Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

LifeClean har utvecklat en revolutionerande metod för PFAS-borttagning

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har utvecklat en effektiv metod för borttagning av PFAS-ämnen ("PFAS") från brandskumstankar. PFAS är miljö- och hälsoskadliga ämnen som tidigare använts i stor skala som ingrediens i b.la. brandskum. Utfasningen av PFAS är pågående och global vilket öppnar upp en betydande marknadspotential för Bolaget. Framgångsrika kundtester av LifeCleans metod har redan genomförts.

LifeClean-koncernen har under ledning av styrelseordförande och grundare Ragnar Krefting forskat, utvecklat och framgångsrikt testat en ny metod för PFAS-borttagning från kontaminerade ytor. Metoden är anpassad för bästa effekt mot PFAS och ingår i ett nytt sortiment i LifeCleans produktutbud. Det nya produktsortimentet grundar sig på Bolagets patenterade klordioxidformulering och innefattar även ingredienser från dotterbolaget Kempartner.  

Testresultat av LifeClean-metoden vid Södertörns Brandförsvarsförbund av fem brandskumstankar har visat positiva resultat där 99,97 % av PFAS-ämnen i tankarna har frigjorts enligt ett ackrediterat tredjepartslaboratorium. I januari 2023 skulle de LifeClean-behandlade tankarna annars ha pluggats igen och destruerats i enlighet med gällande miljö- och avfallslagstiftning. Detta behöver nu inte göras efter sanering med LifeClean-metoden vilket innebär en stor ekonomisk besparing av offentliga medel. Samma problematik finns i övriga världen och Bolaget kommer i ett första steg att bearbeta den nordiska marknaden och i ett andra steg övriga EU. Undersökning pågår för att se om det går att få regulatorisk dispens för snabbare försäljning till länder där ytterligare tillstånd krävs. Bolaget uppskattar att ungefär 75 000 brandbilar i Europa är PFAS-kontaminerade och har behov av sanering. Beräknad intäkt per brandbil är ca 60 000 +/- 20 000 kronor beroende på tankstorlek. 

PFAS är en grupp kemikalier med unika egenskaper såsom värmetålighet och har bl.a. varit en viktig ingrediens i brandskum för brandbekämpning vid områden som flygplatser, fartyg och försvarsanläggningar världen över. PFAS är mycket svårnedbrytbara och kallas ibland för "evighetskemikalier". Det råder stor global enighet om att PFAS ska fasas ut, även inom brandskum där b.la. de cancerogena och reproduktionstoxiska ämnena PFOS och PFOA använts.

"Det är med stor glädje vi kan presentera den här nyheten och en stor dag för LifeClean och miljön. Produkterna och metoden är något som gagnar Bolaget, nu och på lång sikt. Våra kunder efterfrågar problemlösningar, effektivitet och hållbarhet och då finns det bara LifeClean - lika sant vid ytdesinfektion som för sanering av PFAS.", säger Ragnar Krefting, grundare och styrelseordförande för LifeClean International AB.

Mer information hittar du på https://www.lifeclean.se/se/ytdesinfektion/lifeclean-metoden-foer-pfas-sanering-av-brandskumstankar/.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:30.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ragnar Krefting, grundare och styrelseordförande, LifeClean International AB
E-post: [email protected]  
Telefon: +46 70-885 29 20

David Johansson, Interim VD, LifeClean International AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-133 13 13

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

LifeClean International AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om cirka 28 MSEK

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 29 januari 2023 kl. 18:30, genomfört en riktad nyemission om 3 381 638 aktier, motsvarande cirka 28 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 27 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal investerare till 8,28 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 27 januari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Nowo Global Fund, Lindberg & Son-gruppen och Hugo Stenbeck via bolag.


LifeClean International AB (publ) offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK

Styrelsen i LifeClean International AB (publ) ("LifeClean International" eller "Bolaget") offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission om cirka 28 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2022, till kvalificerade investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Syftet med den Riktade Nyemissionen är främst att finansiera den accelererade tillväxten inom PFAS-sanering i såväl Sverige, Europa som i övriga världen.


Ny patentansökan på metod för PFAS-sanering

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har lämnat in en svensk patentansökan för sin metod för borttagning av PFAS-ämnen till PRV (Patent och registreringsverket).


Lindberg & Son blir återförsäljare för PFAS-borttagning

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag att Lindberg & Son AB blir återförsäljare av Bolagets produkter för PFAS-sanering. Sedan tidigare är Lindberg & Son säljrepresentant mot återvinningsföretag i Sverige och Europa.


Ansökan om utökad produktionskapacitet

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att bolaget har för avsikt att söka utökat tillstånd gällande produktionskapacitet från fem till tjugo miljoner liter per år i bolagets produktionsanläggning i Uddevalla.  


St1 raffinaderi ska PFAS-sanera brandskumstankar med LifeClean

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en order inom PFAS-sanering och den första inom energisegmentet från energibolaget St1 Refinery AB ("St1"). Ordern avser ca 37m3 LifeClean Sani för sanering av brandskumstankar på St1:s oljeraffinaderi i Göteborg.


Nya regler och marknadsuppdatering kring PFAS

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") informerar idag om nya, från Kemikalieinspektionen offentliggjorda, regler som fr.o.m. 1 januari 2023 förbjuder användandet av PFAS-kontaminerade brandskumstankar.


LifeClean mottar order avseende desinfektion inom äggproduktion

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolaget mottagit en första order från Victorsson Poultry avseende desinfektion hos en äggproducent.


LifeClean mottar order för sanering av grisstall

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolaget mottagit en första order från Victorsson Poultry avseende sanering av grisstall.


Hofseth väljer LifeClean för desinfektion

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolagets norska distributör Partnermed AS har mottagit en första order från Hofseth International AS.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted