Förslag till styrelse i Liv ihop

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag informerats om att aktieägare med sammanlagt 50,1% av det totala antalet aktier och röster i Liv ihop AB (publ) företrädande ca 57% av röster och kapital vid årsstämman den 9 maj 2018 har enats om att föreslå och stödja beslutsförslagen nedan.

Bakom förslaget står: Carl Auer (28,5%), Timecare Corporate Finance AB (1,0%), Mangold Fondkommission AB (3,1%), Continentia Holding AB (4,3%), Lars Pontell AB (0,1%), Paulsson Advisory AB (1,0%), GoMobile AB (0,6%), Niklas Wester (0,3%), GunDike AB (6,4%), Läkarkliniken i Stockholm AB (2,8%), Trinvest AB (0,8%), Emissions Kapital AB (0,4%), Consentia Group AB (0,4%) samt ytterligare ett antal mindre aktieägare.

Förslaget inför bolagsstämman är som följer:

Punkt 11

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter.

Punkt 12

Följande personer föreslås till styrelseledamöter:
1. Johan Grevelius (omval), oberoende från bolag och ägare
2. Agneta Trygg (omval), oberoende från bolag och ägare
3. Lage Jonason (nyval), oberoende från bolag och ägare
4. Crister Auer (nyval), beroende från bolag och ägare
5. Gabriella Samuels (nyval), oberoende från bolag och ägare

Johan Grevelius föreslås som styrelsens ordförande.

Kort presentation av de nya föreslagna ledamöterna:

Gabriella Samuels, född 1978
Utbildad jurist på Stockholms Universitet och certifierad näringsterapeut. Gabriella har lång erfarenhet av assistansbranschen med arbetslivserfarenhet inom Försäkringskassan, Trea Assistans, Länsförsäkringar. Andra engagemang: styrelsesuppleant i GunDike AB.

Lage Jonason, född 1951
Utbildad jur. kand och civilekonom på Lunds Universitet. Lage har lång erfarenhet från bank- och finansbranschen och investeringar i tillväxtbolag. Andra befattningar: Styrelseordförande i INSPI AB. Styrelseledamot i Invisio Communications AB (publ), QQM Fund Management AB, Culot AB, Lage Jonason AB, Aktiebolaget G C Lapidem och Aktiebolaget I.V. Numen Adest.

Crister Auer, född 1945
F.d. Överstelöjtnant i Armén, har över 20 års erfarenhet som managementkonsult. Nuvarande engagemang: verksamhetsansvarig i Liv ihop AB och Castor Ekonomisk förening samt vice kyrkorådsordförande Gustav Vasa församling. Tidigare befattningar inom Liv ihop: styrelseordförande Livihop AB 2011 - 2015 samt VD Liv ihop AB 2016.

Punkt 13

Omval av PricewaterhouseCoopers med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Punkt 14

Arvode till ordinarie ledamöter skall uppgå till 100 000 kr samt för ordföranden skall ett arvode om 225 000 kr utgå.

Revisorsarvode skall utgå efter godkänd räkning.

Stockholm den 4 maj 2018

För vidare upplysningar:
Christian Paulsson, Styrelseordförande Liv ihop AB (publ)
Telefon: +46 70 211 0010
E-post: [email protected]

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Livihops dotterbolag Trea Assistans växer hemtjänstverksamheten

 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") dotterbolag Trea Assistans Stockholm AB ("Trea") har vunnit en upphandling i Södertälje Kommun avseende utförande av hemtjänst
 • Trea har tilldelats 7% av det totala antalet hemtjänsttimmar i kommunen vilket motsvarar en omsättning om ca 14 mkr på årsbasis, vilket motsvarar en ökning av omsättningen från tidigare med ca 6 mkr per år
 • Kontraktet är värt ca 28 mkr över en tvåårsperiod. Kommunen har möjlighet att förlänga avtalet i två år med ett år i taget.
 • Avtalet börjar gälla från och med 1 november 2018

Årsstämma i Liv ihop den 9 maj 2018

Liv ihop AB (publ) höll under onsdagen den 9 maj 2018 sin årsstämma varvid huvudsakliga beslut fattades enligt vad som redovisas nedan.


Delårsrapport Januari - Mars 2018

 Perioden 1 januari - 31 mars 2018

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 78,3 (53,1) mkr motsvarande en tillväxt om 47,5 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 (1,5) mkr en ökning om 46,7 procent och efter avskrivningar (EBIT) till 0,9 (0,5) mkr en ökning om 80,0 procent
 • EBITDA marginalen uppgick till 2,8 (2,8) procent, rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,1 (1,0) procent
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,4 (0,2) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -0,2 (4,6) mkr och -0,2 (-12,6) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
 • Resultat per aktie uppgår till 0,01 (-306,51) kronor

Förslag till styrelse i Liv ihop

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag informerats om att aktieägare med sammanlagt 50,1% av det totala antalet aktier och röster i Liv ihop AB (publ) företrädande ca 57% av röster och kapital vid årsstämman den 9 maj 2018 har enats om att föreslå och stödja beslutsförslagen nedan.
LIVIHOP UTSER NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

 • Carl Auer lämnar som VD för att fokusera nya kunder och marknad
 • Christian Paulsson utses till ny VD

Aktieägarna i Liv ihop kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 09:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 08:30.Liv ihop tillträder BAMU Uppsala AB

 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har per idag tillträtt BAMU Uppsala AB ("BAMU") där samtliga aktier förvärvats ("Förvärvet")
 • BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun
 • Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden
 • Köpeskillingen uppgick till 4,0 mkr, samt två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på skuldfri basis
 • Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 mkr samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 mkr på årsbasis

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted