Uttalande från styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) med anledning av Luci Intressenter AB:s offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab") rekommenderar enhälligtaktieägarna i LightLab att acceptera Luci Intressenter AB:s ("LuciIntressenter") erbjudande om 5,00 kronor kontant per aktie.

Detta uttalande görs av styrelsen för LightLab ("Styrelsen") i enlighet medpunkten II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeover-reglerna").

Bakgrund
Luci Intressenter, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar Dellner,Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, har den 6 november 2019 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LightLab att överlåta samtliga aktier i LightLab till Luci Intressenter mot kontant betalning om 5,00 SEK peraktie ("Erbjudandet"). Acceptfristen för Erbjudandet löper under perioden 21november till och med 12 december 2019. Luci Intressenters ägare äger tillsammans 14 237 963 aktier i LightLab, motsvarande 54,37 procent av utestående aktier.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i LightLab till 130,9 MSEK baserat på totalt 26 187 168 utstående aktier, av vilka 15 utgörs av aktier av serie A och 26 187 153 utgörs av aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till tioröster per aktie medan aktier av serie B berättigar till en röst per aktie.

Erbjudandet innebär en premie om cirka:

 • 43,7 procent jämfört med stängningskursen 3,48 kronor för LightLabs aktieden 5 november 2019, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
 • 48,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen 3,38 kronorför LightLabs aktie under de senaste 30 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
 • 36,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen 3,66 kronorför LightLabs aktie under de senaste tre månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Luci Intressenter blir ägare till mer än 90procent av det totala antalet aktier i LightLab.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det pressmeddelandevarigenom Erbjudandet offentliggjordes som hålls tillgängligtpå www.luciintressenter.se.

Processen för utvärdering av Erbjudandet

Ingen ledamot i Styrelsen har ansetts ha intressegemenskap med Luci Intressenter eller på annan grund något intresse som strider mot aktieägarnas. Erbjudandet har därför utvärderats av Styrelsen i dess helhet. Styrelsen har med anledning av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl KB somlegal rådgivare samt uppdragit åt Erik Penser Bank att avge en s.k. fairness opinion till stöd för Styrelsens utlåtande angående Erbjudandet.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen för LightLab grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samladbedömning av ett antal faktorer vilka Styrelsen anser vara av relevans vidutvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsadetill, LightLabs nuvarande ekonomiska ställning, beaktat ett nära förestående ochbetydande behov av ytterligare kapital, LightLabs bedömda framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelsen har utvärderat Erbjudandet mot bakgrund av LightLabs långsiktiga värde utifrån bedömda framtida kassaflöde, budpremier vid tidigare erlagda bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av LightLabs aktiekurs och lönsamhet.

Av Erik Penser Banks fairness opinion, som bifogas som bilaga till dettapressmeddelande, framgår att Erik Penser Bank anser att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i LightLab ur ett finansiellt perspektiv.

Baserat på ovanstående rekommenderar Styrelsen enhälligt LightLabs aktieägare att acceptera Erbjudandet om 5,00 kronor per aktie.

Påverkan på LightLab och dess anställda
Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på LightLab, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Luci Intressenters strategiska planerför LightLab och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där LightLab bedriver sin verksamhet.

Luci Intressenter har i sitt pressmeddelande den 6 november2019 uttalat följande: "Budgivarna har inte för avsikt att väsentligt ändrabolagets övergripande strategier och planer för verksamheten som en följd av Erbjudandet. Budgivarna förutser för tillfället inga väsentliga förändringartill följd av förvärvet för LightLabs ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där LightLab bedriver verksamhet."

Styrelsen utgår ifrån att Luci Intressenters uttalanden är korrekta och finner ingen anledning att ha någon annan uppfattning. Tillämplig lag och tvist Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svenskdomstol. Detta pressmeddelande har upprättats i en svensk och engelsk version. Videventuella avvikelser mellan den svenska och den engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

Uppsala den 6 november 2019

LightLab Sweden AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Frisk, styrelseordförande
Tel: +46 70 420 44 87

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 07:45 CET.

Detta är LightLab Sweden ABLightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder undervarumärket EEE Light® teknik och produkter för hållbar desinfektion av vatten,luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har cirka 3 700 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: [email protected]

LightLab avnoteras - Sista handelsdag 12 mars 2020

LightLab Sweden AB ("LightLab") ansökte den 17 februari 2020 till Nasdaq Stockholm AB ("Börsen") om avnotering av Bolagets B-aktier från Nasdaq FirstNorth Growth Market.


Luci Intressenter begär tvångsinlösen och LightLab ansöker om avnotering

Luci Intressenter AB ("Luci Intressenter") offentliggjorde den 4 februari 2020 att bolaget, efter utgången av den förlängda acceptfristen, innehar ca 92,4 procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab Sweden AB ("LightLab").


LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

HELÅRET 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-). 
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -32 368 (-22 820). Rörelseresultat föreav- och nedskrivningar uppgick till TSEK -22 112 (-13 100).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -34 285 (-23 100). 
 • Eget kapital uppgick till TSEK 75 506 (109 792) och soliditeten till 71 (93)%. 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,31 (-1,06)sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -22 703 (-13083). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692 (26 126).

LightLab erhåller kreditram från huvudägare

 • LightLab har av Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner erhållit en kreditram om 10 miljoner kronor
 • Syftet är att säkerställa Bolagets kortfristiga behov av rörelsekapital
 • Utnyttjad kredit plus upplupen ränta skall återbetalas senast 30 juni 2020, alternativt kvittas mot aktier som del i en nyemission i det fall Luci Intressenters erbjudande, som förlängts till och med den 15 januari 2020, inte fullföljs


LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2019

JULI - SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 273 (-5 655). Rörelseresultat före av - och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 677 (-3 182).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 740 (-5 722).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 86 575 (116 705) och soliditeten till 75 (93)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,22) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 702 (-3 909). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 882 (35 081).
 • I juli utsåg styrelsen Rune Torbjörnsen till ny VD för LightLab från 1 september 2019

Uttalande från styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) med anledning av Luci Intressenter AB:s offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab") rekommenderar enhälligtaktieägarna i LightLab att acceptera Luci Intressenter AB:s ("LuciIntressenter") erbjudande om 5,00 kronor kontant per aktie.


LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2019

APRIL - JUNI 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 590 (-5 622). Rörelseresultat före av - och nedskrivningar uppgick till TSEK -5 048 (-3 257).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 927 (-5 564).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 94 314 (122 427) och soliditeten till 83 (94)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,23) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -4 440 (-2 904). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 902 (44 941).
 • I april tillkännagav LightLab tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten.
 • I maj inledde LightLab rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av Bolagets UV-teknik


LightLab inleder rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av bolagets UV teknik

Styrelsen i LightLab har fattat beslut att påbörja en rekryteringsprocess av en ny VD. Syftet är att stärka bolagets arbete med kommersialisering av bolagets UV -produkter för rening av vatten, luft, ytor och livsmedel. Bolagets långsiktiga mål är att bli en ledande global aktör i UV-reningsmarknaden där tillämpningarna och marknadspotentialen bedöms växa kraftigt under kommande år. Nuvarande VD, Johan Tingsborg, kommer att arbeta kvar i en nyckelroll i bolagets ledning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted