LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2022

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,1 Mkr (5,3 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -5,1 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,19 kr (-0,04kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,3 Mkr (-0,6 Mkr).

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,6 Mkr (9,8 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 Mkr (-1,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -7,7 Mkr (-1,6 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,30 kr (-0,09kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,8 Mkr (-1,7 Mkr).

Väsentliga händelser under perioden

 • LC-Tec genomförde en framgångsrik företrädesemission som tillförde bolaget 18,9 Mkr före emissionskostnader. Emissionen blev fulltecknad. Antalet aktier ökade från 17 272 413 till 25 908 619. I samband med emissionen emitterades även 4 318 103 teckningsoptioner som ger rätt att teckna ytterligare 4 318 103 aktier under september månad 2023.
 • I samband med företrädesemissionen återbetalades den överbryggningskredit om 5 Mkr som ställdes till förfogande av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och som lyftes under årets första kvartal.
 • Under första kvartalet startade ett investeringsprogram i bolagets produktionsanläggning i Borlänge. Tack vare den genomförda företrädesemissionen har programmet nu utökats. Det beräknas vara helt genomfört i början av 2023 och kommer att öka LC-Tecs produktionskapacitet samtidigt som tillverkningskostnaden sänks, något som bedöms vara en förutsättning för att realisera de planerade volymökningarna inom tillväxtområdena Kamera och Smarta glasögon.
 • Inom det prioriterade affärsområdet Kamera uppgick försäljningen under kvartalet till 0,8 Mkr, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Under kvartalet erhölls ytterligare en volymorder från den ledande västerländska kameratillverkare som i början av året lade en beställning på motsvarande ca 1,9 Mkr. Denna gång var ordervärdet på ca 7,8 Mkr, vilket gör den till den största enskilda order LC-Tec hittills har erhållit inom det aktuella affärsområdet. Ordern är planerad att levereras inom 9 - 12 månader. Dessutom levererades anpassade prototyper till ett flertal kunder som överväger att börja använda LC-Tecs produkter i sina kameror. Tre av dessa indikerar potentiell produktlansering under 2023.
 • Affärsområdet Smarta glasögon är ett av LC-Tecs tillväxtområden. Försäljningen uppgick under kvartalet till 0,5 Mkr, vilket är en kraftig minskning jämfört med motsvarande period föregående år. Den begränsade försäljningen beror på förseningar hos kunder och förväntas fortgå under kommande kvartal.
 • Inom affärsområdet 3D har försäljningen på den internationella biografmarknaden fortsatt legat på en låg nivå till följd av Coronapandemin, samt till följd av den patenttvist LC-Tecs försäljningspartner Lightspeed Design Inc. är indragen i. Försäljningen uppgick under kvartalet till 0,5 Mkr, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Dock aviserar kunder order under kommande månader i och med premiären av filmen Avatar 2 i december 2022.
 • Osäkerhet till följd av effekterna av Coronapandemin bedöms fortsatt existera i Asien och då främst Kina, men leveranser och kundkontakter kunde under kvartalet upprätthållas på ett acceptabelt sätt.
 • Kriget i Ukraina bedöms hittills inte ha haft negativa effekter på marknadens vilja att köpa bolagets kunders produkter och LC-Tec har inte någon verksamhet i Ukraina eller Ryssland.
 • Paula Bergman som tillträdde som VD i november 2021 lämnade bolaget i juni. Tidigare VD Jesper Osterman har återinträtt som tf. VD och rekrytering av ny VD pågår. Kostnader i samband med att Paula Bergman lämnade företaget är reserverade i räkenskaperna för andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Johan Hedback har tillträtt som ny produktionschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge där han kommer att ansvara för bolagets produktion och produktionsteam.
 • Bolaget befinner sig i slutfasen av rekrytering av ny VD, och beräknar att kunna informera närmare i närtid.

VD-ord

Den order på 7,8 Mkr som vi nyligen fick visar att vi är på rätt väg. Kunden, som är en av de mest respekterade kameratillverkarna för film- och biografindustrin, kommer att använda vårt PolarView®-filter i sina produkter för att öka deras prestanda och funktionalitet. När de börjar dyka upp på marknaden finns det goda möjligheter för att andra kameraföretag som vi arbetar med kommer att accelerera sin utveckling. Vi vet dock att det tar tid för våra kunder att integrera våra produkter, fem år från första kontakt till volymorder är inte ovanligt. Sakta men säkert tar vi dock steg för steg mot fler volymkunder, något vi kunde bekräfta på den Japanresa vi genomförde tidigare i månaden. I september kommer vi för första gången ställa ut på IBC-mässan i Amsterdam. Det är den ledande mässan inom professionell produktion och leverans av media och underhållning. Och på leveranssidan ser vi fram emot lanseringen av storfilmen Avatar 2 i december. Den kommer att visas i 3D och vi förväntar oss ökad försäljning inom detta affärsområde under hösten. Den företrädes-emission som nyligen genomfördes ger oss möjlighet att utöka det investeringsprogram vi för närvarande arbetar med i Borlänge och tillsammans med vår nya produktionschef Johan ser vi fram emot att kunna hantera ökade leveransvolymer.

Jesper Osterman, tf. VD/CTO

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2022 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Niomånadersrapport - 28 oktober 2022
 • Bokslutskommuniké - 24 februari 2023
 • Årsredovisning - 26 april 2023

 Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons (tf. VD) försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022 kl. 8:30 CET.

Kontaktuppgifter

LC-Tec Holding AB

Tunavägen 281

781 73 Borlänge

Web: www.lc-tec.se

Email: [email protected]

Tel: 0243-79 40 70

 Jesper Osterman

tf. VD/CTO

Tel: 073-981 13 79

 Ingvar Andersson

Styrelseordförande

Tel: 070-511 46 27

LC-Tec - Verksamheten i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Nerladdningsbara filer

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2022

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,1 Mkr (5,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,3 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -2,4 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,09 kr (-0,04kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,0 Mkr (-0,6 Mkr).

 

Januari - september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,7 Mkr (14,8 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,9 Mkr (-2,3 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -10,1 Mkr (-2,3 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,39 kr (-0,14kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9,8 Mkr (-2,4 Mkr).


LC-Tec Holding AB - LC-Tec rekryterar tidigare VD från Sivers

LC-Tec har tecknat avtal med Olle Westblom, tidigare VD för Sivers IMA AB (publ), som kommer att tillträda som verkställande direktör för bolaget. Han tillträder senast den 1 december.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2022

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,1 Mkr (5,3 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -5,1 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,19 kr (-0,04kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,3 Mkr (-0,6 Mkr).

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,6 Mkr (9,8 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 Mkr (-1,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -7,7 Mkr (-1,6 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,30 kr (-0,09kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,8 Mkr (-1,7 Mkr).

LC-Tec ökar leveransvolymerna och anställer ny produktionschef i Borlänge

Johan Hedback tillträder som ny produktionschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge där han kommer att ansvara för bolagets produktion och produktionsteam. Johan kommer närmast från SSAB där han verkade som sektionschef.


LC-Tec Holding AB - LC-Tec erhåller sin hittills största order inom affärsområde kamera

LC-Tec har erhållit ytterligare en volymorder inom affärsområde kamera från den ledande västerländska kameratillverkare som i början av året lade en beställning på motsvarande ca 1,9 Mkr. Denna gång är ordervärdet på ca 7,8 Mkr, vilket gör den till den största enskilda order LC-Tec hittills har erhållit inom det aktuella affärsområdet.LC-Tec Holding AB - VD-skifte i LC-Tec

Styrelsen i LC-Tec Holding AB och verkställande direktör Paula Bergman har beslutat att gå skilda vägar. Bergman lämnar sin tjänst omgående.


LC-Tec Holding AB: LC-Tec offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Styrelsen i LC-Tec Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "LC-Tec") meddelade den 27 april 2022 att den beslutade, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, om en företrädesemission av units om cirka 19 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 20 maj 2022. LC-Tec kan nu offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen.Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 11 maj 2022 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted