LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

HELÅRET 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-). 
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -32 368 (-22 820). Rörelseresultat föreav- och nedskrivningar uppgick till TSEK -22 112 (-13 100).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -34 285 (-23 100). 
 • Eget kapital uppgick till TSEK 75 506 (109 792) och soliditeten till 71 (93)%. 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,31 (-1,06)sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -22 703 (-13083). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692 (26 126).

OKTOBER - DECEMBER 2019   

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-). 
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -10 180 (-6 858). Rörelseresultat föreav- och nedskrivningar uppgick till TSEK -7 571 (-4 348). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -11 068 (-6 913). 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,42 (-0,26)sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 301 (-3 510).Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692 (26 126). 
 • Luci Intressenter AB, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar Dellner,Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, lämnade den 6 november 2019 ettoffentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LightLab att överlåta samtligaaktier i LightLab till Luci Intressenter AB, mot kontant betalning om 5,00kronor per aktie. 
 • Styrelsen för LightLab Sweden AB rekommenderar senare samma dag, 6 november,enhälligt aktieägarna i LightLab att acceptera erbjudandet från LuciIntressenter AB. 
 • I slutet av november tecknade LightLab en avsiktsförklaring med ItalienskaSAES Getters S.p.A. kring ett möjligt samarbete inom området UV-chip.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG   

 • I början av januari erhöll LightLab en kreditram om 10 miljoner kronor frånBolagets huvudägare, Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner, med syftet attsäkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov. 
 • Luci Intressenter AB offentliggjorde 4 februari slutligt utfall i budet påLightLab. De aktier som lämnats in i erbjudandet till LightLabs aktieägare vidutgången av den förlängda acceptfristen den 31 januari 2020 uppgick, tillsammansmed de aktier som redan kontrollerades av Luci Intressenter, till totalt 24 197486 aktier, motsvarande cirka 92,4 procent av det totala antalet aktier ochröster i LightLab. 
 • Luci Intressenter AB meddelade i samband med offentliggörandet av slutligtutfall även att de kommer att påkalla tvångsinlösen avseende de återståendeaktierna i LightLab och påbörja processen att avnotera LightLabs aktier frånNasdaq First North Growth Market. 
 • Nanyang Technological University (NTU) i Singapore och LightLab har kommitöverens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete framtill 31 mars 2024.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta: 

Rune Torbjörnsen, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: [email protected]

Anders Frisk, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 
Mobil: 070-420 44 87

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder undervarumärket EEE Light® teknik och produkter för hållbar desinfektion av vatten,luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. Bolagets aktie handlas på NasdaqFirst North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 10391 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: [email protected] 

Nerladdningsbara filer

LightLab avnoteras - Sista handelsdag 12 mars 2020

LightLab Sweden AB ("LightLab") ansökte den 17 februari 2020 till Nasdaq Stockholm AB ("Börsen") om avnotering av Bolagets B-aktier från Nasdaq FirstNorth Growth Market.


Luci Intressenter begär tvångsinlösen och LightLab ansöker om avnotering

Luci Intressenter AB ("Luci Intressenter") offentliggjorde den 4 februari 2020 att bolaget, efter utgången av den förlängda acceptfristen, innehar ca 92,4 procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab Sweden AB ("LightLab").


LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

HELÅRET 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-). 
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -32 368 (-22 820). Rörelseresultat föreav- och nedskrivningar uppgick till TSEK -22 112 (-13 100).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -34 285 (-23 100). 
 • Eget kapital uppgick till TSEK 75 506 (109 792) och soliditeten till 71 (93)%. 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,31 (-1,06)sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -22 703 (-13083). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692 (26 126).

LightLab erhåller kreditram från huvudägare

 • LightLab har av Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner erhållit en kreditram om 10 miljoner kronor
 • Syftet är att säkerställa Bolagets kortfristiga behov av rörelsekapital
 • Utnyttjad kredit plus upplupen ränta skall återbetalas senast 30 juni 2020, alternativt kvittas mot aktier som del i en nyemission i det fall Luci Intressenters erbjudande, som förlängts till och med den 15 januari 2020, inte fullföljs


LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2019

JULI - SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 273 (-5 655). Rörelseresultat före av - och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 677 (-3 182).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 740 (-5 722).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 86 575 (116 705) och soliditeten till 75 (93)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,22) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 702 (-3 909). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 882 (35 081).
 • I juli utsåg styrelsen Rune Torbjörnsen till ny VD för LightLab från 1 september 2019

Uttalande från styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) med anledning av Luci Intressenter AB:s offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab") rekommenderar enhälligtaktieägarna i LightLab att acceptera Luci Intressenter AB:s ("LuciIntressenter") erbjudande om 5,00 kronor kontant per aktie.


LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2019

APRIL - JUNI 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 590 (-5 622). Rörelseresultat före av - och nedskrivningar uppgick till TSEK -5 048 (-3 257).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 927 (-5 564).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 94 314 (122 427) och soliditeten till 83 (94)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,23) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -4 440 (-2 904). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 902 (44 941).
 • I april tillkännagav LightLab tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten.
 • I maj inledde LightLab rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av Bolagets UV-teknik


LightLab inleder rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av bolagets UV teknik

Styrelsen i LightLab har fattat beslut att påbörja en rekryteringsprocess av en ny VD. Syftet är att stärka bolagets arbete med kommersialisering av bolagets UV -produkter för rening av vatten, luft, ytor och livsmedel. Bolagets långsiktiga mål är att bli en ledande global aktör i UV-reningsmarknaden där tillämpningarna och marknadspotentialen bedöms växa kraftigt under kommande år. Nuvarande VD, Johan Tingsborg, kommer att arbeta kvar i en nyckelroll i bolagets ledning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted