Liv ihop: aktiemajoritet överlåten

Liv ihop:s majoritetsägare, Svante, Marianne och Christine Palm, har idag överlåtit sina samtliga aktier, totalt 4 511 487 aktier, motsvarande 51,9 procent av utestående antal aktier, till ett konsortium bestående av Liv ihops-koncernens medarbetare.

Liv ihop:s majoritetsägare, Svante, Marianne och Christine Palm, har under en längre tid sökt möjligheter för att avyttra sina samtliga 4 511 487 aktier i Liv ihop. Ett konsortium bestående av medarbetare inom Liv ihop-koncernen har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Svante, Marianne och Christine Palm med tillträdesdag denna dag. Köpeskillingen uppgår till 0,01 SEK per aktie vid tillträde samt två tilläggsköpeskillingar. Den första tilläggsköpeskillingen skall uppgå till 80 procent av teckningskursen i en framtida nyemission som kommer vara nödvändig för att reglera ackordsskulden och finansiera koncernens fortsatta verksamhet. Den andra tilläggsköpeskillingen skall uppgå till 50 procent av differensen mellan den volymvägda genomsnittliga handelskursen tolv månader efter avslutad rekonstruktion och det belopp som erlagts i den första tilläggsköpeskillingen.

Därutöver har Liv ihop ingått ett förlikningsavtal med familjen Palm som innebär att familjen Palm inte kan ställa några framtida krav på Liv ihop. Förlikningsersättningen uppgår till 4,5 MSEK och är villkorad av avslutad och framgångsrik rekonstruktion och emission.

Ägarna kommer att begära att styrelsen inom kort kallar till en extra stämma för att besluta om att välja en ny styrelse.

Stockholm den 20 januari 2022

För vidare upplysningar
Åsa Larsson, CFO Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-494 96 22

Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2022 kl.14.35.

Kort om Livihop
Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected].

Nerladdningsbara filer

Liv ihop AB (publ) informerar om att erhållna koncernbidrag reverseras och senarelägger offentliggörande av delårsrapport

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") senarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2022 och offentliggörförändring av redovisat resultat för räkenskapsåret 2021, både på koncernbasis och för moderbolaget.Liv ihop AB (publ) och dotterbolag ansöker om förlängning av rekonstruktioner

Liv ihop AB (publ) har beslutat att inlämna ansökan till Stockholms tingsrätt om förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen vilken beviljades den 25 oktober 2021. 


Liv ihop AB senarelägger årsredovisningen

Styrelsen för Liv ihop AB (publ) har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2021. Som en följd av beslutet kommer årsstämman också att senareläggas.


Liv ihop AB utser ny VD

Styrelsen för Liv ihop AB (publ) har utsett Åsa Larsson till verkställande direktör.


Liv ihop AB rapporterar resultat för fjärde kvartalet 2021

Fjärde kvartalet, okt - dec 2021Perioden 1 oktober - 31 december 2021

· Omsättningen för perioden uppgick till 125,4 MSEK, en minskning med 16,8 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till -6,7 MSEK (-3,6) och efter avskrivningar (EBIT) till -54,7 MSEK (-20,2).

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -55,6 MSEK (-21,1)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -5,46 SEK (-2,28)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -9,8 MSEK (-21,5) och 3,9 MSEK (-7,6) efter förändringar av rörelsekapital


Kommuniké från extra bolagsstämma i Liv ihop AB den 21 januari 2022

På dagens extra bolagsstämma i Liv ihop AB fattades huvudsakligen följande beslut.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted