Delårsrapport Q1 2022

Summering januari - mars*

 • Nettoomsättning uppgick till 13 042 (11 618) TSEK
 • EBITDA uppgick till -6 234 (-5 120) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 476 (-6 913) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 135 (-9 453) TSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • LifeClean Desinfektion upphandlad till samtliga statliga sjukhus i Saudiarabien.
 • Genom distributionsavtal med dentalkoncernen Unident Group utökas LifeCleans närvaro inom Healthcare till även dentalvården.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • LifeClean erhåller svenskt patent på en aerosolform av sin klordioxidbaserade teknologi.
 • Inom kort lanserar LifeClean sin nya produktlinje LifeClean Hygiene - avsedd och anpassad för professionell städning och konsumenter.

Påverkan Covid-19

 • Ökade materialkostnader för hela koncernen. Restriktioner har försenat samarbeten och utvecklingsarbete.

Finansiell översikt

(Belopp i TSEK) Januari - Mars Helår
2022 2021* 2021
Nettoomsättning, TSEK 13 042 11 618 53 361
EBITDA, TSEK -6 234 -5 120 -23 434
EBITDA, % -48 % -44 % -44 %
Rörelseresultat, TSEK -8 476 -6 913 -32 137
Nettoresultat per aktie, SEK -0,20 -0,17 -0,76
Periodens kassaflöde, TSEK -5 185 -23 231 -33 625
Likvida medel, TSEK 3 668 19 344 8 853
Soliditet, % 54 % 62 % 60 %
Nettoskuld, TSEK 15 754 2 098 9 686

* Koncernen uppstod 1 februari 2021, vilket påverkar jämförelsesiffrorna för perioden januari - mars (första kvartalet).

Kommentar från VD

Arbetet med att förstärka bolagets affärsorganisation och omstrukturera bolaget mot en tydlig säljorientering har nu genomförts. Skiftet från utvecklingsbolag till ett "go to market" företag har under de senaste tre månaderna genomförts inom samma kostnadsstruktur som tidigare. Detta borgar för att vi kommer att få flera nya kundsegment att fokusera vår säljbearbetning på, vilket kommer att leda till att våra produkter kommer ut på flera marknader i större omfattning. Den nya organisationen lägger just nu mycket tid på att sälja in våra produkter till nya kundgrupper och bearbeta våra slutanvändare genom utbildningar av säljare och sambesök.

Den nya Hygiene-serien som lanseras i maj kombinerar desinfektion och rengöring, vilket är en kategori som växer snabbt på marknaden. Två av de återförsäljare som redan valt att ta in denna serie i sitt sortiment är Jula och Magnusson & Freij m.fl. Vi tror att med rätt marknadsföring och utbildning kommer denna serie och kategori bli marknadsdominerande inom några år. Genom Hygiene-serien har vi nu en större produktportfölj som kan rullas ut till befintliga och nya kundkategorier via samtliga av koncernens sälj- och distributionskanaler, både i Norden och globalt. Vi ser tydligt att det lägger grund för effektivisering inom flera områden och framför allt blir LifeClean en partner med ett bredare sortiment gentemot våra kunder.

Inom Healthcare öppnar vi även upp dentalmarknaden genom avtal med Unident Group som distribuerar tillbehör till dentalmarknaden. Även inom detta område krävs utbildning av säljkår och slutkunder för att få ett genomslag hos kunderna. Vår samarbetspartner Partnermed arbetar för att sälja in våra produkter inom sjukvården i Sverige, ett konservativt segment där det tar tid att få till en förändring i upphandlingskriterierna, vilket vi ser som en förutsättning för att kraftigt öka Healthcare-volymerna i Sverige. LifeClean har efter en gedigen kartläggning intensifierat detta arbete under kvartalet i flera regioner. De regulatoriska processer som bolaget haft inom Healthcare är i den första fasen avklarade genom att Lifeclean numera har CE-märkta produkter enligt MDD för sjukvården. Utanför Europa har vi nått framgång genom att de statliga sjukhusen i Saudiarabien har godkänt vår produkt och där bearbetning sker löpande av vår distributör i regionen.

Inom Food & Primary Industry har bolaget flera högaktuella testprojekt som påbörjas i maj månad, bl.a. hos flera producenter som vill utvärdera våra produkter inom ägg- och kycklingproduktion. Från den 1 maj har vi även anställt en person med bred erfarenhet från branschen som kommer att bearbeta och vidareutveckla detta område både nationellt som internationellt.

Vi jobbar mycket med att synas och utbilda marknaden om vår produkt. Ett led i detta arbete är att representera LifeClean på världens största Clean-mässa "Interclean" i Amsterdam den 10-13 maj. Där hoppas vi kunna knyta fler avtal och partners för den europeiska marknaden. Det är även där vi kommer att lansera vår nya Hygiene-serie mot EU-marknaden.

Vår framgång bygger på att få ut och etablera vår patenterade produkt som en ny standard på marknaden. Det finns idag ingen som mäter sig med den effektivitet och de enorma miljöfördelar vår produkt har. Motsvarande produkter från konkurrenterna är nästan uteslutande toxiska och miljöfarliga. Kombinationen av våra miljöfördelar och våra antimikrobiella testresultat kommer att stärka vår marknadsposition under året.

Uddevalla den 5 maj 2022,

Fredrik Löf,
tf VD LifeClean International AB,
VD Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected] 

Nerladdningsbara filer

Strategiskt viktigt samarbetsavtal med Lyreco Sverige

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett samarbetsavtal med den ledande kontorsvarudistributören Lyreco Sverige - del av Lyreco-koncernen, världens tredje största distributör av produkter och tjänster för arbetsplatser.


Uppdatering om fortsatt etablering inom norsk kycklinguppfödning

LifeClean International AB (publ) meddelade i februari i år positivt utfall i ett pilotprojekt i Norge där 70 kycklinganläggningar hade behandlats med LifeClean Desinfektion.  Bearbetningen av den norska kycklinguppfödningsindustrin framskrider med god framgång och bolaget levererar numera, genom sin norska distributör, till ca 120 kycklinganläggningar. Återkopplingen från marknaden stärker tidigare observationer att användande av LifeClean resulterar i bland annat lägre dödlighet och jämnare slaktvikt. Därtill har LifeClean intensifierat sin närvaro inom norsk kycklingindustri där användandet och intresset för LifeCleans unika desinfektionserbjudande dagligen växer.


Styrelseledamot övergår till Senior Advisor roll i LifeClean

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att styrelseledamoten Joachim Frykberg kommer att avgå ur styrelsen på egen begäran då styrelseuppdraget fordrar ett större tidsengagemang än vad han har möjlighet till för närvarande. Han kommer istället att fortsätta sitt engagemang i bolaget som Senior Advisor till LifeCleans styrelse och styrelseordförande.


Distributionsavtal stärker LifeCleans regionala närvaro i Västsverige

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat ett distributionsavtal med Magnusson & Freij - en stark regional aktör inom städ och lokalvård i både privat och offentlig sektor.


Distributionsavtal stärker LifeCleans närvaro inom facility management

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget signerat distributionsavtal med B2B-grossisten Tingstad. Genom Tingstads breda kundbas inom flera marknadssegment, starka ställning inom E-handel och omfattande närvaro i Sverige, Norge och Finland stärker avtalet LifeCleans närvaro inom fokusmarknaden HoReCa/Facility Management. Avtalet har redan nu resulterat i en ny kund - servicetjänstbolaget Dannebacken service AB.


LifeClean beviljas Almis tillväxtlån för innovativa företag om 6 MSEK

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att Almi har beslutat att stödja bolaget med tillväxtlån för innovativa företag om 6 MSEK.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LIFECLEAN INTERNATIONAL AB (PUBL) DEN 2 JUNI 2022

Årsstämma med aktieägarna i Lifeclean International AB (publ) har hållits den 2 juni 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. De huvudsakliga beslut som fattades vid stämman framgår nedan.


LifeClean International tillsätter ny CFO

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget utsett Anders Lundström till ny CFO. Han kommer närmast från en roll som CFO för Goodbye Kansas Group AB (publ) och har tidigare framför allt arbetat inom Kinneviksfären. Lundström tillträder sin nya tjänst efter sommaren.


Publicering av LifeCleans årsredovisning 2021

LifeClean International AB publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://lifeclean.se/investor-relations/ och kan laddas ned här https://lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.  


Delårsrapport Q1 2022

Summering januari - mars*

 • Nettoomsättning uppgick till 13 042 (11 618) TSEK
 • EBITDA uppgick till -6 234 (-5 120) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 476 (-6 913) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 135 (-9 453) TSEK

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted