Bokslutskommuniké Q4 2021

Summering oktober - december*

 • Nettoomsättning uppgick till 11 420 (3 353) TSEK
 • EBITDA uppgick till -8 183 (-5 847) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 568 (-6 754) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 604 (-2 455) TSEK
   

Summering januari - december*

 • Nettoomsättning uppgick till 53 361 (31 788) TSEK
 • EBITDA uppgick till -23 434 (395) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -32 137 (-2 926) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 794 (-5 088) TSEK
   

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Utökat samarbete med PartnerMed A/S stärker LifeCleans organisation och närvaro gentemot den svenska sjukvården.
 • Byte av styrelseordförande efter att Stefan Kramer avgått pga. hälsoskäl. Styrelseledamot Ragnar Krefting utsågs till ny styrelseordförande fram till och med nästa årsstämma 2022.
   

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Stärkt nordisk säljorganisation genom ny försäljningschef.
 • Förlängd hållbarhetstid för produkten LifeClean Desinfektion.
 • LifeClean Desinfektion upphandlad till samtliga statliga sjukhus i Saudiarabien.
 • LifeClean Desinfektion bekräftat effektiv mot Candida auris.
   

Påverkan Covid-19

 • Ökade materialkostnader för hela koncernen. Restriktioner har försenat samarbeten och utvecklingsarbete.

Finansiell översikt

(Belopp i TSEK)

Oktober - December

Helår

2021

2020*

2021

2020*

Nettoomsättning, TSEK

11 420

3 353

53 361

31 788

EBITDA, TSEK

-8 183

-5 847

-23 434

395

EBITDA, %

-72%

-174%

-44%

1%

Rörelseresultat, TSEK

-10 568

-6 754

-32 137

-2 926

Nettoresultat per aktie, SEK

-0,25

-0,17

-0,76

-0,08

Periodens kassaflöde, TSEK

-6 982

-4 044

-33 625

40 002

Likvida medel, TSEK

8 853

42 448

8 853

42 448

Soliditet, %

60%

85%

60%

85%

Nettoskuld, TSEK

9 686

-37 999

9 686

-37 999

  *Jämförelsetal avser LifeClean, koncernen uppstod den 1 feb 2021 genom förvärv av Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Kommentar från VD

Vi har avslutat ännu ett intensivt kvartal som har präglats av ett fokuserat försäljnings- och utvecklingsarbete kombinerat med fortsatt kostnadsfokus. Vi har fortsatt arbetet med synergioptimering i koncernen och omorganiserat personalstyrkan mot försäljning. Vi har knutit till oss kompetenta personer inom försäljning och håller på att bygga upp bolagets framtida säljorganisation. Vi jobbar vidare på att utöka våra samarbeten med nya distributörer och återförsäljare inom både flera affärssegment och geografiska marknader.

Vi fokuserar främst på tre olika affärssegment: Healthcare, Food Services och HoReCa/Facility Management.

Inom Healthcare jobbar vi, tillsammans med våra samarbetspartners, vidare på att etablera LifeClean Desinfektion. Norge är sedan tidigare en av våra viktigaste marknader där vi är upphandlad leverantör till samtliga norska sjukhus och där vår samarbetspartner PartnerMed framgångsrikt driver försäljningen. Samma partner driver upphandling och försäljning till den svenska sjukhusmarknaden. I Storbritannien håller vi på att utvärdera olika samarbetspartners för bearbetning av ramavtalet med NHS - ett arbete som har försenats p.g.a. pandemirestriktionerna. I januari kunde vi meddela ytterligare ett strategiskt viktigt ramavtal inom det här segmentet - NUPCO-upphandlingen av LifeClean till samtliga statliga sjukhus i Saudiarabien.

Vår nyanställda nordiska säljchef som började i januari kommer med gedigen erfarenhet, kompetens och nätverk inom både Healthcare och HoReCa. Hon jobbar på att utöka vår närvaro inom Healthcare även till dentalvården som utgör en stor marknad för desinfektionsmedel. Vi har just påbörjat en systematisk bearbetning av detta segment där vi jobbar på att få till strategiskt viktiga samarbeten för en snabb etablering.

HoReCa/Facility Management är viktiga områden för vår fortsatta säljexpansion. Vår nya produktserie LifeClean Hygiene som riktar sig till den marknaden är nu i produktionsfasen och kommer att börja säljas under det andra kvartalet 2022. Produktserien håller för närvarande på att lanseras hos våra befintliga kunder och prospekts på flera geografiska marknader utöver Norden. Vi ser en stark trend på den europeiska marknaden för denna typ av produkter, som både rengör och desinficerar, vilket ger oss möjligheter framöver. Vi har genomfört flera analyser av marknaden och jag vill påstå att vi har den mest unika produkten inom segmentet. Produktserien har även en konsumentgren som kommer att lanseras till konsumentmarknaden samtidigt.

Inom segmentet Food Services ligger vårt fokus framför allt inom området Primary Industry, dvs. djuruppfödning. Vi jobbar med ett par etablerade aktörer inom den norska fiskeindustrin som har hållit på med tester under en längre period, bl.a. för att få bukt med laxlöss. Det arbetet har försenats p.g.a. pandemirestriktionerna i landet som omöjliggjort besök hos kunderna, vilket har varit nödvändigt för att kunna driva testarbetet framåt. Vi jobbar nu med att intensifiera dessa insatser i samband med att restriktionerna hävts.

Vi har även flera pågående projekt i testfasen, bl.a. på kycklingfarmar i Norden. Den första preliminära feedbacken som vi fått är över förväntan och indikerar att användningen av LifeClean har skapat en renare och friskare miljö där man inte bara sparar tid utan även fått följdeffekter i form av snabbare, jämnare och friskare utveckling av kycklingarna. Vi väntar på de vetenskapliga testrapporterna för att kunna fortskrida arbetet och påbörja etablering inom segmentet. 

NUPCO-ramavtalets offentliggörande bidrog till ett enormt intresse för LifeClean på mässan Arab Health i Dubai i slutet av januari i år. Vi var välrepresenterade på mässan och knöt många värdefulla kontakter för bolagets vidare etablering i MENA-regionen. Vi för flera parallella samtal med aktörer inom flera olika affärssegment i området som har uppvisat ett starkt behov av vår produkt. MENA-regionen är en prioriterad marknad för bolaget där vi ser ett storskaligt behov av vår produkt och dess tillämpningar för att lösa väldigt stora lokala problem.

Vi undersöker affärsmöjligheterna inom ytterligare affärssegment, däribland cleantech. Skärpta regelverkskrav på effektiv återvinning av vatten inom industrin öppnar dörrar för LifeClean både vad gäller rengöring och desinficering samt borttagning av industriell lukt. Vi har flera pågående testprojekt och hoppas kunna informera om dess utfall under årets första halvår.

Vi har ett mycket lovande år framför oss där vi jobbar för att etablera vår teknologi inom samtliga ovannämnda segment och marknader. Varje affärssegment är så pass stort att varje framsteg kommer att ha en märkbar positiv påverkan på bolaget.

Jag vill avslutningsvis även passa på att poängtera att LifeClean inte är ett bolag som arbetar med handhygien. Våra produkter och lösningar är betydligt mer avancerade än att endast ta död på ett coronavirus, vilket vi gör väldigt effektivt. Som det framgår ovan fokuserar vi på riktigt stora utmaningar som kräver en enormt efterfrågad produkt som avdödar hela spektret av bakterier, virus, svamp, sporer och biofilm för att säkerställa en ren och frisk miljö samt minimera kommande utbrott och pandemier.

Uddevalla den 17 februari 2022,

Fredrik Löf,

tf VD LifeClean International AB,
VD Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.

Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Hofseth väljer LifeClean för desinfektion

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar att bolagets norska distributör Partnermed AS har mottagit en första order från Hofseth International AS.


LifeClean upptar grönt lån om 10M från Almi Väst

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget beviljas ett grönt lån om 10 MSEK från Almi Företagspartner Väst ("Långivaren").


LifeClean mottar order för PFAS-borttagning

LifeClean International AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget mottagit en första order av sitt nya produktsortiment för PFAS-borttagning. Beställare är Södertörns brandförsvarsförbund och ordern avser sanering av tio brandfordon. 


LifeClean har utvecklat en revolutionerande metod för PFAS-borttagning

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget har utvecklat en effektiv metod för borttagning av PFAS-ämnen ("PFAS") från brandskumstankar. PFAS är miljö- och hälsoskadliga ämnen som tidigare använts i stor skala som ingrediens i b.la. brandskum. Utfasningen av PFAS är pågående och global vilket öppnar upp en betydande marknadspotential för Bolaget. Framgångsrika kundtester av LifeCleans metod har redan genomförts.


LifeClean has Developed a Revolutionary Method for PFAS Removal

LifeClean International AB (publ) ("the Company") announces today that the Company has developed an effective method for removing PFAS substances ("PFAS") from fire-fighting foam tanks. PFAS are environmentally and health-damaging substances previously used on a large scale as an ingredient in, e.g., fire-fighting foams. The phase-out of PFAS is ongoing and global, which opens up a significant market potential for the Company. Successful customer tests of LifeClean's method have already been conducted.


Delårsrapport Q3 2022

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 876 (11 444) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 145 % till 1 489 (608) TSEK. Omsättningsminskningen på 2,6 MSEK härrör från Kempartner & Ocean.
 • Justerat EBITDA uppgick till -3 923 (-6 094) TSEK. Trots minskade totala intäkter och ökade inköpskostnader förbättrades justerat EBITDA med 2 171 TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av det kostnadsbesparingsprogram som initierades under 2021.
 • EBITDA uppgick till -4 987 (-6 094) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 038 (-8 366) TSEK. Under perioden har det gjorts extra nedskrivningar av anläggningstillgångar till ett belopp om 796 (0) TSEK. Justeringen har ingen kassaflödespåverkande effekt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 759 (-5 557) TSEK. 

Första nio månaderna 1 januari - 30 september*

 • Nettoomsättningen uppgick till 36 767 (41 942) TSEK vilket motsvarar en minskning på 5,2 MSEK. Ca 2,9 MSEK beror på att Kempartner & Ocean kom in i koncernen först i februari 2021. Konjunkturläget har efter sommaren påverkat framför allt Kempartner där kunder senarelagt sina ordrar.
 • Justerat EBITDA uppgick till -13 227 (-15 250) TSEK. Det förbättrade resultatet drivs av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2021 och vars effekt fått fullt genomslag efter sommaren och därför syns tydligare i det tredje kvartalet.
 • EBITDA uppgick till -16 124 (-15 250) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23 672 (-21 568) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 906 (-18 745) TSEK.

LifeClean undertecknar distributionsavtal med Victorsson Poultry angående desinficering av slaktkycklinganläggningar

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget undertecknat ett distributionsavtal med Victorsson Poultry AB ("VPAB") angående desinficering av slaktkycklinganläggningar.


LifeClean signs distribution agreement with Victorsson Poultry regarding disinfection of broiler chicken facilities

LifeClean International AB (publ) ("the Company") announces today that the Company has signed a distribution agreement with Victorsson Poultry AB ("VPAB") regarding disinfection of broiler chicken facilities.


LifeClean undertecknar avsiktsförklaring med HEFT AB angående industriell desinfektion och luktborttagning inom frakt- och logistikindustrin

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget undertecknat en avsiktsförklaring med HEFT AB (HEFT) angående industriell desinficering och luktborttagning där Bolaget tillhandahåller luktborttagande desinfektion och HEFT står för den teknologiska lösningen och processen.


LifeClean utser David Johansson till Interim VD

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse utsett David Johansson till Interim VD för bolaget med start 10 oktober 2022.


LifeClean upptar lån om 9 MSEK för att finansiera fortsatt tillväxt

LifeClean International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget upptar ett lån om 9 MSEK ("Lånet") från Nico International AS ("Långivaren").


LifeClean erhåller VAH-certifiering i Tyskland

LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit VAH-certifiering vilket möjliggör försäljning av bolagets CE-desinfektion till den tyska sjuk- och hälsovården. Därtill utgör VAH-certifiering en värdefull kvalitetsmärkning med stor betydelse för bolagets kommersialisering inom flera andra marknadssegment på den tyska marknaden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted