Ny studie: Leverspecifik behandling mot målproteinet ANGPTL4 är effektiv och säker

Hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet. Genom målsökande behandling av levern undviks kända biverkningar som annars kan uppstå om hela organismen behandlas. Det visar en ny studie utförd av Lipigon och dess nederländska samarbetspartner.

Studien som publiceras i Journal of Lipid Research visar att hämning av ANGPTL4, målproteinet för Lipigons längst framskridna läkemedelskandidat Lipisense, sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet i musmodell. Vidare skyddades djuren från fetma och fettlever. Behandlingsresultaten bekräftade vad man väntat sig baserat på genetiska data från människor.  

För att tysta målproteinet används en antisense-oligonukleotid, en ASO. En ASO är en kort DNA-/RNA-sekvens som binder komplementärt till en gens mRNA och förhindrar cellerna att tillverka ett protein, i detta fall ANGPTL4-proteinet. Lipigons läkemedelskandidat Lipisense består av samma typ av ASO och är målsökande för den mänskliga varianten av ANGPTL4.

Studien visar också att risken för lymfatiska biverkningar undviks genom att Lipisense verkar målinriktat och i huvudsak tas upp i levern. Tidigare studier har visat att lymfatiska biverkningar kan vara ett problem om man slår ut ANGPTL4 i hela organismen.

"ANGPTL4 har ansetts som ett komplicerat målprotein ända sedan de första knockout-studierna av ANGPTL4 för hela kroppen presenterades och visade allvarliga biverkningar på lymfsystemet. Dessa studier var ganska extrema, och jag har alltid trott att ANGPTL4 ändå kunde vara ett bra mål för läkemedelsutveckling. Därför är jag glad över att ha kunnat rubba denna gamla doktrin med hjälp av Lipigon-metoden med leverspecifik inriktning. Vi såg inga lymfatiska biverkningar i vår studie, samtidigt som de positiva behandlingseffekterna var anmärkningsvärda", säger Dr. Sander Kersten, professor vid Wageningen University i Nederländerna.

Sander Kersten är en Europas ledande forskare inom molekylär metabolism och vetenskaplig rådgivare till Lipigon.

"Vi är mycket lyckligt lottade att ha samarbetsparters som professor Kersten, en framstående vetenskaplig rådgivare till Lipigon. Det här är ett bra exempel på hur akademi och industri i Europa arbetar tillsammans för ömsesidig nytta och, förhoppningsvis inom en nära framtid, till förmån för patienterna", säger Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

Målproteinet i studien, ANGPTL4, är ett enzym som trycker ner ett annat protein, lipoproteinlipas, LPL, i kroppen. LPL är viktigt för fettregleringen i blodet eftersom dess uppgift är att bryta ner triglyceriderna i blodet. Genom att förhindra kroppens tillverkning av ANGPTL4 ökar lipoproteinlipasets aktivitet och blodfetterna minskar.

Efter fyra injektioner av ANGPTL4-ASO hämmades ANGPTL4-nivåerna hos mössen i studien, vilket ledde till högre LPL-nivåer och att triglycerid- och glukosnivåerna minskade i blodet. 

"Sammantaget indikerar dessa data att ASO-behandling som riktar sig mot ANGPTL4 effektivt minskar plasmatriglyceridnivåer hos möss utan att ge upphov till säkerhetsproblem", säger Dr. Sander Karsten.

I studien uppmätte forskarna också lägre totalkolesterol; lägre nivåer av LDL-kolesterol, serumamyloid A (en markör för inflammation) och levertriglycerider. Däremot såg de ingen signifikant skillnad i leverenzymet plasmaalaninaminotransferas, vilket antyder att Lipisense tolereras väl hos djuren.

"Utöver detta såg vi också ett minskat födointag, minskad viktökning och en förbättrad glukostolerans. Detta är lovande för framtiden, då det kan finnas användningsområden för andra indikationer, till exempel för diabetiker som har förhöjda halter av triglycerider och glukos i blodet", säger Dr. Sander Kersten.

Effekterna speglar det man tidigare sett hos människor med förändringar i ANGPTL4-genen, som är förknippad med ett minskat förhållande mellan midja och höft samt minskad risk för typ 2-diabetes och kranskärlssjukdom.

Silencing ANGPTL4 via antisense oligonucleotides effectively reduces plasma triglyceride and glucose levels in mice without causing lymphadenopathy. Mingjuan Deng, Elda Kutrolli, Anne Sadewasser, Sven Michel, Masoumeh Motamedi Joibari, Frank Jaschinski. Gunilla Olivecrona, Stefan K. Nilsson, Sander Kersten, Journal of Lipid Research, June 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Sista dag för handel med BTA i Lipigon

Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA är den 14 juli 2022. Avstämningsdag hos Euroclear är den 18 juli 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 20 juli 2022.


Nyhetsbrev #2 2022: Lyckad nyemission och Lipisense i klinisk fas

Sommaren är äntligen här! Av oss är den lika efterlängtad som starten på den kliniska fas I-studien av Lipisense den sista maj. Den innebär att vi numera stolt kan titulera oss kliniskt forskningsbolag.

Våren har varit intensiv, full av förberedelser inför starten av den kliniska prövningen. Vd Stefan K. Nilsson har bland annat varit i Milano där han höll två uppskattade presentationer om Lipisense vid EAS Congress 2022, den största årliga kongressen om åderförfettning i Europa.

Kort därefter publicerades en av studierna Stefan presenterade i Milano i Journal of Lipid Research. Där visar Lipigons vetenskapliga rådgivare Sander Karsten att hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet och att biverkningar kan undvikas genom målsökande behandling av levern.

Lipigon har också genomfört en lyckad företrädesemission om 22,6 miljoner. Syftet med kapitalanskaffningen var främst att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av Lipisense-projektet, med mål att genomföra fas I och planera fas II.

Nedan följer en kort sammanfattning av den senaste periodens händelser och vi passar på att önska er alla en riktigt glad och härlig sommar.


Lipigon tillförs 22,6 MSEK i emissionslikvid

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 3 maj 2022 och som godkändes av extra bolagsstämma den 19 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 17,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 69,9 procent, vilket innebär att cirka 20,1 procent av Företrädesemissionens totala *volym tilldelas emissionsgaranterna. Lipigon tillförs således cirka 22,6 MSEK, motsvarande 90 procent av Företrädesemissionens totala volym.


Lipigons vd om emissionen och den nystartade fas I-studien

Lipigon beslutade i maj om en nyemission av aktier om drygt 21 MSEK med företrädesrätt för Lipigons aktieägare. Vd Stefan K. Nilsson har intervjuats i flera kanaler om bolaget, det nya läget och vad emissionslikviden kommer att användas till.


Ny studie: Leverspecifik behandling mot målproteinet ANGPTL4 är effektiv och säker

Hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet. Genom målsökande behandling av levern undviks kända biverkningar som annars kan uppstå om hela organismen behandlas. Det visar en ny studie utförd av Lipigon och dess nederländska samarbetspartner.


New study: Liver-specific treatment of target protein ANGPTL4 is effective and safe

Inhibition of the target protein ANGPTL4 lowers triglyceride and glucose levels in the blood, according to a new study conducted by Lipigon and its Dutch partners. Targeted treatment of the liver avoids known side effects that might otherwise occur if the whole organism is treated.


Lipigon offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") offentliggör idag det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen"). Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lipigon.se, på Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida, www.stockholmcorp.se, samt på Nordic Issuing AB:s hemsida, www.nordic-issuing.se.


Doseringsstart i fas I-studie för Lipigons blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") har meddelat att bolagets läkemedelskandidat Lipisense på tisdagen för första gången har getts till människa. Doseringen skedde inom ramen för fas I-studien.


First-in-human phase I trial with Lipigons lipid-lowering candidate Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") has announced that their drug candidate Lipisense has been given to humans for the first time. The phase I clinical trial began on Tuesday.


Stort intresse för Lipigon på Europas ledande forskarmöte om åderförfettning

Lipigons vd Stefan K. Nilsson höll två presentationer om Lipisense på tisdagskvällen vid EAS Congress 2022 i Milano, den största årliga kongressen om åderförfettning i Europa. "Jag möttes av ett stort internationellt intresse för vår läkemedelskandidat Lipisense", säger Stefan K. Nilsson.


Kommuniké från extrastämma i Lipigon Pharmaceuticals AB den 19 maj 2022

Idag, den 19 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.


Kommuniké från årsstämma 2022 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 19 maj 2022

I dag, den 19 maj 2022, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted