LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 13:00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43 A i Lund.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 •  dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 juni 2019 (eftersom avstämningsdag infaller på midsommarafton innebär detta i praktiken att aktieägare ska finnas införd i aktieboken torsdagen den 20 juni 2019),
 •  dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast måndagen den 24 juni 2019.

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman kan göras per post till LifeAssays AB, IDEON Science Park, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, per e-post: info@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 juni 2019 (eftersom avstämningsdag infaller på midsommarafton innebär detta i praktiken att aktieägaren ska finnas införd i aktieboken torsdagen den 20 juni 2019). Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD, FULLMAKT M.M

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid har angetts, dock högst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör, för att underlätta inpasseringen till stämman, senast i samband med anmälan till stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.lifeassays.com och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare, i förekommande fall tillsammans med fullmakt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om bolagsordningsändring I
 8.  Beslut om minskning av aktiekapitalet
 9.  Beslut om bolagsordningsändring II
 10.  Beslut om företrädesemission av aktier
 11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om bolagsordningsändring I (punkt 7) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolagsordningens § 4 ska ändras på sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

 1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
 2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 21 221 324,576516 kronor.
 3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 0,06 kronor per aktie.

Besluten enligt denna punkt är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter beslut om ändring av bolagsordningen.

Beslut om bolagsordningsändring II (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolagsordningens § 4 ska ändras på så sätt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst 40 000 000 stycken och högst 160 000 000 stycken och på sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om företrädesemission av aktier (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

 1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med högst 3 351 470,04 kronor genom nyemission av högst 55 857 834 aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,06 krona per aktie. 

 2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla sex teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny B-aktie. 

 3. Teckningskursen för de nya B-aktierna ska vara 0,45 kronor per aktie. 

 4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 15 juli 2019. 

 5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 17 juli 2019 till och med den 31 juli 2019. 

 6. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning, eller, för det fall betalning sker genom kvittning, på teckningslista. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. 

 7. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning och tilldelning i tredje hand ske till garanter i enlighet med garantiavtal.

 8. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. 

 9. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

 10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

 11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

 12. Emissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen föreskriver kommer finnas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets webbplats www.lifeassays.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Kopia av handlingarna kommer genast och utan kostnad att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN 

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 9 309 639 aktier vilket motsvarar totalt 9 309 639 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i maj 2019

LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Kommuniké från årsstämma i LifeAssays AB (publ) den 25 juni 2019

LifeAssays AB (publ) höll under tisdagen den 25 juni 2019 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.Ytterligare teckningsförbindelser i förestående företrädesemission

Förestående företrädesemission i LifeAssays är, efter inhämtande av ytterligare teckningsförbindelser, garanterad upp till cirka 80 procent


LifeAssays genomför sparpaket för att sänka bolagets kostnader med 30%

Som nästa steg i omstöpningen av LifeAssays fattade styrelsen den 24 maj 2019 beslut om att uppdra åt ledningen att snarast återkomma med plan för att implementera ett kraftfullt besparingsprogram som diskuterats under mötet, vilket ledningen nu gjort. 


Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 maj 2019

Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under maj månad, i samband inlösen av teckningsoptioner (TO7), ökat med 85 880 st.LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Styrelsen i LifeAssays föreslår företrädesemission om cirka 25 MSEK

IDEON Lund:  Styrelsen i LifeAssays föreslår en företrädesemission av aktier samt kallar till extra bolagstämma


Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 25 juni 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sölvegatan 43A i Lund.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted