UPPDATERAD: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

I syfte att tillvarata bolagets tillväxtmöjligheter och bredda styrelsens kompetens och erfarenhet föreslår aktieägare som äger mer än 10 procent av aktierna att bolaget kallar till extra stämma för att välja fler ledamöter. Kallelse sker enligt 7 kap 13§ 2st aktiebolagslagen.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som vill delta i stämman ska

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 23 september 2021 och

(ii) anmäla sig till stämman senast torsdagen den 30 september 2021 genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast torsdagen den 30 september 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Livihops webbplats, www.livihopgruppen.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Livihop tillhanda senast torsdagen den 30 september 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Liv ihop AB, "Livihop extra bolagsstämma oktober 2021", Box 71, 131 07 Nacka. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [email protected] Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.livihopgruppen.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av ny styrelseledamot

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Jesper von Post väljs till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Liv ihop AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Styrelsen föreslår Nils Stiernstedt, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Val av ny styrelseledamot (punkt 6)

Aktieägare som äger mer än 10 procent föreslår att till ledamöter skall Sverker Littorin, Angeles Bermudez-Svankvist och Jesper von Post väljas. Till ordförande föreslås Sverker Littorin.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 8 684 298 aktier motsvarande sammanlagt 8 684 298 röster.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen per e-post till [email protected] senast den 24 september 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.livihopgruppen.se, senast den 27 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingar

Handlingar kommer senast från och med den 17 september 2021 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se, hos bolaget på adress Sicklastråket 3 i Nacka samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Nacka i september 2021

LIV IHOP AB (PUBL)

STYRELSEN

Nils Stiernstedt, 070 550 73 23

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected]

Liv ihop AB (publ): Beslut om konkurs

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att försätta Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") i konkurs efter Bolagets ansökan tidigare idag. Vidare har även dotterbolagen Liv ihop Sydost AB, Liv ihop LSS AB, Atlas Assistans AB samt Svea Assistans KB försatts i konkurs.


Liv ihop AB (publ): ansöker om konkurs

Styrelsen för Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") har idag hos Stockholms tingsrätt ansökt om konkurs till följd av att tingsrätten den 25 augusti 2022 beslöt att rekonstruktionen skulle upphöra. I samband med detta har även dotterbolagen Liv ihop Sydost AB, Liv ihop LSS AB, Atlas Assistans AB samt Svea Assistans KB ansökt om konkurs. Övriga dotterbolag som fortfarande är i rekonstruktion bedriver fortsättningsvis sin verksamhet vidare.


Liv ihop AB (publ): rekonstruktion upphör

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att rekonstruktionen som inleddes den 25 oktober 2021 för Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") skall upphöra med omedelbar verkan. I samband med detta har det även beslutats att rekonstruktionerna för dotterbolagen Liv ihop Sydost AB, Atlas Assistans AB samt Svea Assistans KB skall upphöra. Emellertid har Helsingborgs tingsrätt beslutat att rekonstruktionen för dotterbolaget Liv ihop Syd AB skall fortsätta.


Liv ihop AB (publ) senarelägger offentliggörande av delårsrapport

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") senarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2022.Rättelse: Liv ihop AB (publ) utser ny ordförande för styrelsen

Rättelse avser publicerat pressmeddelande den 5 juli 2022 kl 1530 med felaktig hänvisning till MAR.Liv ihop: Kommuniké från årsstämma den 30 juni 2022

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 30 juni 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Kallelse till årsstämma i Liv ihop AB

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2022 klockan 10:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted