Bokslutskommuniké 2019

HELÅRET 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-). 
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -32 368 (-22 820). Rörelseresultat föreav- och nedskrivningar uppgick till TSEK -22 112 (-13 100).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -34 285 (-23 100). 
 • Eget kapital uppgick till TSEK 75 506 (109 792) och soliditeten till 71 (93)%. 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,31 (-1,06)sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -22 703 (-13083). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692 (26 126).

OKTOBER - DECEMBER 2019   

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-). 
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -10 180 (-6 858). Rörelseresultat föreav- och nedskrivningar uppgick till TSEK -7 571 (-4 348). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -11 068 (-6 913). 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,42 (-0,26)sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 301 (-3 510).Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692 (26 126). 
 • Luci Intressenter AB, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar Dellner,Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, lämnade den 6 november 2019 ettoffentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LightLab att överlåta samtligaaktier i LightLab till Luci Intressenter AB, mot kontant betalning om 5,00kronor per aktie. 
 • Styrelsen för LightLab Sweden AB rekommenderar senare samma dag, 6 november,enhälligt aktieägarna i LightLab att acceptera erbjudandet från LuciIntressenter AB. 
 • I slutet av november tecknade LightLab en avsiktsförklaring med ItalienskaSAES Getters S.p.A. kring ett möjligt samarbete inom området UV-chip.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG   

 • I början av januari erhöll LightLab en kreditram om 10 miljoner kronor frånBolagets huvudägare, Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner, med syftet attsäkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov. 
 • Luci Intressenter AB offentliggjorde 4 februari slutligt utfall i budet påLightLab. De aktier som lämnats in i erbjudandet till LightLabs aktieägare vidutgången av den förlängda acceptfristen den 31 januari 2020 uppgick, tillsammansmed de aktier som redan kontrollerades av Luci Intressenter, till totalt 24 197486 aktier, motsvarande cirka 92,4 procent av det totala antalet aktier ochröster i LightLab. 
 • Luci Intressenter AB meddelade i samband med offentliggörandet av slutligtutfall även att de kommer att påkalla tvångsinlösen avseende de återståendeaktierna i LightLab och påbörja processen att avnotera LightLabs aktier frånNasdaq First North Growth Market. 
 • Nanyang Technological University (NTU) i Singapore och LightLab har kommitöverens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete framtill 31 mars 2024.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta: 

Rune Torbjörnsen, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: [email protected]

Anders Frisk, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 
Mobil: 070-420 44 87

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder undervarumärket EEE Light® teknik och produkter för hållbar desinfektion av vatten,luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. Bolagets aktie handlas på NasdaqFirst North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 10391 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: [email protected] 

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delarsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted