Sammanläggning av aktier i LifeAssays

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (LIFE B) den 4 maj 2018 verkställs beslut om sammanläggning av LifeAssays aktier varigenom tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Första dag för handel efter sammanläggningen är den 14 maj 2018. Från och med idag handlas således aktien i en kurs som reflekterar sammanläggningen. En stängningskurs om 0,5 öre fredagen den 11 maj 2018 innebär teoretiskt en kurs om 5 kronor måndag den 14 maj 2018. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart tusental sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare. Observera att aktien kommer att handlas med en ny ISIN-kod från och med den 14 maj 2018.

Sammanläggningen av aktier kommer att innebära en ändring av villkoren för utgivna teckningsoptioner (LIFE TO6B) innebärandes att det för rätt till teckning av en ny aktie av serie B fordras 1 000 teckningsoptioner i stället för som tidigare 1 teckningsoption. Vänligen notera att någon omräkning av kursen inte sker utan att sammanläggningen av aktier istället märks genom att ett högre antal teckningsoptioner krävs för teckning av en ny aktie. Optionsinnehavare med ett antal teckningsoptioner som inte är jämnt delbart med tusen erhåller ingen ersättning för överskjutande teckningsoptioner utan måste själva sälja eller förvärva optioner för att uppnå ett sådant antal teckningsoptioner.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: LifeAssays B
Kortnamn: LIFE B
ISIN-nummer: SE0000819054
Ny ISIN-kod från och med den 14 maj 2018: SE0011205459
FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3M
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument före den 14 maj 2018: 2 539 844 000
Nytt antal instrument från och med 14 maj 2018: 2 539 844
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Kommuniké från årsstämma i LifeAssays AB (publ) den 25 juni 2019

LifeAssays AB (publ) höll under tisdagen den 25 juni 2019 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.Ytterligare teckningsförbindelser i förestående företrädesemission

Förestående företrädesemission i LifeAssays är, efter inhämtande av ytterligare teckningsförbindelser, garanterad upp till cirka 80 procent


LifeAssays genomför sparpaket för att sänka bolagets kostnader med 30%

Som nästa steg i omstöpningen av LifeAssays fattade styrelsen den 24 maj 2019 beslut om att uppdra åt ledningen att snarast återkomma med plan för att implementera ett kraftfullt besparingsprogram som diskuterats under mötet, vilket ledningen nu gjort. 


Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 maj 2019

Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under maj månad, i samband inlösen av teckningsoptioner (TO7), ökat med 85 880 st.LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Styrelsen i LifeAssays föreslår företrädesemission om cirka 25 MSEK

IDEON Lund:  Styrelsen i LifeAssays föreslår en företrädesemission av aktier samt kallar till extra bolagstämma


Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 25 juni 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sölvegatan 43A i Lund.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär