Välkommen till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335, kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl 10.00 i Näringslivets Hus på Storgatan 19, Stockholm. Inregistrering från kl 9.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020
dels senast onsdagen den 24 juni 2020 anmäla sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- per post till Kopy Goldfields AB (publ), Årsstämma, Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm

- via e-post till agm@kopygoldfields.com.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser medföra biträde till årsstämman ska antal biträden (max två) och namn på biträde anmälas enligt ovan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 24 juni 2020 och bör i god tid före nämnda datum begäras hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds av ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.kopygoldfields.com. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter (i original) och registreringsbevis (bestyrkt kopia), ska i förekommande fall insändas i god tid före årsstämman till bolaget per brev enligt adressen ovan.

Anmälnings- och fullmaktsformulär kan laddas ner från bolagets webbplats.

Bolaget har beslutat att ingen förtäring kommer att serveras som en försiktighetsåtgärd med anledning av coronasmittan. Om du som är anmäld till årsstämman har symtom på luftvägssjukdom, även milda, eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset önskar bolaget att du avstår från att närvara. Vi vill därför även här påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Bolagets riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi följer dessutom utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras eller om vi bedömer att det behövs.

Förslag till dagordning

1) Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en eller två justeringsmän.

5) Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Anförande av bolagets VD.

8) Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9) Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10) Beslut om arvode och ersättning till styrelsen.

11) Beslut om arvode till revisorer.

12) Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer.

13) Beslut beträffande principer för tillsättande av valberedning.

14) Beslut om antagande av ny bolagsordning

15) Beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd med betalning genom apportemission

16) Årsstämmans avslutande.

Förslag till årsstämman:

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Punkt 9: Beslut om antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen först ska ha fyra ledamöter och därefter sex ledamöter och att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag. Val av de två ytterligare ledamöterna ska emellertid vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 14 och 15 samt att tillskjutande av apportegendomen i apportemissionen har ägt rum.

Punkt 10: Beslut om arvode och ersättning till styrelsen
Valberedningen har, vid tidpunkten för denna kallelse, ännu inget färdigt förslag till arvode och ersättning till styrelsen, men har underrättat bolaget om att ett förslag kommer presenteras senast till årsstämman. Om ett förslag blir klart tidigare kommer det redovisas på bolagets webbplats.

Punkt 11: Beslut om arvode till revisorer.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisorer
Valberedningen föreslår nyval av Arsen Idrisov och Eric Forss samt omval av styrelseledamöterna Andreas Forssell, Kjell Carlsson, Johan Österling och Tord Cederlund. Vidare föreslås att Kjell Carlsson väljs till styrelsens ordförande.

Nyval av Arsen Idrisov och Eric Forss ska emellertid vara villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 14 och 15 samt att tillskjutande av apportegendomen i apportemissionen har ägt rum.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya kommer att bli huvudansvarig för revisionen tills vidare.

Punkt 13: Beslut beträffande principer för tillsättande av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av styrelseledamöter vid årsstämman 2021, kontakta bolagets större aktieägare för att utse minst två och högst fyra företrädare från bolagets ägare att utgöra valberedning och att namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras på bolagets hemsida senast
3 månader före årsstämman år 2021.

Punkt 14: Beslut om antagande av ny bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändringar i bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

1. Gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) föreslås ändras från lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor till lägst 330 000 000 kronor och högst 1 320 000 000 kronor.

2. Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 59 500 000 och högst 238 000 000 till lägst 833 000 000 och högst 3 332 000 000.

Vidare föreslår styrelsen vissa andra tekniska justeringar av bolagsordningen:

Det föreslås att § 1 justeras så att benämningen "firma" ändras till "företagsnamn", vilket följer av ändringar i aktiebolagslagen.

Vidare föreslås att tidpunkten "före kl. 16.00" stryks i § 11 avseende aktieägares rätt att delta i bolagsstämma.

Slutligen föreslås en terminologisk justering i § 12 efter förändringar i lagstiftning varvid lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ändrat namn till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman också röstar för styrelsens förslag om beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd med betalning genom apportemission (punkt 15)

Punkt 15: Beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd med betalning genom apportemission
Bolaget har den 29 maj 2020 träffat överenskommelse ("Överenskommelsen") om att förvärva samtliga ägarandelar utfärdade i det ryska gruvföretaget Amur Gold Company Limited ("Amur"). Betalning ska erläggas i form av 782 179 706 nyemitterade aktier i bolaget.

Förvärvet förutsätter att bolagsstämma i bolaget beslutar om apportemission genom vilken 782 179 706 aktier i bolaget emitteras till Amurs nuvarande ägare, HC Alliance Mining Group Ltd och Lexor Group S.A, mot att de erlägger betalning i form av samtliga sina ägarandelar i Amur. Styrelsen föreslår således, förutsatt att bolagsstämman också givit bifall till styrelsens förslag till bolagsordningsändringar (punkt 14), att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska erlägga köpeskilling för samtliga ägarandelar i Amur med sammanlagt 782 179 706 nyemitterade aktier, där varje aktie har ett kvotvärde om ca 0,38 kronor, motsvarande en ökning av Bolagets aktiekapital med 297 401 370,61 kronor.

2. Rätt att teckna aktierna i bolaget ska endast tillkomma innehavare av ägarandelar i Amur, med rätt och skyldighet för tecknarna att betala aktierna i bolaget genom överlåtelse av sina ägarandelar i Amur, varvid tecknarna ska ha rätt att teckna det antal aktier i bolaget, av det totala antalet som ska emitteras, som motsvarar vars och ens innehav i Amur

3. Apportegendomens värde ska enligt IFRS baseras på börskursen för bolagets aktie på den så kallade transaktionsdagen. Baserat på stängningskursen för bolagets aktie per dagen för kallelsen till årsstämman, 1,15 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 899 506 661,90 kronor. Som följer av IFRS kan dock värdet komma att ändras beroende på börskursen för bolagets aktie på transaktionsdagen.

4. Teckningskursen per aktie ska vara 1,15 kronor, vilket baseras på ett uppskattat vederlag för apportegendomen enligt vad som har angivits ovan. I anledning av IFRS kan dock den slutgiltiga teckningskursen komma att ändras beroende på börskursen för bolagets aktie på transaktionsdagen.

5. Teckning ska ske på teckningslista under perioden 1 juli 2020 - 30 september 2020. Överteckning kan inte äga rum.

6. Betalning för tecknad aktie ska erläggas i samband med teckning genom tecknarnas tillskjutande av samtliga ägarandelar i Amur.

7. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängd tecknings- och betalningstid.

8. Styrelsen för bolaget ska besluta om tilldelning av tecknade aktier bara under förutsättning att tillträde, "Completion", enligt Överenskommelsen äger rum, vilket bland annat kräver att Nasdaq Stockholm godkänner den bolagsbeskrivning avseende den kombinerade verksamheten som ska upprättas med anledning av förvärvet.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

10. Beslutet om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslutet ska vara villkorat av biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Övrig information
Genom att delta i apportemissionen enligt denna punkt 15 på dagordningen kommer den ena säljaren av Amur, HC Alliance Mining Group Ltd innehav i bolaget att uppgå till ca 66 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (Lexor Group S.A innehav i bolaget kommer att uppgå till ca 22 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget). HC Alliance Mining Group Ltd innehav skulle således komma att överstiga 30 procent av rösterna i bolaget, varför budplikt skulle uppkomma i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar. Med anledning härav har HC Alliance Mining Group Ltd och Lexor Group S.A ansökt om, och HC Alliance Mining Group Ltd har beviljats, dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden för den budplikt som annars skulle ha uppkommit. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför stämman informeras om hur stor kapital- respektive ägarandel som HC Alliance Mining Group Ltd högst kan få samt att emissionsbeslutet godkänns av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid vid rösträkningen ska bortses från aktier som kan innehas av innehas av HC Alliance Mining Group Ltd. HC Alliance Mining Group Ltd innehar för närvarande inte några aktier i Bolaget. Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2020:20) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Tillgängliga handlingar
Årsredovisningshandlingar kommer hållas tillgängliga från och med senast tre veckor före stämman och övriga beslutsunderlag från och med senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Skeppargatan 27 i Stockholm, och på bolagets webbplats, www.kopygoldfields.com. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar vid årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm den i maj 2020

Kopy Goldfields AB (publ)

STYRELSEN

Stockholm, 29 maj 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm, är ett svenskt guldprospekteringsbolag som verkar i de ryska regionerna Irkutsk och Amur, två av världens mest guldrika områden. Bolaget innehar för närvarande 12 licenser, grupperade i fyra projekt, som ger innehavaren rätt att prospektera för och producera guld. Kopy Goldfields strategi är att skapa värde genom att identifiera och förvärva potentiella guldprojekt med stor potential, samt prospektera och undersöka dem tills de antingen kan säljas kontant eller vidareutvecklas i samarbete med en partner.

Kopy Goldfields AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel.: +46 8 408 933 50. e-mail: info@hagberganeborn.se.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 103 825 869

Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 30 juni 2020. Vid årsstämman fattade aktieägarna bland annat beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd ("Amur Zoloto") med betalning genom apportemission vilket varit ett, av flera, villkor för att kunna slutföra transaktionen där bolaget köper 100 procent av Amur Zoloto. Fortfarande kvarstår villkor om erhållande av vissa myndighetstillstånd, såsom konkurrensgodkännande, samt slutförande av bekräftande due diligence granskning.


Resolutions from Annual General Meeting in Kopy Goldfields

The Annual General Meeting of shareholders in Kopy Goldfields AB (publ) was held on 30 June 2020. At the annual general meeting the shareholders resolved, among other things, about acquisition of Amur Gold Company Ltd ("Amur Zoloto") with payment through a non-cash issue which has been one, out of several, conditions in order to complete the transaction where the company acquires 100 per cent of Amur Zoloto. There are conditions remaining on certain regulatory approvals such as merger control clearance, and completion of confirmatory due diligence.


KOPY GOLDFIELDS AB GODKÄNNS FÖR FORTSATT NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH PUBLICERAR SIN BOLAGSBESKRIVNING

Insiderinformation: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") offentliggör idag att Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq") har godkänt Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq, samt bolagsbeskrivningen, vilken Kopy Goldfields har tagit fram till följd av detta. Godkännandet för fortsatt notering möter ett av villkoren för slutförandet av det villkorade omvända förvärvet där Bolaget köper 100 procent av Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), vilket offentliggjordes av Bolaget den 29 maj 2020 ("Transaktionen"). Genom Transaktionen adderar Kopy Goldfields betydande guldverksamhet och bildar en ledande rysk Mid-Cap guldprospekterings- och produktionskoncern.


KOPY GOLDFIELDS AB IS APPROVED FOR CONTINUED LISTING ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET AND PUBLISHES ITS COMPANY DESCRIPTION

Inside information: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") today announces that Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq") has approved the Company for continued listing on Nasdaq and the Company Description which Kopy Goldfields' has prepared as a consequence thereof. The listing approval meets one of the conditions for the completion of the conditional reverse takeover, where the Company acquires 100 percent of Amur Gold Company Limited ("Amur Zoloto"), which was announced by the Company on May 29, 2020 (the "Transaction"). Through the Transaction, Kopy Goldfields will add significant gold operations and create a leading Russia-focused Mid-Cap Gold Exploration and Production Group.


Kopy Goldfields ger en digital bolagspresentation den 10 juni kl 8.00

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Småbolagsdagarna 2020 i Aktiespararnas regi, onsdagen den 10 juni 2020 kl 8.00. Presentationen sänds online och kan även ses i efterhand.


Kopy Goldfields give an online company presentation on June 10, 8:00 AM CEST

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") will participate in the digital event "Småbolagsdagarna 2020" held by Aktiespararna on Wednesday, June 10, 2020, at 8.00 am CEST. The presentation will be sent live and will also be available on demand, after the event.
Välkommen till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723-6335, kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl 10.00 i Näringslivets Hus på Storgatan 19, Stockholm. Inregistrering från kl 9.30.


Invitation to the Annual General Meeting of Kopy Goldfields

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ) are summoned to attend the annual general meeting to be held at 10 am on Tuesday, 30 June 2020 in Näringslivets Hus at Storgatan 19, Stockholm. Registration as from 9.30am.


Invitation to Investor and Media Call on May 29, 10:00 AM CEST

Kopy Goldfields AB (publ) would hereby like to invite you to a conference call to present the acquisition of Amur Zoloto and the creation of a leading Russian Mid-Cap Gold Exploration and Production Group.


KOPY GOLDFIELDS ADDERAR BETYDANDE GULDVERKSAMHET GENOM ETT VILLKORAT OMVÄNT FÖRVÄRV AV AMUR ZOLOTO BILDAR EN LEDANDE RYSK MID-CAP GULDEXPLOATERINGS- OCH PRODUKTIONSKONCERN

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIG LAG.


KOPY GOLDFIELDS TO ADD SIGNIFICANT GOLD OPERATIONS VIA A CONDITIONAL REVERSE TAKEOVER OF AMUR ZOLOTO CREATING A LEADING RUSSIA-FOCUSED MID-CAP GOLD EXPLORATION AND PRODUCTION GROUP

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION


Kopy Goldfields årsstämma 2020 framflyttad - Rättelse - felaktig hänvisning till MAR i tidigare PM, nu borttagen nedan

Kopy Goldfields AB (publ) utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades idag den 22 april 2020 kl. 15:30. Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten skulle inte ha varit med.

Styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) har, med anledning av de beslut och rekommendationer som har utfärdats av svenska myndigheter den senaste tiden till följd av utbrottet av coronaviruset, beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 29 maj 2020.


Kopy Goldfields årsstämma 2020 framflyttad

Styrelsen i Kopy Goldfields AB (publ) har, med anledning av de beslut och rekommendationer som har utfärdats av svenska myndigheter den senaste tiden till följd av utbrottet av coronaviruset, beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 29 maj 2020.


Krasny värderas till 400 MSEK i en budprocess mellan de två ägarna av guldprojektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har erbjudit GV Gold som är majoritetsägare av Krasny-projektet att antingen köpa eller sälja resterande andel i Krasny-projektet till en värdering av 39,2 miljoner USD, motsvarande cirka 400 miljoner SEK.


The gold project Krasny is valued at MSEK 400 within bidding process between its two owners

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has offered the majority owner of the Krasny project, GV Gold, to buy or sell the stake in the Krasny project at a total valuation of USD 39.2 million, corresponding to approximately SEK 400 million.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted