KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

I syfte att tillvarata bolagets tillväxtmöjligheter och bredda styrelsens kompetens och erfarenhet föreslår aktieägare som äger mer än 10 procent av aktierna att bolaget kallar till extra stämma för att välja fler ledamöter. Kallelse sker enligt 7 kap 13§ 2st aktiebolagslagen.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som vill delta i stämman ska

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 23 september 2021 och

(ii) anmäla sig till stämman senast torsdagen den 30 september 2021 genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast torsdagen den 30 september 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Livihops webbplats, www.livihopgruppen.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Livihop tillhanda senast torsdagen den 30 september 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Liv ihop AB, "Livihop extra bolagsstämma oktober 2021", Box 71, 131 07 Nacka. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [email protected] Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.livihopgruppen.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av antalet styrelseledamöter och suppleanter

7. Val av ny styrelseledamot

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Jesper von Post väljs till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Liv ihop AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Styrelsen föreslår Nils Stiernstedt, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Val av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 6)

Aktieägare som äger mer än 10 procent föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara tre (3) och antalet suppleanter en (1).

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Aktieägare som äger mer än 10 procent föreslår att till ledamöter skall Sverker Littorin, Angeles Bermudez-Svankvist och Jesper von Post väljas. Till ordförande föreslås Sverker Littorin. Till suppleant föreslås Tommy Zetterberg.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 8 684 298 aktier motsvarande sammanlagt 8 684 298 röster.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen per e-post till [email protected] senast den 24 september 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.livihopgruppen.se, senast den 27 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingar

Handlingar kommer senast från och med den 17 september 2021 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se, hos bolaget på adress Sicklastråket 3 i Nacka samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Nacka i september 2021

LIV IHOP AB (PUBL) ¨

STYRELSEN

Kort om Livihop

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress [email protected]

Kommuniké extra stämma den 1 oktober 2021

Liv ihop AB (publ), 556846-3136, höll under fredagen den 1 oktober 2021 extra bolagsstämma varvid huvudsakliga beslut fattades enligt vad som redovisas nedan.


UPPDATERAD: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


Liv ihop AB rapporterar resultat för andra kvartalet 2021

Andra kvartalet, april - juni 2021

Perioden 1 april - 30 juni 2021

· Omsättningen för perioden uppgick till 146,3 MSEK, en ökning med 12,4 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,1 MSEK (3,1) och efter avskrivningar (EBIT) till -0,6 MSEK (-1,8).

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-3,9)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,16 SEK (-0,43)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,6 MSEK (-0,9) och 2,0 MSEK (24,8) efter förändringar av rörelsekapital

Väsentliga händelser i andra kvartalet

· Den första april förändras ledningsgruppen och består sedan dess av Nils Stiernstedt (vd), Åsa Larsson (ekonomichef), Patricia Gustavsson (segmentschef assistans syd), Karin Forsberg (segmentschef assistans norr), Helena Bergstedt (segmentschef stödboende) och Carola Clomén (segmentschef familjehem).

· Vid extra stämma den 14 april 2021 valdes Tommy Zetterberg till ny ledamot och ersatte då Claes Lindholm.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Efter rapportperioden har inga väsentliga händelser inträffat.


Liv ihop: Kommuniké från årsstämma den 20 maj 2021

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 20 maj 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
Kallelse till årsstämma i Liv ihop AB

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 20 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 14 april 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted