KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för första kvartalet 2021. Covid-19-utbrottet i december 2020 påverkade guldproduktionen i början av 2021, vilket tidigare redovisats. Bolaget har emellertid tryggat säkerheten för sin personal mot pandemin och guldproduktionen har återhämtat sig under kvartalet. Produktionsestimatet för 2021 är oförändrat.

Sammanfattning:

 • Första kvartalets totala produktion av guldekvivalenter (GE[1]) från bolagets två berggrundsgruvor i Khabarovskregionen i Ryssland uppgick till 7,69 koz (239,06 kg) vilket var 23 % lägre än produktionen på 10,04 koz (312,17 kg) under första kvartalet 2020. Produktionen av guldekvivalenter under första kvartalet 2021 innefattar 5,26 koz (163,75 kg) silver vilket motsvarar 0,06 koz (1,84 kg) guld.
 • Guldförsäljningen under första kvartalet 2021 uppgick till 10,99 koz (341,91 kg) jämfört med 14,25 koz (443,12 kg) under samma period 2020.
 • Bolaget bekräftar 2021 års estimat för guldproduktionen på 56-59 koz (oförändrat).
 • Guldproduktionen under första kvartalet 2021 påverkades av minskad mineralbearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniygruvan till följd av covid-19-utbrottet i december 2020. Verksamheten i Yubileyniy återgick till ursprunglig kapacitet under kvartalet. Brist på viss nyckelpersonal vid gruvanläggningen påverkade emellertid verksamheten under kvartalet.
 • För att ytterligare öka kapaciteten och stabilisera bearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet har åtgärder vidtagits genom att tillföra extra hjullastare och lastare för malmtransporter i underjordsbrytningen. Krossningsenheterna vid bearbetningsanläggningen har uppgraderats för att öka både kapacitet och tillförlitlighet i malmmatningen och vidare har rekryteringsprocessen förändrats och skiftbaserade anställningar införts.
 • Det första kvartalets guldproduktion påverkas traditionellt av säsongsvariationer eftersom alluvial gruvdrift är begränsad till den varma årstiden. Transport av koncentrat från Perevalnoe-anläggningen till bearbetningsanläggningen i Yubileyniy sker i huvudsak under vintersäsongen, och ovanligt kalla väderförhållanden leder till tillfälligt minskad verksamhet vid bearbetningsanläggningarnas dagbrott och krossningsenheter.
 • Den alluviala gruvdriften förväntas starta under andra kvartalet 2021 när snö och permafrost smälter. Under första kvartalet 2021 uppgick jordavrymningsarbeten av överliggande lager vid två alluviala gruvor till totalt 38 300 m3 (jämfört med 50 200 m3 under 2020).
 • Bolaget fortsätter att tillämpa karantänåtgärder och andra försiktighetsåtgärder för att förhindra covid-19-utbrott i framtiden.

- Det första kvartalet var en utmaning till följd av covid-19-utbrottet i december. Vi sätter säkerheten främst och reducerade underjordsbrytning och bearbetningsverksamhet vid Yubileyniy. Trots personal-brist lyckades vi emellertid snabbt återställa utvinnings- och bearbetningsverksamheten och vi är fortsatt på rätt spår mot vårt produktionsmål för 2021, säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Yubileyniyprojektet

Under första kvartalet 2021 uppgick den totala produktionen av guldekvivalenter till 2,34 koz (72,91 kg), en minskning med 33 % jämfört med första kvartalet 2020. Produktionsminskningen förklaras av lägre guldhalter (-5 %) och en minskning i volym (-27 %) av anrikad malm på grund av minskad verksamhet i januari hänförligt till covid-19 och personalbrist.

Guldhalten i den brutna malmen ökade med 9 % under första kvartalet 2021. Detta är linje med den CPR-rapport som publicerades i oktober 2020 och som visar en ökning av guldhalt och tjocklek i malmkroppar mot djupet. Under 2021 utvecklar bolaget underjordsbrytning på större djup där guldhalten ökar. Det stöder våra planer att öka kapaciteten vid Yubileyniy-gruvan och anläggningen till 250 ktpa under fjärde kvartalet i år.

Höglakningsverksamhet (HL) vid Yubileyniy inleds under andra kvartalet 2021 och den första guldproduktionen beräknas ske under tredje kvartalet 2021.

Yubileyniy-projektet

Första kvartalet

Förändring

Ackumulerat

Förändring

2021

2020

2021

2020

CIP

Bruten u-jordsmalm, 000' ton

25,97

48,87

-47 %

25,97

48,87

-47 %

Underjordsdrivning, meter

530,20

576,50

-8 %

530,20

576,50

-8 %

Underjordsmalm halt, g/t

4,03

3,71

9 %

4,03

3,71

9 %

Bearbetad malm, 000' ton

22,47

30,62

-27 %

22,47

30,62

-27 %

Genomsnittlig halt, g/t

4,49

4,74

-5 %

4,49

4,74

-5 %

Producerat guld CIP, kg

72,91

109,05

-33 %

72,91

109,05

-33 %

Producerat guld CIP, koz

2,34

43,51

-33 %

2,34

3,51

-33 %

Höglakning (HL)

Malmkrossning, 000' ton

Malmstapling, 000'ton

Guldhalt, (g/t)

Guld i staplad malm, kg

Producerat guld HL, kg

Producerat guld HL, koz

Även gravitations- och flotationskoncentrat som produceras vid Perevalnoe-anläggningen lakas till dorétackor vid Yubileyniy-anläggningen. Under första kvartalet 2021 lakades totalt 88,26 ton gravitationskoncentrat och 1 625,46 ton flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet vid Yubileyniy-anläggningen, vilket genererade 5,28 koz (164,31 kg) guld. Detta redovisas under Perevalnoe-projektet nedan.

Perevalnoeprojektet

Under första kvartalet 2021 bearbetade Perevalnoe-anläggningen 41,44 kt malm, en ökning med 2 % jämfört med första kvartalet 2020. Produktionen av gravitationskoncentrat uppgick till totalt 88,26 t, en minskning med 11 %, och produktionen av flotationskoncentrat var 1 625,46 t, en ökning med 15 %. Produktionen av guldekvivalenter från Perevalnoe-koncentrat vid Yubileyniy-anläggningen uppgick till 5,28 koz, en minskning med 16 %.

Under första kvartalet 2021 har malmkrossning för HL-verksamhet inletts av totalt 5,8 kt malm. Målet är att åstadkomma staplar under tredje kvartalet för att producera det första guldet under 2022.

Perevalnoe-projektet

Första kvartalet

Förändring

Ackumulerat

Förändring

2021

2020

2021

2020

CIP

Jordavrymning, 000' m3

421,76

533,58

-21 %

421,76

533,58

-21 %

Bruten malm, 000' ton

71,82

48,27

49 %

71,82

48,27

49 %

Genomsnittlig halt, g/t

3,09

3,80

-19 %

3,09

3,80

-19 %

Inklusive

Höghaltig malm, 000' ton

23,07

11,54

100 %

23,07

11,54

100 %

Genomsnittlig halt, g/t

6,23

8,67

-28 %

6,23

8,67

-28 %

Låghaltig malm, 000' ton

5,50

9,34

-41 %

5,50

9,34

-41 %

Genomsnittlig halt, g/t

3,42

3,82

-11 %

3,42

3,82

-11 %

Höglakningsmalm, 000' ton

43,24

27,39

58 %

43,24

27,39

58 %

Genomsnittlig halt, g/t

1,38

1,73

-21 %

1,38

1,73

-21 %

Bearbetad malm, 000' ton

41,44

40,83

2 %

41,44

40,83

2 %

Genomsnittlig halt, g/t

5,79

6,02

-4 %

5,79

6,02

-4 %

Producerat gravitationskoncentrat, ton

88,26

99,24

-11 %

88,26

99,24

-11 %

Genomsnittlig halt, g/t

915,67

729,01

26 %

915,67

729,01

26 %

Producerat flotationskoncentrat, ton

1 625,46

1 419,05

15 %

1 625,46

1 419,05

15 %

Genomsnittlig halt, g/t

90,09

113,75

-21 %

90,09

113,75

-21 %

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen från gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet), kg

164,31

194,57

-16 %

164,31

194,57

-16 %

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet) [2], koz

5,28

6,26

-16 %

5,28

6,26

-16 %

Höglakning (HL)

Malmkrossning, 000' ton

5,80

-

-

5,80

-

-

Malmstapling, 000'ton

Guldhalt, (g/t)

Guld i staplad malm, kg

Producerat guld HL, kg

Producerat guld HL, koz

Alluvial utvinning

Under 2021 kommer bolaget att driva två alluviala gruvor - Byor och Khayarilakh. Den alluviala guldproduktionen förväntas starta under andra kvartalet när snö och permafrost smälter. Under första kvartalet 2021 inleddes jordavrymningsarbeten av överliggande lager vid de två alluviala gruvorna och uppgick till totalt 38 300 m3 (jämfört med 50 200 m3 under 2020).

Alluvial utvinning

Första kvartalet

Förändring

Ackumulerat

Förändring

2021

2020

2021

2020

Överliggande lager, 000' m3

38,30

50,20

-24 %

38,30

50,20

-24 %

Gruvbrytning, 000' m3

2,00

46,40

-96 %

2,00

46,40

-96 %

Alluvialt grus tvättat, 000' m3

Genomsnittlig halt, mg/m3

Producerat guld, kg

Producerat guld, koz

[1] Varierar beroende på förhållandet mellan faktiska guld- och silverpriser. För de första tre månaderna 2021 tillämpades det genomsnittliga konverteringsförhållandet för silver 1:89 Ag/Au.

[2] Eftersom transporten av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-gruvan till bearbetningsanläggningen i Yubileyniy är beroende av årstid och pågår över tid, förskjuts tiden mellan produktionen av koncentrat vid Perevalnoe-anläggningen och den ytterligare bearbetningen vid Yubileyniy-anläggningen. Den redovisade guldproduktionen för Perevalnoe vid Yubileyniyanläggningen innefattar därför inte nödvändigtvis bearbetningskoncentrat från Perevalnoe producerat under samma redovisningsperiod utan snarare från tidigare

Kvalificerad person

Alexander Polonyankin, som är kvalificerad person (eng: "Competent Person") enligt JORC och medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM (CP), har granskat och godkänt den tekniska informationen som rör verksamheten som omfattas av detta pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 8.30 CEST.

Om Kopy Goldfields

Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldfyndigheter på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Nordic Certified Advisers verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 70 794 90 73, e-post: info@certifiedadviser.se.

Aktien

Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 889 064 175

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser bolagets och koncernens avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka bolaget och koncernen är verksamma. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. De framåtriktade uttalandena är förknippade med ett flertal risker och osäkerheter, inklusive men inte begränsat till, (i) ändringar i den ekonomiska, regulatoriska och politiska miljön i de länder där Kopy Goldfields är verksamt, (ii) ändringar förknippade med geologisk information tillgänglig i förhållande till olika projekt, (iii) Kopy Goldfields fortsatta förmåga att kunna säkra finansiering för att fullfölja sin verksamhet på "going concern"-basis, (iv) framgång med eventuella joint ventures och samarbeten, (v) växlingskurser, särskilt avseende den ryska rubeln och den amerikanska dollarn. Även om bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilket kan bero på många olika faktorer, inklusive men inte begränsat till risker och osäkerheter som rör guldproduktions- och guldprospekteringsbolag i ett tidigt stadium av sin utveckling. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte på ett otillbörligt sätt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämman i Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" eller "Bolaget") hölls idag den 27 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Announcement from Kopy Goldfields annual general meeting

The annual general meeting of Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" or the "Company") was held today on 27 May 2021 and the following resolutions were passed by the meeting.


Kopy Goldfields AB (publ) Kvartalsrapport januari - mars 2021

Januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

 • Intäkter 19 362 TUSD (23 125), -16 %
 • EBITDA 7 181 TUSD (9 277), -23 %
 • Resultat före skatt 10 014 TUSD (5 012), +100 %
 • Periodens resultat 7 870 TUSD (3 926), +100 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,01 USD (0,01)
 • Produktionen påverkades av konsekvenserna av covid-19-utbrottet vid Yubileyniy-gruvan i december 2020.
 • 2021 års estimat för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrat

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Interim Report January - March 2021

January - March 2021 (January - March 2020)

 • Revenue TUSD 19,362 (23,125), -16%
 • EBITDA TUSD 7,181 (9,277), -23%
 • Profit before tax TUSD 10,014 (5,012), +100%
 • Profit for the period TUSD 7,870 (3,926), +100%
 • Earnings per share before dilution USD 0.01 (0.01)
 • Production affected by consequences of the outbreak of Covid-19 at the Yubileyniy mine in December 2020.
 • 2021 gold production guidance of 56-59 koz unchanged

Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields första kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 torsdagen den 27 maj 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' first quarter 2021

Kopy Goldfields AB (publ) will publish the interim report for the first quarter 2021 on Thursday 27 May 2021 at 8:00 am (CEST). Kopy Goldfields has scheduled a webcasted conference call the same day at 10.00 CEST. CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.
Kallelse till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr 556723-6335, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021.


Notice of annual general meeting in Kopy Goldfields AB (publ)

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ), reg. no. 556723-6335, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 27 May 2021.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för första kvartalet 2021. Covid-19-utbrottet i december 2020 påverkade guldproduktionen i början av 2021, vilket tidigare redovisats. Bolaget har emellertid tryggat säkerheten för sin personal mot pandemin och guldproduktionen har återhämtat sig under kvartalet. Produktionsestimatet för 2021 är oförändrat.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q1 2021 OPERATIONAL UPDATE

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") hereby announces an operational update for the first quarter 2021. As previously disclosed, the outbreak of COVID-19 in December 2020 affected the gold production in early 2021. However, the Company has secured the safety of its personnel against the pandemic and gold production has been recovering during the quarter. The 2021 production guidance is unchanged.


Kopy Goldfields AB (publ) Bokslutsrapport januari - december 2020

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Kopy Goldfields Koncernen ("Kopy Goldfields", "Bolaget"), för vilken Kopy Goldfields AB (publ) med organisationsnummer 556723-6335 är moderbolaget ("Moderbolaget"), redovisas här för det helår som avslutades den 31 december 2020. Efter transaktionen med Amur Zoloto har Kopy Goldfileds valt att byta rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) till amerikanska dollar (USD). I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i SEK och inte koncernens rapporteringsvaluta som är USD.


KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Year-end Report January - December 2020

The consolidated financial statements of the Kopy Goldfields Group ("Kopy Goldfields", "the Company"), of which Kopy Goldfields AB (publ) with corporate identity number 556723-6335 is the parent company ("the Parent Company"), are hereby presented for the full-year period ended on 31 December 2020. Following the transaction with Amur Zoloto, Kopy Goldfields has chosen to change the presentation currency from Swedish krona (SEK) to US dollars (USD). In accordance with the Swedish Accounting Act, the Parent Company's financial information is reported in SEK and not the Group's presentation currency of USD.


Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields Bokslutskommuniké 2020 den 25 mars 2021

Kopy Goldfields AB (publ) kommer att publicera sin bokslutskommuniké för 2020 den 25 mars 2021 kl. 08:00 (CET). Bokslutskommunikén är den första konsoliderade finansiella rapporten sedan samgåendet av Kopy Goldfields och Amur Zoloto förra året. Investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker, media och andra intresserade välkomnas att delta i konferensen där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar på rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' 2020 Year End Report, on 25 March 2021

On 25 March 2021 at 8:00 am (CET), Kopy Goldfields AB (publ) will publish the 2020 Year End Report. The report is the first consolidated financial report after the merger between Kopy Goldfields and Amur Zoloto conducted last year. Accordingly, investors, asset managers, financial analysts and the press are invited to a presentation where CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.


KOPY GOLDFIELDS GER RIKTLINJER FÖR 2021 ÅRS GULDPRODUKTION OCH CAPEX

INSIDERINFORMATION: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har som mål att producera 56 koz till 59 koz guldekvivalenter (GE[1]) under 2021, en ökning med 5-11 % jämfört med 53,1 koz GE som producerades 2020. Bolaget planerar investeringar på cirka 56 miljoner USD under 2021 i projekt för produktionstillväxt och prospektering. Utgifterna kommer att finansieras genom befintliga lånefaciliteter och förväntat kassaflöde från produktionen.


KOPY GOLDFIELDS PROVIDES GUIDANCE FOR 2021 GOLD PRODUCTION AND CAPEX

INSIDE INFORMATION: Kopy Goldfields AB's (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") target is to produce 56 koz to 59 koz of gold equivalent (GE[1]) in 2021, an increase of 5-11% compared to 53.1 koz of GE produced in 2020. The Company plans capital expenditures of around USD 56 million in 2021 on production growth and exploration projects. The expenditures will be funded through existing available debt facilities and expected cash flow from production.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2020

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för fjärde kvartalet och för helåret 2020. I enlighet med tidigare lämnat estimat har Bolaget ökat sin guldproduktion trots COVID-19-pandemin.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q4 AND FULL YEAR 2020 OPERATIONAL UPDATE

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") hereby announces an operational update for the fourth quarter and the full year 2020. In line with its guidance, the Company has increased its annual gold production despite the COVID-19 pandemic.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted