Årsredovisning 2019

Liv ihop offentliggör idag årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019.

I samband med bokslutet har justeringar i förvärvsanalyserna av under året genomförda förvärv skett. Effekten är att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 4 486 kSEK istället för tidigare rapporterat -3 704 kSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 142 kSEK istället för tidigare rapporterat 9 892 kSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under året till -10 400 kSEK istället för tidigare rapporterat -45 563 kSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2 589 kSEK istället för tidigare rapporterat 11 804 kSEK.

Stockholm den 22 april 2020

För vidare upplysningar
Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-550 73 23

Kort om Livihop
Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected].

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted