LifeAssays - kompletterande förslag från Valberedningen

Valberedningen i LifeAssays har följande kompletterande förslag till Årsstämman den 25 juni 2019 i LifeAssays:

Nyval styrelseledamot

Valberedningen vill härmed komplettera sitt tidigare förslag inför årsstämman 2019. I det ingivna förslaget föreslås omval av nuvarande styrelse. Denna har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser dock att det finns en god möjlighet att inte bara fylla den vakans som uppstod när en ledamot lämnade sitt uppdrag i början av 2019 utan också ytterligare stärka sammansättningen och kompetensen i styrelsen. Efter tilläggsförslaget kommer styrelsen att bestå av fem ledamöter.

Martin Linde (född 1971) har en M.Sc of Economics och en EMBA från Lunds Universitet. Martin Linde har stor industriell erfarenhet och har bland annat varit koncernchef och/eller VD för ett antal olika bolag så som Arc Aroma Pure AB (listat på FN Premier), Atria Retail, Aqilles Invest, Nordic Food group med flera. Martin har också varit engagerad i ett antal styrelser noterad och onoterad så som Optifreeze (SO), Acousort (SO), Biofrigas (SO) med flera. Hans fokusområden inkluderar Strategi, Kommersialisering samt Finansiering. Martin Linde äger inga aktier i bolaget.

Valberedningens bedömning är att den föreslagna styrelsens sammansättning innebär att styrelsen även fortsättningsvis kommer ha lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bland annat bolagets verksamhetsläge och framtida inriktning. Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende såväl gentemot bolaget och dess ledning som gentemot större aktieägare.

Nyval revisor

Valberedningen föreslår KPMG med auktoriserade revisorn David Olow som huvudansvarig revisor.

Valberedningen i LifeAssays AB

  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Kommuniké från årsstämma i LifeAssays AB (publ) den 25 juni 2019

LifeAssays AB (publ) höll under tisdagen den 25 juni 2019 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.Ytterligare teckningsförbindelser i förestående företrädesemission

Förestående företrädesemission i LifeAssays är, efter inhämtande av ytterligare teckningsförbindelser, garanterad upp till cirka 80 procent


LifeAssays genomför sparpaket för att sänka bolagets kostnader med 30%

Som nästa steg i omstöpningen av LifeAssays fattade styrelsen den 24 maj 2019 beslut om att uppdra åt ledningen att snarast återkomma med plan för att implementera ett kraftfullt besparingsprogram som diskuterats under mötet, vilket ledningen nu gjort. 


Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 maj 2019

Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under maj månad, i samband inlösen av teckningsoptioner (TO7), ökat med 85 880 st.LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Styrelsen i LifeAssays föreslår företrädesemission om cirka 25 MSEK

IDEON Lund:  Styrelsen i LifeAssays föreslår en företrädesemission av aktier samt kallar till extra bolagstämma


Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 25 juni 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sölvegatan 43A i Lund.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted