Kallelse till årsstämma i Liv ihop AB

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 20 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

RÄTT ATT DELTA VID OCH ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 11 maj 2021 och

(ii) anmäla sig till stämman senast onsdagen den 19 maj 2021 genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Livihops webbplats, www.livihopgruppen.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Livihop tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Liv ihop AB, "Livihop extra bolagsstämma 2021", Box 71, 131 07 Nacka. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till administration@livihopgruppen.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.livihopgruppen.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Öppnande av stämman

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justerare

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvode till styrelse och revisionsarvode

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Till årsstämmans förfogande står balanserat kapital om minus 7 995 450 kronor, överkursfond om 47 064 396 kronor och årets resultat om minus 26 495 295 kronor, tillsammans 12 573 651 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att hela beloppet om 12 573 651 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, beslut om arvode till revisor (punkterna 8 - 10)

En majoritet av Bolagets aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant. Arvoden till styrelsen föreslås utgå till ordföranden med 200 000 kronor och till övriga ledamöter med vardera 100 000 kronor. För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås att till ledamöter välja Jesper von Post (omval), Nils Stiernstedt (omval) och Tommy Zetterberg (omval). Till styrelsens ordförande föreslås Jesper von Post. För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 8 684 298. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen föreskriver kommer från och med tre veckor före bolagsstämman och dagen för stämman att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.livihopgruppen.se. Kopia av nämnda handlingar kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som har anmält att de avser att delta i stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

______________

Stockholm i april 2021

Liv ihop AB (publ)

Styrelsen

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.

Liv ihop: Kommuniké från årsstämma den 20 maj 2021

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 20 maj 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
Kallelse till årsstämma i Liv ihop AB

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 20 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 14 april 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


Liv ihop förstärker ledningsgruppen

Liv ihop förstärker ledningsgruppen med representanter från både affärsområde personlig assistans samt boende. Med utökningen så får ledningsgruppen en bredare kompentensbas och bättre möjligheter att tillvarata på erfarenheter och kompetenser.


Liv ihop ingår inkråmsöverlåtelse

Liv ihop har idag ingått avtal om inkråmsöverlåtelse avseende verksamhet inom personlig assistans för ett mindre bolag. Överlåtelsen avser en årlig omsättning på cirka 20 MSEK, och genom förvärvet förstärker Liv ihop verksamheten i Sundsvall.


Liv ihop AB rapporterar resultat för fjärde kvartalet 2020

Fjärde kvartalet, okt - dec 2020Perioden 1 oktober - 31 december 2020

· Omsättningen för perioden uppgick till 150,8 MSEK, en ökning med 9,5 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till -3,6 MSEK (1,3)

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -21,1 MSEK (-5,7).

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,28 SEK (-0,77).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -21,5 MSEK (-2,7) och -7,6 MSEK (-12,7) efter förändringar av rörelsekapital.

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet

· Den 31 december når Bolaget en förlikning med säljarna av Trea Assistans i Stockholm AB som fastställs den 25 januari 2021. I och med förlikningen avslutar parterna aktuella tvister och Trea Assistans i Stockholm AB avyttras till de tidigare säljarna.


Liv ihop har ingått förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans

Liv ihop har idag ingått ett förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans som innebär att de återtar Trea Assistans samt att samtliga pågående tvister mellan parterna återkallas.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted