Uppdatering om fortsatt etablering inom norsk kycklinguppfödning

LifeClean International AB (publ) meddelade i februari i år positivt utfall i ett pilotprojekt i Norge där 70 kycklinganläggningar hade behandlats med LifeClean Desinfektion.  Bearbetningen av den norska kycklinguppfödningsindustrin framskrider med god framgång och bolaget levererar numera, genom sin norska distributör, till ca 120 kycklinganläggningar. Återkopplingen från marknaden stärker tidigare observationer att användande av LifeClean resulterar i bland annat lägre dödlighet och jämnare slaktvikt. Därtill har LifeClean intensifierat sin närvaro inom norsk kycklingindustri där användandet och intresset för LifeCleans unika desinfektionserbjudande dagligen växer.

Under första kvartalet 2022 offentliggjorde LifeClean observationer från en preliminärrapport om användande av LifeClean Desinfektion på norska kycklinganläggningar. Uppföljningsrapporter från fältet stärker preliminärrapportens resultat. Exempelvis visar uppföljningsprotokoll från trettio gårdar att användande av LifeClean korrelerar med över 40% minskad dödlighet och ett bestånd med jämnare slaktvikt, i jämförelse med användande av tre konkurrerande desinfektionsmedel.

Efter preliminärrapportens offentliggörande har LifeClean intensifierat sin närvaro i industrin och genomfört framgångsrika aktiviteter gentemot norska branschorganisationer, veterinärer och andra intressentgrupper, vilket har lett till ökat användande av LifeClean, som i skrivande stund används i ca 120 kycklinganläggningar, samt ett stort ökat intresse med dagliga förfrågningar från norska kycklinguppfödare.

"Etableringen inom norsk kycklinguppfödning går framåt med stormsteg. Utöver ökat användande av LifeClean och ökad varumärkeskännedom är vi mycket glada över att våra preliminärresultat har stärkts, dvs. att användandet av LifeClean verkligen resulterar i förbättrad djurvälfärd och leder till effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Vi märker av ett allt större intresse från aktörer även utanför Norge. Vi har flera pågående diskussioner och tester som utförs i flera länder.", säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean International.

Food & Primary Industry - med avstamp i norsk kycklingindustri

Sedan en tid tillbaka genomför LifeClean en satsning på djuruppfödning, initialt inom fjäderfä. Tack vare bolagets välutvecklade kontaktnät i Norge med etablerade lokala partners, samt den norska fjäderfäindustrins uppbyggnad, ansågs Norge vara en lämplig pilotmarknad för validerat koncepttest av bolagets patenterade desinfektionslösning inom detta marknadssegment. I Norge återfinns ca 550 kycklinguppfödare vars genomsnittliga flockstorlek uppgår till 23 000 slaktkycklingar och en årlig slaktvolym på närmare 70 miljoner slaktkycklingar, allt enligt det norska forskningscentret Animalia AS.

Sett i ett europeiskt perspektiv är Norges kycklingindustri mycket liten jämfört med de sammantaget 1,8 miljoner jordbruksföretag verksamma inom kycklingindustrin inom EU:s 27 medlemsländer och dess över 6 miljarder årliga slaktkycklingar, enligt data från EU:s statistikkontor Eurostat och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.  

Utöver ökad försäljning är den snabba etableringstakten i Norge mycket glädjande då landets kycklingindustri är mindre konsoliderad än i exempelvis Sverige. Norge har helt enkelt tillräckligt många uppfödningsanläggningar som drivs i kommersiell skala - definierat som flockstorlek på över 5000 slaktkycklingar enligt Europeiska kommissionens generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet - för att få tillträde och etablera proof-of-concept och validerad effektivitet, vilket krävs för framgångsrikt marknadsinträdande på de största europeiska producentmarknaderna, där Polen, UK, Frankrike, Spanien, Tyskland och Italien ensamma står för ca 70 % av Europas:s fjäderfäproduktion enligt Europaparlamentets utredningstjänst. 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

MÅN, AUG 01, 2022 08:30 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa, djur och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Strategiskt viktigt samarbetsavtal med Lyreco Sverige

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett samarbetsavtal med den ledande kontorsvarudistributören Lyreco Sverige - del av Lyreco-koncernen, världens tredje största distributör av produkter och tjänster för arbetsplatser.


Uppdatering om fortsatt etablering inom norsk kycklinguppfödning

LifeClean International AB (publ) meddelade i februari i år positivt utfall i ett pilotprojekt i Norge där 70 kycklinganläggningar hade behandlats med LifeClean Desinfektion.  Bearbetningen av den norska kycklinguppfödningsindustrin framskrider med god framgång och bolaget levererar numera, genom sin norska distributör, till ca 120 kycklinganläggningar. Återkopplingen från marknaden stärker tidigare observationer att användande av LifeClean resulterar i bland annat lägre dödlighet och jämnare slaktvikt. Därtill har LifeClean intensifierat sin närvaro inom norsk kycklingindustri där användandet och intresset för LifeCleans unika desinfektionserbjudande dagligen växer.


Styrelseledamot övergår till Senior Advisor roll i LifeClean

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att styrelseledamoten Joachim Frykberg kommer att avgå ur styrelsen på egen begäran då styrelseuppdraget fordrar ett större tidsengagemang än vad han har möjlighet till för närvarande. Han kommer istället att fortsätta sitt engagemang i bolaget som Senior Advisor till LifeCleans styrelse och styrelseordförande.


Distributionsavtal stärker LifeCleans regionala närvaro i Västsverige

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett distributionsavtal med Magnusson & Freij - en stark regional aktör inom städ och lokalvård i både privat och offentlig sektor.


Distributionsavtal stärker LifeCleans närvaro inom facility management

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat distributionsavtal med B2B-grossisten Tingstad. Genom Tingstads breda kundbas inom flera marknadssegment, starka ställning inom E-handel och omfattande närvaro i Sverige, Norge och Finland stärker avtalet LifeCleans närvaro inom fokusmarknaden HoReCa/Facility Management. Avtalet har redan nu resulterat i en ny kund - servicetjänstbolaget Dannebacken service AB.


LifeClean beviljas Almis tillväxtlån för innovativa företag om 6 MSEK

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att Almi har beslutat att stödja bolaget med tillväxtlån för innovativa företag om 6 MSEK.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LIFECLEAN INTERNATIONAL AB (PUBL) DEN 2 JUNI 2022

Årsstämma med aktieägarna i Lifeclean International AB (publ) har hållits den 2 juni 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. De huvudsakliga beslut som fattades vid stämman framgår nedan.


LifeClean International tillsätter ny CFO

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget utsett Anders Lundström till ny CFO. Han kommer närmast från en roll som CFO för Goodbye Kansas Group AB (publ) och har tidigare framför allt arbetat inom Kinneviksfären. Lundström tillträder sin nya tjänst efter sommaren.


Publicering av LifeCleans årsredovisning 2021

LifeClean International AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://lifeclean.se/investor-relations/ och kan laddas ned här https://lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.  


Delårsrapport Q1 2022

Summering januari - mars*

  • Nettoomsättning uppgick till 13 042 (11 618) TSEK
  • EBITDA uppgick till -6 234 (-5 120) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 476 (-6 913) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 135 (-9 453) TSEK

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted