Liv ihop: rekonstruktion godkänd

Den av Liv ihop ansökta företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt har nu godkänts. Advokat Lars Eric Gustafsson från Advokatfirman Schjødt har utsetts som rekonstruktör.

Liv ihop AB ansökte den 25 oktober om företagsrekonstruktion hos Stockholms tingsrätt mot bakgrund av IVOs beslut att återkalla bolagets tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Därutöver ansökte Liv ihop om företagsrekonstruktion för fem dotterbolag: Liv ihop Syd AB, Liv ihop Sydost AB, Atlas Assistans AB, Liv ihop LSS AB och Svea Assistans kommanditbolag. Syftet med företagsrekonstruktionen är att ge Bolaget erforderlig tid att omstrukturera verksamheten, vilket kan komma att inkludera genomgripande förändringar i ägandet av Bolaget, för att tillmötesgå IVOs anmärkningar.

Stockholms tingsrätt har nu godkänt rekonstruktionsansökan för Liv ihop AB (publ), Liv ihop LSS AB och Svea Assistans KB. Solna tingsrätt har nu godkänt rekonstruktionsansökan för Atlas Assistans AB. Till rekonstruktör har Lars Eric Gustafsson från Advokatfirman Schjødt utsetts.

Rekonstruktionsansökan för Liv ihop Syd AB vid Helsingborgs tingsrätt respektive rekonstruktionsansökan för Liv ihop Sydost AB vid Kalmar tingsrätt har ännu inte behandlats.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl.22.00.

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected]

Liv ihop AB rapporterar resultat för tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet, juli - sept 2021


Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagstämman i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") som enligt tidigare kallelse avsågs hållas fredagen den 26 november 2021 senareläggs. Aktieägare i Livihop kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 december 2021 klockan 11.00 på Svea Assistans kontor på Ekbacksvägen 28 i Bromma.
Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 26 november 2021 klockan 11.00 på Svea Assistans kontor på Ekbacksvägen 28 i Bromma.

Liv ihop: inhibition beviljad

Liv ihop har idag erhållit beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm att inhibition beviljas vilket innebär att Inspektionen för vård och omsorgs beslut av den 21 oktober inte ska gälla till dess att målet avgörs slutligt.


Liv ihop: rekonstruktion godkänd i dotterbolag

Rekonstruktionsansökan för dotterbolagen Liv ihop Syd AB och Liv ihop Sydost AB har denna dag godkänts av Helsingborgs respektive Kalmars tingsrätt. Advokat Lars Eric Gustafsson från Advokatfirman Schjødt har utsetts som rekonstruktör.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted