Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för Certified Adviser. 


Bokslutskommuniké 2018

HELÅRET 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (54).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -22 820 (-17 091). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -13 100 (-7 855).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -23 100 (-17 366).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 109 792 (72 282) och soliditeten till 93 (84)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,06 (-1,80) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -13 083 (-6 958). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 26 126 (4 923).

OKTOBER - DECEMBER 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (5).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -6 858 (-4 509). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 348 (-2 158).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -6 913 (-4 626).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,50) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 510 (-1 394).

LightLab erhåller kreditram från huvudägare

 • LightLab har erhållit en kreditram om 20 miljoner kronor från en av huvudägarna
 • Syftet är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när volymproduktion och leveranser av UV-chip förväntas skalas upp under 2019

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2018

JULI - SEPTEMBER 2018

 • LightLab och en division inom Midea Group, Kina, tecknade i juli ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018. 
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 655 (-4 102). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 182 (-1 792). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -5 722 (-4 155).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,40) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 909 (-1 946). 


LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2018

April - Juni 2018

 • NTU Singapore och LightLab kom överens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2020. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från någon av parterna.
 • En sammanläggning av aktier, då tio (10) aktier lades samman till en (1) aktie enligt beslut av årsstämman 8 maj, genomfördes i slutet av samma månad.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (49).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 622 (-4 384). Rörelseresultat före av - och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 256 (-2 084).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -5 564 (-4 436).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,50) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -2 904 (-1 531).

LightLab tecknar ramavtal med ledande vitvarutillverkare

LightLab och en division inom Midea Group, Kina, har tecknat ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018.


Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Styrelsen i LightLab Sweden AB ("LightLab" eller "Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara onsdagen den 23 maj 2018. Sammanläggning av aktier 1:10 innebär att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.

Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:


Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018

 • I februari tecknade LightLab en avsiktsförklaring med en vitvarudivision inomMidea kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luftoch livsmedel i produkter från den världsledande tillverkaren av bl akonsumentprodukter. 
 • I mars genomfördes den företrädesemission som beslutats av extra bolagsstämma 21februari. Genom företrädesemissionen tillfördes LightLab brutto cirka 67,3 MSEKföre emissionskostnader och kvittning av utnyttjad del av den kreditram sombeviljades från Östersjöstiftelsen den 8 november 2017 om cirka 10,2 MSEK.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-). 
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 685 (-4 096). Rörelseresultat före av-och nedskrivningar uppgick till TSEK -2 313 (-1 821).   
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 901 (-4 149).   
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,05) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -2 760 (-2 087).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: