten under sista kvartalet. I denna översyn har det även ingått att hitta fler digitaliserings- och automatiseringsprocesser. Med dessa satsningar uppnår vi inte enbart besparingar, utan vi höjer också kvalitet och kundvärdet väsentligt.

Covid och andra yttre omständigheter har såklart påverkat vår affär till stor del. Inom Personlig assistans har vi noterat en generell trögrörlighet som lättade upp lite efter sommaren men för att sen under andra vågen stanna upp. Försäkringskassan har under 2020 intensifierat arbetet med att identifiera mindre seriösa aktörer i syfte att minimera assistansbedrägeri. Vi ser detta som mycket positivt och det är nödvändigt i en bransch som historiskt haft relativt små inträdesbarriärer och liten tillsyn. Vi tror att detta på sikt kommer leda till att mindre aktörer antingen avvecklas eller absorberas av större aktörer som verkar för att hela tiden höja kvaliteten på utförandet.

Den avmattning som noterades i slutet av 2019 inom affärsområdet Boenden har även kännetecknat 2020, en effekt av att kommuner har fått ökade besparingskrav. Pandemin har på olika sätt påverkat socialtjänsternas sätt att arbeta vilket även här har inneburit en viss trögrörlighet. Samtidigt vet vi om att fler och fler far illa under dessa omständigheter och att det finns ett stort uppdämt behov av placeringar från socialtjänster i Sveriges kommuner och vi som är en aktör med bred kompetens har goda möjligheter att hjälpa dessa individer.

När vi nu går in i 2021 så gör vi det rustade och förberedda samt med ett höjt schablonbelopp och med ett nytt kollektivavtal som innebär att vi även fortsättningsvis kan satsa på kvalitet. Det nya kollektivavtalet innebär inte några retroaktiva höjningar, inga engångsersättningar, utan enbart en höjning som ligger väl inom ramen för höjningen av schablonbeloppet.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 klockan 8:45 CET.

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, http://investor.livihopgruppen.se/finansiella-rapporter/.

Kort om Livihop

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted