Liv ihop AB (publ) offentliggör delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Liv ihop AB rapporterar resultat för första kvartalet 2020

Första kvartalet, jan - mars 2020Perioden 1 januari - 31 mars 2020

· Omsättningen för koncernen uppgick till 132,7 MSEK (115,9) motsvarande en tillväxt om cirka 14,5 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,9 MSEK (5,0) och efter avskrivningar (EBIT) till -2,0 MSEK (-2,7).

· Resultatet före skatt uppgick till -3,2 MSEK (1,3).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2,3 MSEK (2,1) och -10,3 MSEK (1,6) efter förändring av rörelsekapitalet.

· Periodens resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (0,16).

Väsentliga händelser i första kvartalet

· Livihopgruppen fortsätter att växa och öppnar ett lokalkontor i Uppsala för assistansverksamheten.

· I mitten av första kvartalet drabbas världen av en pandemi som påverkar hela vårt samhälle. Det är i dagsläget inte känt i vilken utsträckning Liv ihop med dotterbolag drabbas då vi ännu inte sett några effekter på koncernens resultat och verksamhet under 2020.

VD och koncernchef Nils Stiernstedt kommenterar kvartalet

Året började som vanligt men ganska snabbt insåg vi att det här året kommer inte bli som vanligt. Vi har sakteligen anpassat vår verksamhet och vårt arbetssätt, och har nu hittat det "nya normala". Få hade nog kunnat ana att det skulle fungera så bra med arbete på distans.

I mitten av kvartalet drabbades världen av en pandemi och det är i dagsläget osäkert i vilken omfattning denna kommer att påverka Livihopgruppen. Några av våra kunder återfinns inom högrisksegmentet och vi har varit tydliga med att informera vår personal och våra kunder hur viktigt det är med social distansering och hygien. För många andra i samhället har pandemin inneburit jakten på nytt arbete, och vi har tydligt märkt att många söker sig till vår bransch och vår verksamhet. Vi har under de senaste åren noterat att löneläget i storstäderna pressats upp som en följd av ökad efterfrågan på arbetskraft. Nu kan vi vänta oss en liten vändning vilket kommer hålla nere ingångslönerna.

Beläggningen inom affärsområdet boenden har fortsatt varit låg, vilket har påverkat periodens omsättning och resultat. Åtgärder har vidtagits och vi har märkt en positiv trend mot slutet av kvartalet och framförallt fått en bra start på andra kvartalet. Inom affärsområde assistans har vi under kvartalet haft en tillväxt om cirka sex procent och vi jobbar med att verkställa marginalförstärkare. Affärsområde hemtjänst ligger konstant, men vi noterar en liten ökning jämfört med föregående kvartal med hänsyn till skottdagen.

Trenden inom privatisering av personlig assistans märks tydligt. Under slutet av 2019 beslöt flera kommuner att avveckla den personliga assistansen som utförs i kommunal regi, bland annat Säffle, Halland och Uppsala. Trenden är positiv och innebär att kunder får ett bättre erbjudande och att assistenterna får en bättre arbetsgivare som satsar på individen i syfte att kunna leverera den bästa personliga assistansen. Vi tar tillfället i akt och söker därför möjligheter att etablera oss i dessa kommuner. Den organiska tillväxten fortsätter även på andra platser och i juni förstärker vi närvaron i Norrköping med personlig assistans.

Vi jobbar kontinuerligt med att stärka vårt erbjudande till kund genom bland annat samarbeten med Eloflex och Inerventions. Tack vare våra samarbeten så är vi övertygade att kundupplevelsen kommer att förbättras. För att nå ut med vårt budskap tar vi hjälp av våra ambassadörer som representerar oss över hela landet.

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 klockan 8:35 CET.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Liv ihop: Kommuniké från årsstämma den 20 maj 2021

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 20 maj 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
Kallelse till årsstämma i Liv ihop AB

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 20 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 14 april 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


Liv ihop förstärker ledningsgruppen

Liv ihop förstärker ledningsgruppen med representanter från både affärsområde personlig assistans samt boende. Med utökningen så får ledningsgruppen en bredare kompentensbas och bättre möjligheter att tillvarata på erfarenheter och kompetenser.


Liv ihop ingår inkråmsöverlåtelse

Liv ihop har idag ingått avtal om inkråmsöverlåtelse avseende verksamhet inom personlig assistans för ett mindre bolag. Överlåtelsen avser en årlig omsättning på cirka 20 MSEK, och genom förvärvet förstärker Liv ihop verksamheten i Sundsvall.


Liv ihop AB rapporterar resultat för fjärde kvartalet 2020

Fjärde kvartalet, okt - dec 2020Perioden 1 oktober - 31 december 2020

· Omsättningen för perioden uppgick till 150,8 MSEK, en ökning med 9,5 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till -3,6 MSEK (1,3)

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -21,1 MSEK (-5,7).

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,28 SEK (-0,77).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -21,5 MSEK (-2,7) och -7,6 MSEK (-12,7) efter förändringar av rörelsekapital.

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet

· Den 31 december når Bolaget en förlikning med säljarna av Trea Assistans i Stockholm AB som fastställs den 25 januari 2021. I och med förlikningen avslutar parterna aktuella tvister och Trea Assistans i Stockholm AB avyttras till de tidigare säljarna.


Liv ihop har ingått förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans

Liv ihop har idag ingått ett förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans som innebär att de återtar Trea Assistans samt att samtliga pågående tvister mellan parterna återkallas.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted