Kallelse till extra bolagsstämma i Liv Ihop AB (publ)

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 december 2017 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 december 2017.

Det skulle underlätta för bolaget om den som vill delta i bolagsstämman även anmäler sig för deltagande på stämman senast fredagen den 22 december 2017. Anmälan kan göras skriftligen till Liv ihop AB, Attn: Christian Paulsson, på adress enligt ovan eller per telefon 070-211 00 10 eller via e-post christian.paulsson@livihop.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer under kontorstid, adress, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in i god tid före stämman, gärna i samband med eventuell anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.livihop.se. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 december 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om uppdelning av aktier (split 10 000:1) och därmed sammanhängande bolagsordningsändring
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Beslut om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag
11. Val av styrelseledamöter
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om uppdelning av aktier (split 10 000:1) och därmed sammanhängande bolagsordningsändring (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning av bolagets aktier (så kallad split) utan ändring av bolagets aktiekapital, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 10 000 nya aktier. Med anledning därav föreslås att § 5 i bolagsordningen ändras så att antalet skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. Aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 900 kronor till 9 öre. Stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Vidare föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak det följande.

§ 1
NUVARANDE LYDELSE
Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Liv ihop AB

FÖRESLAGEN LYDELSE
Firma
Bolagets firma är Liv ihop AB (publ). Bolaget ska vara publikt.

§ 3
NUVARANDE LYDELSE
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva Bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt genom dotterbolag erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller LASS (Lagen (1993:389) om assistansersättning). Bolaget skall vidare bedriva verksamhet inom vårdsektorn eller med tillhandahållande av tjänster till äldre och funktionshindrade samt tillhandahållande av administrativ service eller andra tjänster, och bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tekniska hjälpmedel och lösningar inom ovan nämnda sektorer, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Verksamhet
Aktiebolaget ska direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva verksamhet genom att erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller 51 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken (om assistansersättning). Bolaget skall vidare bedriva verksamhet inom vårdsektorn eller med tillhandahållande av tjänster till äldre och funktionshindrade samt tillhandahållande av administrativ service eller andra tjänster, och bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tekniska hjälpmedel och lösningar inom ovan nämnda sektorer, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 6
NUVARANDE LYDELSE
Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 10 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter.

§ 7
NUVARANDE LYDELSE
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vart fjärde (4) år på årsstämma en (1) eller två (2) revisorer med eller utan samma antal suppleanter, eller registrerat revisionsbolag.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Revisorer
Bolaget ska ha 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
NUVARANDE LYDELSE
Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet dagstidning upplysa om att kallelse har skett. Inför vissa stämmobeslut skall bolaget skicka brev till varje aktieägare vars postadress är känd för aktiebolaget, enligt 7 kap 23§ aktiebolagslagen (2005:551).

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma skall ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte skall behandlafråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9
NUVARANDE LYDELSE
Ärende på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och, i förekommande fall, revisionsarvode.
10. Val av styrelse och i vissa fall revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Ärende på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och, i förekommande fall, revisionsarvode.
10. Val av styrelse och i vissa fall revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 9)

Aktieägaren Mangold Fondkommission AB föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag (punkt 10)

Aktieägaren Mangold Fondkommission AB föreslår att var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseledamöter (punkt 11)

Aktieägaren Mangold Fondkommission AB föreslår till styrelseledamöter omval av Robert Palm, Carl Auer och Christian Paulsson och nyval av Agneta Trygg och Johan Grevelius.

______________

Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman enligt 7 kap. 32 § och 7 kap. 57 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.livihop.se senast från och med tre veckor före bolagsstämman och dagen för stämman. Kopia av nämnda handlingar kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

______________
 

Stockholm i november 2017

Liv ihop AB (publ)
Styrelsen

Liv ihop AB rapporterar resultat för fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet, okt - dec 2019

Perioden 1 oktober - 31 december 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 137,7 MSEK (112,2) motsvarande en tillväxt om cirka 23 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 MSEK (-6,1) och efter avskrivningar (EBIT) till -4,2 MSEK (-9,2).
 • Resultatet före skatt uppgick till -5,7 MSEK (-9,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2,7 MSEK (-2,3) och -12,7 MSEK (-4,3) efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK (0,03).

Liv ihop fokuserar på organisk tillväxt

Liv ihop fortsätter fokusera på organisk tillväxt genom strategiska rekryteringar i Uppsala respektive Falun. Dessutom etablerar Liv ihop nytt lokalkontor i Uppsala för affärsområdet Assistans.


Liv ihop AB rapporterar resultat för tredje kvartalet 2019

Tredje kvartalet, juli - sept 2019 Perioden 1 juli - 30 september 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 143,6 MSEK (113,0) motsvarande en tillväxt om cirka 29 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,1 MSEK (2,1) och efter avskrivningar (EBIT) till 0,2 MSEK (-0,3).
 • Resultatet före skatt uppgick till -1,7 MSEK (-0,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -3,6 MSEK (-0,2) och 20,0 MSEK (-3,4) efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (0,03).

Liv ihop förändrar i ledningsgruppen

Liv ihop har genomfört vissa förändringar i ledningsgruppen i takt med att bolaget går mot att vara en brett omsorgsbolag.Nytt antal aktier och röster i Liv ihop AB (publ)

Antal aktier och röster i Liv ihop AB (publ) har ökat med anledning av den riktade nyemissionen av aktier i samband med förvärvet av Akilles Personlig Assistans AB som aviserades den 17 juli.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIV IHOP

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 10:00 i Svea Assistans lokaler, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma. Inpassering från klockan 9:30.Liv ihop AB rapporterar resultat för andra kvartalet 2019

Andra kvartalet, april - juni 2019

Perioden 1 april - 30 juni 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 118,5 (111,4) Mkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Tillväxten är beroende på den organiska tillväxten som var 6,3 Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 (3,5) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 1,4 (1,2) Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,1 (0,3) Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,8 (1,3) Mkr och 1,4 (2,1) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,08) kronor. Ingen utspädning har skett under perioden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär