Lipigon Nyhetsbrev #3 2021 - Hög M&A-aktivitet och Lipisense avancerar planenligt

Det lackar mot jul och året närmar sig sitt slut. Vårt arbete under hösten har präglats av stort fokus på att ta vår blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense närmare klinisk fas och allt löper på enligt plan. Parallellt med utvecklingsarbetet har vi varit aktiva i internationella forum och konferenser och noterar ett stort intresse för Lipisense-projektet.

Här sammanfattar vi den senaste periodens händelser och passar på att önska en riktigt god jul och gott nytt år!

HÄNDELSER OCH NYHETER I KORTHET

Positiva aktieanalyser från Analysguiden och Emergers
Läs senaste aktieanalyser.

Delårsrapport Q3 2021
Delårsrapporten för januari-september 2021 kan laddas ner via Lipigons webbplats.

Hög M&A-aktivitet inom RNA-terapier
Intresset för RNA-baserade läkemedel är stort och bara under den senaste månaden har två betydelsefulla affärer inom fältet genomförts.

Den brittiska läkemedelsjätten GlaxoSmithKline (GSK) har tecknat licensavtal om Arrowhead Pharmaceuticals RNA-projekt för behandling av fettleversjukdomen NASH. Arrowhead erhåller förskottsbetalning på 120 miljoner dollar samt milstolpsbetalningar och stegvis royalty på nettoproduktförsäljning.

Det globala läkemedelsföretaget Novo Nordisk har avtalat om förvärv av amerikanska Dicerna Pharmaceuticals för 3,3 miljarder dollar. Bolagen har tidigare samarbetat för att ta fram nya RNAi-terapier, och Novo Nordisk förväntar sig att gå in i klinik med den första av dessa 2022.

2021-12-02
Lipigon rapporterar positiva resultat från preklinisk studie med Lipisense
Toxikologistudien som pågick under 28 dagar visade att samtliga dosnivåer tolererades väl. Den rapporterade studien utgör en av flera prekliniska studier som kommer att ligga till grund för klinisk prövningsansökan som beräknas att lämnas in första kvartalet 2022. Läs pressmeddelandet.

2021-11-04
Lipigon och 5Prime Sciences ingår partnerskap för att optimera kommande kliniska prövningar
För att ytterligare stärka det fortsatta utvecklingsarbetet med Lipisense kommer vi i samarbete med 5Prime Sciences att undersöka vilka patientgrupper som skulle ha bäst nytta av behandling med Lipisense. Läs pressmeddelandet.

2021-10-11
Effektmått redan i tidig fas - Lipigons vd intervjuas om flaggskeppet Lipisense
I en av höstens säkerhetsstudier med Lipisense kunde vi utöver god tolerabilitet även rapportera effektmått då triglyceridnivåerna i försöksdjuren sänktes. I en intervju i samband med Lipigons presentation på Umeå på börsen berättar vd Stefan K. Nilsson om betydelsen av tidiga effektmått och de speciella egenskaperna med RNA-läkemedel. Se intervjun.

2021-09-23
Lipigon presenterade på TIDES USA - världens största industrikonferens för RNA-läkemedel
TIDES USA är känd som den främsta inom läkemedelsfälten oligonukleotider, peptider, mRNA och geneditering och är en viktig mötesplats för alla inom RNA-läkemedel. För Lipigon gav det en bra möjlighet att presentera våra data för industriledare vilka representerar bolag som är tänkbara licenstagare av Lipisense-projektet. Läs pressmeddelandet.

KOMMANDE BOLAGSAKTIVITETER I NÄRTID

Emergers bolagsdag, 19 januari 2022. Läs mer och anmäl dig här.

OligoNova scientific meeting, Göteborg, 9-10 februari 2022.
Som inbjuden föreläsare kommer Lipigons vd att tala om ASO-läkemedel (antisens-oligonukleotid), sjukdomen dyslipidemi och läkemedelsutveckling. OligoNova Hub är en nationell teknikplattform för utveckling av oligonukleotid-läkemedel, i Göteborg. Största finansiärer är Wallenbergstiftelsen, SciLifeLab och Göteborgs universitet.

TIPS!

  • Lipigon - the movie
    Filmen om Lipigon som tydligt beskriver vår vision och verksamhet finns nu på webbplatsen. Se filmen.
  • Nyckelpersoner förklarar
    På vår webbplats finns flera artiklar om hur vi arbetar med att utveckla nya behandlingar mot förhöjda blodfetter, så kallade lipidrelaterade sjukdomar. Läs mer.

Följ Lipigon i sociala medier
Vi finns på LinkedIn och Twitter: Lipigon_Pharma och StefanKNilsson. Följ oss gärna!

Nyhetsbrev varje kvartal
Vi skickar kvartalsvisa nyhetsbrev till aktieägare, investerare och andra intressenter. Prenumerera på våra utskick genom att anmäla dig på vår webbplats, lipigon.se/investor-relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från extrastämma i Lipigon Pharmaceuticals AB den 19 maj 2022

Idag, den 19 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.


Kommuniké från årsstämma 2022 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 19 maj 2022

I dag, den 19 maj 2022, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Lipigon presenterar på Europas ledande forskarmöte om åderförfettning

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ska hålla två presentationer om Lipisense under den prestigefyllda "Late Breaking Session" vid EAS Congress 2022 i Milano. Denna årliga kongress samlar de främsta medicinska experterna och forskarna inom åderförfettning. Vid "Late Breaking Session" presenteras de senaste och mest intressanta nya forskarrönen.


Rockad i Lipigons styrelse

Valberedningen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") föreslår att Lars Öhman väljs till ordförande vid årsstämman. Nuvarande styrelseordförande Urban Paulsson har meddelat att han inte ställer upp till omval till ordförandeposten, dock står han till förfogande för omval som styrelseledamot.


Analysguiden: Lipigon är numera ett kliniskt forskningsbolag

Lipigon har erhållit godkännande från Läkemedelsverket att starta klinisk prövning av Lipisense, efter att ha presenterat en tillfredställande säkerhetsprofil i det prekliniska arbetet. Analysguiden sätter ett motiverat värde om 11,6 (12,6) kronor på Lipigon.


Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 265 tkr till ett genomsnittspris om 3,36 kronor per aktie.


Kallelse till extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 maj 2022 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.


Lipigon har beslutat om en företrädesemission om 25,1 MSEK

Styrelsen för Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") har, villkorat av extra bolagstämmas efterföljande godkännande, beslutat om en nyemission av aktier om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Lipigons aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till 90 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma ("Extra Bolagsstämman") godkänner styrelsens beslut.


Lipigon offentliggör delårsrapport för januari-mars 2022

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.


Lipigon meddelar utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Den 30 april 2022 avslutades nyttjandeperioden för Lipigon Pharmaceuticals AB:s ("Lipigon" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO1. Inga teckningsoptioner nyttjades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted