Liv ihop begär inhibition

Liv ihop har idag begärt inhibition i syfte att förhindra att Inspektionen för vård och omsorgs beslut att återkalla samtliga tillstånd skall verkställas. Bakgrunden är att ett verkställande skulle få oåterkalleliga konsekvenser som inte kan repareras.

Fredagen den 22 oktober erhöll Liv ihop besked från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att samtliga koncernens tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet återkallas. Tillstånden omfattar personlig assistans som innebär att koncernen tillhandahåller personlig assistans till cirka 300 assistansberättigade individer. Utöver detta tillstånd har koncernen också tillstånd att bedriva konsultentstöd som innebär att koncernen tillhandahåller familjeplaceringar åt cirka 30 barn. Vidare har koncernens tillstånd att bedriva verksamhet med stödboende med inriktning unga 16 - 20 år där cirka 20 unga klienter finns placerade. Utöver detta berörs cirka 1400 anställda vid ett verkställande och tusentals anhöriga i och med den vård och omsorg som dagligen tillhandahålls.

Skälet som IVO anger till varför tillstånden återkallas är att Liv ihop inte uppfyller kravet på lämplighet i övrigt i 23 § tredje stycket LSS. Grunderna för IVO:s bedömning är att den juridiska personen Liv ihop och övriga bolag i koncernen inte uppfyller kravet på lämplighet i övrigt och att fysiska personer med bestämmande inflytande i den juridiska personen inte uppfyller kravet på lämplighet i övrigt.

Vid bedömningen av den juridiska personen Liv ihop AB och övriga bolag i koncernen hänvisar IVO till bland annat oriktig redovisning till Skatteverket som framgick av Skatteverkets revision av bolaget i oktober 2017. Revisionen kom att visa att bolaget gjort avdrag för representationskostnader för dåvarande företrädaren och ägaren Robert Palm. Skatteverket menade att kostnaderna inte var förenliga med bolagets verksamhet, utan var hänförliga till företrädarnas privata konsumtion. Företrädarna dömdes sedermera vid Stockholms tingsrätt för skattebrott. Förförandet har inneburit att bolaget lämnat oriktig redovisning gällande skattedeklarationer och arbetsgivardeklaration för redovisningsperioderna januari till december 2015.

Vid IVO:s bedömning av att fysiska personer med bestämmande inflytande i den juridiska personen uppfyller kravet på lämplighet i övrigt, anför IVO att kretsen som skall omfattas av lämplighetsprövning, förutom ägare om minst 10 procent av aktierna, styrelsen, ledande befattningshavare, även skall omfatta ytterligare tre medlemmar av familjen Palm. Vidare menar IVO att den tidigare ägaren Robert Palm låtit sig företrädas i ägandet av bolagets aktier av närstående familjemedlemmar. IVO anser även att familjen Palms aktieägande bör beaktas tillsammans. IVO anser att medlemmar av familjen Palm därigenom har varit Robert Palm behjälpliga i att dölja sitt fortsatta bestämmande inflytande över Liv ihop, vilket gör att de inte uppfyller kravet på lämplighet i övrigt.

IVO återkallar tillstånden direkt, utan ett föregående beslut om föreläggande om att åtgärda bristerna. Detta då IVO bedömer att bolaget saknar förmåga och faktiskt möjlighet att åtgärda de allvarliga bristerna.

Liv ihop anser att IVO:s bedömning beträffande möjlighet att åtgärda bristerna är felaktig och att bolaget har förmågan och faktiskt möjlighet att åtgärda bristerna. I åtgärdsplanerna ingår bland annat att ersätta bolagets huvudägare med en ny ägare som helt saknar koppling till familjen Palm.

Liv ihop kommer överklaga IVO:s beslut genom att tydligt visa hur bristerna är åtgärdade, och anser att det finns stora skäl att anta att framgång i överklagan kommer uppnås.

IVO har inte haft några synpunkter på den underliggande verksamheten som är sund och nu lönsam vilket kommer visa sig i bolagets kommande delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september. Liv ihop och dess dotterbolag bedriver kvalitativ verksamhet med målsättning att höja den generella kvaliteten i branschen genom att införa bättre kontrollverktyg.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl.11.10.

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected]

Nerladdningsbara filer

Liv ihop AB rapporterar resultat för tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet, juli - sept 2021


Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagstämman i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") som enligt tidigare kallelse avsågs hållas fredagen den 26 november 2021 senareläggs. Aktieägare i Livihop kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 december 2021 klockan 11.00 på Svea Assistans kontor på Ekbacksvägen 28 i Bromma.
Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 26 november 2021 klockan 11.00 på Svea Assistans kontor på Ekbacksvägen 28 i Bromma.

Liv ihop: inhibition beviljad

Liv ihop har idag erhållit beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm att inhibition beviljas vilket innebär att Inspektionen för vård och omsorgs beslut av den 21 oktober inte ska gälla till dess att målet avgörs slutligt.


Liv ihop: rekonstruktion godkänd i dotterbolag

Rekonstruktionsansökan för dotterbolagen Liv ihop Syd AB och Liv ihop Sydost AB har denna dag godkänts av Helsingborgs respektive Kalmars tingsrätt. Advokat Lars Eric Gustafsson från Advokatfirman Schjødt har utsetts som rekonstruktör.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted