Tredje kvartalet - 30 september 2021

Q3 JULI - SEPTEMBER 2021 (juli - september 2020)

 • Intäkter TUSD 33 131 (23 154)
 • EBITDA TUSD 15 376 (13 432)
 • Periodens resultat TUSD 5 808 (6 924)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,01 (0,01)

JANUARI - SEPTEMBER 2021 (januari - september 2020)

 • Intäkter TUSD 70 365 (67 389)
 • EBITDA TUSD 29 390 (31 237)
 • Orealiserad vinst från prissäkring guld TUSD 3 537 (-1 734)
 • Periodens resultat TUSD 11 736 (16 648)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,01 (0,02)
 • 2021 års guidning för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrad

Kopy Goldfields
Periodisk information/Kvartalsrapport Tredje kvartalet - 30 september 2021

Q3 JULI - SEPTEMBER 2021 (juli - september 2020)

 • Intäkter TUSD 33 131 (23 154)
 • EBITDA TUSD 15 376 (13 432)
 • Periodens resultat TUSD 5 808 (6 924)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,01 (0,01)

JANUARI - SEPTEMBER 2021 (januari - september 2020)

 • Intäkter TUSD 70 365 (67 389)
 • EBITDA TUSD 29 390 (31 237)
 • Orealiserad vinst från prissäkring guld TUSD 3 537 (-1 734)
 • Periodens resultat TUSD 11 736 (16 648)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,01 (0,02)
 • 2021 års guidning för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrad

Sammanfattning av finansiell information

 

Tredje
kvartalet 2021

Tredje
kvartalet 2020

Nio
månader 2021

Nio
månader
2020

Helåret
2020

Guldproduktion (guldekvivalent, GE), koz

20,98

18,14

41,67

42,22

53,11

Guldförsäljning (GE), koz

18,49

12,03

39,31

38,56

55,4

Genomsnittligt realiserat guldpris, USD/oz

1 779

1 912

1 777

1 736

1 773

Intäkter, TUSD

33 131

23 154

70 365

67 389

98 841

Bruttoresultat, TUSD

11 064

12 608

22 709

32 486

40 973

Bruttomarginal, %

33%

54%

32%

48%

41 %

EBITDA, TUSD

15 376

13 432

29 390

31 237

45 620

EBITDA-marginal, %

46%

58%

42%

46%

46 %

Resultat före skatt, TUSD

7 474

8 800

15 296

21 124

24 728

Periodens resultat, TUSD

5 808

6 924

11 736

16 648

19 153

Resultat per aktie före utspädning, USD

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Resultat per aktie efter utspädning, USD

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, TUSD

15 362

13 978

29 371

29 748

44 268

Totala investeringar, inklusive balanserade prospekteringskostnader

6 845

5 413

23 239

10 691

16 394

Likvida medel vid periodens utgång, TUSD

   

5 460

 

10 388

Nettoskuld, TUSD

   

57 281

 

41 938

Nettoskuld/EBITDA, senaste 12 månaderna

   

1,31

 

0,92

Eget kapital per aktie, USD

   

0,12

 

0,11

VD:s kommentar

Vi förbereder för ytterligare tillväxt

Under tredje kvartalet ökade produktionen och försäljningen av guld väsentligt, vilket medförde rekordintäkter och solida resultat. Konstruktionsprojekten på Yubileyniy och Perevalnoe avancerade mot målet att vara färdigställda före årets slut. Vi är också på rätt väg för att nå våra kort- och långfristiga målsättningar. Kort och gott, Kopy Goldfields har haft ett solitt kvartal!

Produktion
Kopy Goldfields produktion av guldekvivalenter ökade under det tredje kvartalet 2021 med 61% jämfört med andra kvartalet och med 16% jämfört med tredje kvartalet 2020. De bästa resultaten uppnådde de två alluviala gruvorna, som överträffade den alluviala produktionen under tredje kvartalet 2020 med 104% och med 445% jämfört med andra kvartalet 2021. Den kombinerade CIP- och höglakningsproduktionen på Yubileyniy ökade också, trots påverkan av covid-19 och konstruktionsarbeten. Vi fortsatte vårt arbete med att stärka rekryteringsprocessen och att införa skiftbaserad anställning för gruvpersonalen för att åtgärda underbemanning vid gruvorna.

Finansiell utveckling
Intäkterna ökade under tredje kvartalet och uppgick till över MUSD 33, en ökning jämfört med andra kvartalet 2021 och tredje kvartalet 2020 med 85% respektive 43%. Ökad produktion resulterade i högre försäljning trots att det genomsnittligt erhålla guldpriset var något lägre än under föregående perioder. Som ett resultat av högre intäkter ökade EBITDA med mer än 125% gentemot andra kvartalet 2021 och med 14% jämfört med tredje kvartalet 2020. Guld i lager ökade till 7,68 koz, med ett marknadsvärde om MUSD 13,4, eftersom inte allt guld som producerades såldes. Ökade produktions- och försäljningsvolymer resulterade i högre operativa kostnader. Total Cash Cost ("TCC") per såld GE ounce uppgick dock till USD 814 under tredje kvartalet, en förbättring om 4% jämfört med andra kvartalet 2021 till följd av ökad utvinning och att malm med högre genomsnittlig guldhalt processats.

Investeringar
Det här årets huvudprojekt för framtida produktionstillväxt på Yubileyniy och Perevalnoe fortskred enligt plan. På Perevalnoe planeras höglakningsanläggningen vara färdigbyggd under fjärde kvartalet för att kunna börja leverera guld under 2022. Konstruktionsarbetet med en andra gravitations- och flotationslinje på Yubileyniy beräknas också kunna driftsättas under fjärde kvartalet 2021 och kommer nästan att dubblera anläggningens kapacitet till 250 kiloton per år ("ktpa"). Som förberedelse inför verksamhetens avsevärt ökande omfattning, läggs mycket arbete på att bevara och öka effektiviteten i den nuvarande verksamheten. Arbetet inkluderar kontroller av malmhalt, anläggningens utvinningsgrad och kapacitetsutnyttjande samt att förbereda för en smidig driftsättning av den nya processutrustningen. Därtill har konstruktionen av gruva och infrastruktur på Malyutka-projektet fortskridit enligt plan.

Prospektering
Sommaren är högsäsong för prospektering och prospekteringsarbeten i fält fortsatte i både Khabarovsk- och Irkutskregionerna. På de alluviala gruvorna är målsättningen att kartlägga resurser som ska brytas under 2022-2023 och framgent. På Perevalnoe bedrivs prospektering för att ytterligare avgränsa mineraliseringen som förberedelse inför underjordsbrytning. På Krasny, vårt flaggskeppsprojekt inom prospektering, har borrhål med en sammanlagd längd av omkring 9 950 meter borrats under det tredje kvartalet, med målsättningen att föra projektet fram mot kommersialisering och produktionsplanering.

Covid-19
Samtidigt som ökande vaccinering och andra åtgärder för att minska smittspridning har minskat coronavirusets spridning, så är Bolaget fortsatt påverkat av den pågående pandemin. Våra ansträngningar att begränsa påverkan av covid-19 är fortsatt framgångsrika, och även om vi har haft ett antal nya smittfall, så har vi lyckats identifiera och isolera dem. Vårt fokus är fortsatt vår personals hälsa och säkerhet, samt att mildra de negativa effekterna av pandemin.

Utsikter
2021 har hittills varit ett spännande och utmanande år, och vi är på rätt väg för att nå produktionsmålet för 2021 om 56-59 koz. När jag tittar bortom 2021, ser jag att vi tagit betydelsefulla steg mot vårt långsiktiga mål om fördubblad produktion till över 100 koz år 2025. Samtidigt som vi slutför detta års agenda, så förbereder vi för ytterligare tillväxt. Tack för att ni följer med på vår tillväxtresa!

Mikhail Damrin
VD Kopy Goldfields

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera rapporten och besvara frågor via en webbsändning den 25 november 2021 kl. 10.00 CET. Presentationen genomförs på engelska och kan följas online eller via telefon. Nummer för att delta per telefon: Sverige: +46 8 505 583 50/UK: +44 333 300 9266 / USA: +1 646 722 4957 / Ryssland: +8 800 500 9867
(PIN: 44268534#). Följ presentationen på:

För mer information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, [email protected]
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, [email protected]

https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q3-2021

 

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm under ticker-kod "KOPY". Nordic Certified Advisers är Bolagets Certified Adviser (tel: +46 707 94 90 73, e-post: [email protected]).

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-25 08:00 CET.

Tredje kvartalet - 30 september 2021

Q3 JULI - SEPTEMBER 2021 (juli - september 2020)

 • Intäkter TUSD 33 131 (23 154)
 • EBITDA TUSD 15 376 (13 432)
 • Periodens resultat TUSD 5 808 (6 924)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,01 (0,01)

JANUARI - SEPTEMBER 2021 (januari - september 2020)

 • Intäkter TUSD 70 365 (67 389)
 • EBITDA TUSD 29 390 (31 237)
 • Orealiserad vinst från prissäkring guld TUSD 3 537 (-1 734)
 • Periodens resultat TUSD 11 736 (16 648)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,01 (0,02)
 • 2021 års guidning för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrad

Operationell uppdatering - väsentlig tillväxt under tredje kvartalet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för det tredje kvartalet 2021. Guldproduktionen under tredje kvartalet 2021 ökade med 61% till 20,98 koz (guldekvivalenter "GE") jämfört med andra kvartalet 2021 och med 16% jämfört med tredje kvartalet 2020. Bolaget bekräftar guidningen för helåret 2021 om en guldproduktion på 56-59 koz.Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields andra kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2021 torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR ANDRA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för andra kvartalet 2021. Produktionen av guldekvivalenter ("GE"*) ökade med 69% jämfört med första kvartalet 2021. Produktionsguidningen för 2021 är oförändrad. Covid-19 fortsatte att påverka guldproduktionen huvudsakligen till följd av brist på kvalificerad gruvpersonal.


Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämman i Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" eller "Bolaget") hölls idag den 27 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Announcement from Kopy Goldfields annual general meeting

The annual general meeting of Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" or the "Company") was held today on 27 May 2021 and the following resolutions were passed by the meeting.


Kopy Goldfields AB (publ) Kvartalsrapport januari - mars 2021

Januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

 • Intäkter 19 362 TUSD (23 125), -16 %
 • EBITDA 7 181 TUSD (9 277), -23 %
 • Resultat före skatt 10 014 TUSD (5 012), +100 %
 • Periodens resultat 7 870 TUSD (3 926), +100 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,01 USD (0,01)
 • Produktionen påverkades av konsekvenserna av covid-19-utbrottet vid Yubileyniy-gruvan i december 2020.
 • 2021 års estimat för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrat

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Interim Report January - March 2021

January - March 2021 (January - March 2020)

 • Revenue TUSD 19,362 (23,125), -16%
 • EBITDA TUSD 7,181 (9,277), -23%
 • Profit before tax TUSD 10,014 (5,012), +100%
 • Profit for the period TUSD 7,870 (3,926), +100%
 • Earnings per share before dilution USD 0.01 (0.01)
 • Production affected by consequences of the outbreak of Covid-19 at the Yubileyniy mine in December 2020.
 • 2021 gold production guidance of 56-59 koz unchanged

Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields första kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 torsdagen den 27 maj 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' first quarter 2021

Kopy Goldfields AB (publ) will publish the interim report for the first quarter 2021 on Thursday 27 May 2021 at 8:00 am (CEST). Kopy Goldfields has scheduled a webcasted conference call the same day at 10.00 CEST. CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.
Kallelse till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr 556723-6335, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021.


Notice of annual general meeting in Kopy Goldfields AB (publ)

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ), reg. no. 556723-6335, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 27 May 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted