LifeAssays årsredovisning för 2018 offentliggjord

LifeAssays meddelar idag att årsredovisningen för 2018 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

Styrelsen vill även förtydliga att det i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 finns en upplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift samt upplysningar om särskilt betydelsefulla områden:

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen samt bolags-styrningsrapporten, där det framgår att styrelse och ledning informerar om att befintliga medel inte är tillräckliga för att bedriva verksamheten vidare under 12 månader. Enligt vad som anges i förvaltningsberättelsen samt bolagsstyrningsrapporten tyder detta förhållande på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta. Bolaget informerar även på sid 25 om att det finns en uttalad ambition att avyttra bolagets veterinärdel för att kunna säkerställa verksamheten 2019.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelse-fulla för revisionen av årsredovisningen och koncern-redovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av och i vårt ställningstagande till årsredovisningen och koncern-redovisningen i sin helhet, men vi gör inga separata formella uttalanden om dessa områden.

Immateriella tillgångar

Se not 11-12 om immateriella tillgångar respektive not 2 och 4 om redovisningsprinciper och viktiga uppskattningar och bedömningar i årsredovisningen och koncernredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området. 

 Beskrivning av området

Koncernens immateriella tillgångar består främst av aktiverade utvecklingsutgifter för produktutveckling 3,6 Mkr och patent 2,9 Mkr. För att aktivering skal kunna ske skall ett antal kriterier vara uppfyllda för vilka beskrivs i not 2. Moderbolaget har i samband med bokslutet gjort nedskrivningar om totalt 21 Mkr kopplade till fordringar mot dotterbolaget och andelar i koncernbolag, och i koncernen har en motsvarande nedskrivning gjorts av balanserade utvecklingsutgifter.

Hur området har beaktats i revisionen

Vi har granskat underlag för aktiverade utvecklings- och patentutgifter samt bildat oss en förståelse för hur utvecklingsarbetet bedrivs och utvecklas. Vi har utvärderat koncernens kontroller för allokering/klassificering av utgifterna. Vi har vidare granskat och bedömt bolagets gjorda av- och nedskrivningar gjorda under året, samt dess nedskrivningsprövning.

Finansiering

Bolaget beskriver och informerar om detta område i förvaltningsberättelsen på bland annat sid 21, i denna årsredovisning.

Beskrivning av området

Bolagets utvecklingsverksamhet kräver löpande tillskott av finansiering då bolagets befintliga försäljning ännu inte är tillräcklig. Bolaget har under året genomfört en företrädes-emission samt under oktober skedde inlösen av teckningsoptioner om totalt 18,5 Mkr. Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2018 till 3,0 Mkr, vilket ej bedöms tillräckligt för de kommande 12 månaderna.

Hur området har beaktats i revisionen

Vi har tagit del av och utvärderat de åtgärder som styrelsen och ledningen vidtagit för att försöka säkerställa bolagets framtida finansiering. Som beskrivs under avsnittet Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift i denna rapport har finansieringen ännu ej säkerställts för de kommande 12 månaderna.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Kommuniké från årsstämma i LifeAssays AB (publ) den 25 juni 2019

LifeAssays AB (publ) höll under tisdagen den 25 juni 2019 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.Ytterligare teckningsförbindelser i förestående företrädesemission

Förestående företrädesemission i LifeAssays är, efter inhämtande av ytterligare teckningsförbindelser, garanterad upp till cirka 80 procent


LifeAssays genomför sparpaket för att sänka bolagets kostnader med 30%

Som nästa steg i omstöpningen av LifeAssays fattade styrelsen den 24 maj 2019 beslut om att uppdra åt ledningen att snarast återkomma med plan för att implementera ett kraftfullt besparingsprogram som diskuterats under mötet, vilket ledningen nu gjort. 


Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 maj 2019

Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under maj månad, i samband inlösen av teckningsoptioner (TO7), ökat med 85 880 st.LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Styrelsen i LifeAssays föreslår företrädesemission om cirka 25 MSEK

IDEON Lund:  Styrelsen i LifeAssays föreslår en företrädesemission av aktier samt kallar till extra bolagstämma


Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 25 juni 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sölvegatan 43A i Lund.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted