KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2020

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för fjärde kvartalet och för helåret 2020. I enlighet med tidigare lämnat estimat har Bolaget ökat sin guldproduktion trots COVID-19-pandemin.

Sammanfattning:

 • Fjärde kvartalets totala produktion av guldekvivalenter (GE[1]) från bolagets två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovsk-regionen i Ryssland ökade med 24 % från året innan till 10,83 koz (339,96 kg), jämfört med 8,72 koz (271,15 kg) under fjärde kvartalet 2019.
 • 2020 års totala produktion av guldekvivalenter uppgick till 53,11 koz (1 652,04 kg), i linje med tidigare estimat (52-54 koz), vilket är något över 2019 års produktionsnivå om 52,26 koz (1 625,41 kg). 2020 års GE-produktion inkluderar 97 koz (3 026 kg) silver, vilket motsvarar 1,36 koz (42,15 kg) guld.
 • Guldförsäljningen för helåret 2020 uppgick till 55,43 koz (1 723,96 kg), jämfört med 48,71 koz (1 515,01 kg) 2019.
 • Produktionstillväxten under fjärde kvartalet 2020 drevs av ökad produktion av gravitations- och flotationskoncentrat vid Perevalnoe-anläggningen, som bearbetade 166 kt malm under 2020 jämfört med 131 kt under 2019[2].
 • Under de sista två veckorna av december 2020 minskade produktionstakten vid Yubileyniy till följd av Covid-19. Minskningen påverkade volymen av bearbetad malm och den totala guldproduktionen för det fjärde kvartalet vid Yubileyniy. Vid datumet för detta pressmeddelande har verksamheten återgått till dess planerade kapacitet.
 • Efter utbrottet av Covid-19 som inträffade nyligen har Bolaget stärkt karantänåtgärder och andra försiktighetsåtgärder för att förhindra liknande incidenter i framtiden.

"Vi är glada att kunna rapportera starka operativa resultat för 2020 och att vi överskrider 2019 års produktionsnivåer, trots Covid-19. Vi fortsätter hålla en hög aktivitetsnivå för att öka vår guldproduktion som, i kombination med starka marknadsfundament och en lägre RUB/USD-kurs, kommer stödja intäkter och vinstmarginaler", säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

Yubileyniy-projektet
Under det fjärde kvartalet 2020 uppgick den totala GE-produktionen till 2,61 koz, en minskning om 39% jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Minskningen i produktionen förklaras av lägre guldhalter (-11%) och minskad volym (-21%) av bearbetad malm på grund av minskad drift i december till följd av Covid-19.

GE-produktionen för helåret 2020 från Yubileiny-projektet uppgick till 14,13 koz, en minskning med 16% jämfört med 2019. Minskningen i produktionen förklaras främst av de lägre genomsnittliga guldhalterna (-10%) av den bearbetade malmen.

Yubileyniy-projektet

4:e kvartalet

För-ändr.

Helår

För-ändr.

2020

2019

2020

2019

CIP

Bruten u-jordsmalm, 000' ton

39,90

40,70

-2%

212,20

117,07

81%

Underjordsdrivning, meter

566

345

64%

2 168

967

124%

Underjordsmalm halt, g/t

3,84

4,73

-19%

3,28

5,20

-37%

Bearbetad malm, 000' ton

26,12

32,94

-21%

122,15

125,12

-2%

Genomsnittlig halt, g/t

4,53

5,07

-11%

4,81

5,34

-10%

Producerat guld CIP, kg

81,19

132,54

-39%

439,48

523,42

-16%

Producerat guld CIP, koz

2,61

4,26

-39%

14,13

16,83

-16%

Höglakning (HL)

Malmstapling, 000'ton

-

14,00

Guldhalt, (g/t)

-

2,88

Guld i staplad malm, kg

-

40,30

Producerat guld HL, kg

10,82

21,29

Producerat guld HL, koz

0,35

0,68

Gravitations- och flotationskoncentrat som produceras vid Perevalnoe-anläggningen lakas också till dorétackor vid Yubileyniy-anläggningen. Under 2020 lakades totalt 367,82 ton gravitationskoncentrat och 6 158,01 ton flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet vid Yubileyniy-anläggningen, vilket genererade 30,01 koz (933,53 kg) guld. Detta redovisas under Perevalnoe-projektet längre ner.

Perevalnoe-projektet
Under fjärde kvartalet 2020 bearbetade Perevalnoe-anläggningen 41,14 kt malm, en ökning med 12% jämfört med fjärde kvartalet 2019. Produktionen av gravitationskoncentrat uppgick till 90,54 kt, en minskning med 4% och flotationskoncentrat 1 728,59 kt, en ökning med 29%. GE-produktionen från Perevalnoe-koncentraten vid Yubileyniy uppgick till 7,58 koz, en ökning med 95%.

Produktionen av gravitations- och flotationskoncentrat för helåret 2020 uppgick till 367,82 kt, en ökning med 3% och flotationskoncentrat 6 158,01 kt, en ökning om 29% som stöds av en 26% ökning av malmbearbetningen vid Perevalnoe-anläggningen - 165,85 kt jämfört med 131,3 kt under 2019. GE-produktionen för 2020 från Perevalnoe-koncentraten vid Yubileyniy uppgick till 30,01 koz, en ökning med 25%.

Perevalnoe-projektet

4:e kvartalet

För-ändr.

Helår

För-ändr.

2020

2019

2020

2019

Överliggande lager, 000'm3

676,20

439,50

54%

3 293,00

1 971,90

67%

Bruten malm, 000' ton

176,90

74,89

136%

370,71

265,70

40%

Genomsnittlig halt, g/t

3,78

4,98

-24%

3,60

4,59

-22%

Inklusive

Höghaltig malm, 000' ton

52,96

26,73

98%

101,97

81,63

25%

Genomsnittlig halt, g/t

8,64

10,12

-15%

8,73

10,44

-16%

Låghaltig malm, 000' ton

13,34

48,16

-72%

33,97

184,07

-82%

Genomsnittlig halt, g/t

3,16

2,12

49%

3,36

1,99

69%

Höglakningsmalm, 000' ton

110,60

-

-

234,78

-

-

Genomsnittlig halt, g/t

1,52

-

-

1,41

-

-

Bearbetad malm, 000' ton

41,14

36,81

12%

165,85

131,3

26%

Genomsnittlig halt, g/t

9,31

7,39

26%

6,88

7,50

-8%

Producerat gravitationskoncentrat, 000' ton

90,54

93,94

-4%

367,82

356,58

3%

Genomsnittlig halt, g/t

1 573,86

1 110,62

42%

1 079,96

1 098,57

-2%

Producerat flotationskoncentrat, 000' ton

1 728, 59

1 335,06

29%

6 158,01

4 782,26

29%

Genomsnittlig halt, g/t

129,62

117,50

10%

110,58

115,69

-4%

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen från gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet), kg

235,82

120,75

95%

933,53

749,18

25%

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen från gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet) [3], koz

7,58

3,88

95%

30,01

24,09

25%

Alluvial utvinning
Guldproduktionen för helåret 2020 från alluvial utvinning uppgick till 6,93 koz, en minskning med 35% jämfört med 2019. Minskningen i alluvial produktion förklaras av signifikant lägre volym bearbetat grus (en minskning med 44%) på grund av sen start av alluvial gruvdrift till följd av reserestriktioner hänförligt till Covid-19.

Alluvial utvinning

4:e kvartalet

För-ändr.

Helår

För-ändr.

2020

2019

2020

2019

Överliggande lager, 000' m3

-

19,00

-

1 457,10

1 033,60

41%

Gruvbrytning, 000' m3

-

28,40

-

258,60

240,10

8%

Alluvialt grus tvättat, 000' m3

8,70

21,80

-60%

463,90

833,30

-44%

Genomsnittlig halt, mg/m3

361,61

731,88

-51%

464,72

396,13

17%

Producerat guld, kg

3,10

15,96

-81%

215,60

330,09

-35%

Producerat guld, koz

0,10

0,51

-81%

6,93

10,6

-35%

Kvalificerad person
Alexander Polonyankin, som är kvalificerad person (eng: "Competent Person") enligt JORC och medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM (CP), har granskat och godkänt den tekniska informationen som rör verksamheten som omfattas av detta pressmeddelande.

[1] Varierar beroende på förhållandet mellan faktiska guld- och silverpriser. För helåret 2020 tillämpades det genomsnittliga konverteringsförhållandet för silver 1:72 Ag/Au.

[2] Eftersom transport av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-gruvan till bearbetningsanläggningen Yubileyniy fortlöper över tid, omfattar den rapporterade guldproduktionen för Perevalnoe inte nödvändigtvis det koncentrat från Perevalnoe som blivit producerat under samma rapporteringsperiod, utan även tidigare under detta och förra året.

[3] Eftersom transport av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-gruvan till bearbetningsanläggningen Yubileyniy fortlöper över tid, omfattar den rapporterade guldproduktionen för Perevalnoe inte nödvändigtvis det koncentrat från Perevalnoe som blivit producerat under samma rapporteringsperiod, utan även tidigare under detta och förra året.

Stockholm den 22 januari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Stockholm Certified Advisers verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 707 94 90 73, e-post: info@certifiedadviser.se.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 886 005 575

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets och koncernens avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen är verksamma. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. De framåtriktade uttalandena är förknippade med ett flertal risker och osäkerheter, inklusive men inte begränsat till, (i) ändringar i den ekonomiska, regulatoriska och politiska miljön i de länder där Kopy Goldfields är verksamt, (ii) ändringar förknippade med geologisk information tillgänglig i förhållande till olika projekt, (iii) Kopy Goldfields fortsatta förmåga att kunna säkra finansiering för att fullfölja sin verksamhet på "going concern"-basis, (iv) framgång med eventuella joint ventures och samarbeten, (v) växlingskurser, särskilt avseende den rysk rubeln och den amerikanska dollarn. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilket kan bero på många olika faktorer, inklusive men inte begränsat till risker och osäkerheter som rör guldproduktions- och guldprospekteringsbolag i ett tidigt stadium av sin utveckling. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte på ett otillbörligt sätt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande, så vida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämman i Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" eller "Bolaget") hölls idag den 27 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Announcement from Kopy Goldfields annual general meeting

The annual general meeting of Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" or the "Company") was held today on 27 May 2021 and the following resolutions were passed by the meeting.


Kopy Goldfields AB (publ) Kvartalsrapport januari - mars 2021

Januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

 • Intäkter 19 362 TUSD (23 125), -16 %
 • EBITDA 7 181 TUSD (9 277), -23 %
 • Resultat före skatt 10 014 TUSD (5 012), +100 %
 • Periodens resultat 7 870 TUSD (3 926), +100 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,01 USD (0,01)
 • Produktionen påverkades av konsekvenserna av covid-19-utbrottet vid Yubileyniy-gruvan i december 2020.
 • 2021 års estimat för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrat

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Interim Report January - March 2021

January - March 2021 (January - March 2020)

 • Revenue TUSD 19,362 (23,125), -16%
 • EBITDA TUSD 7,181 (9,277), -23%
 • Profit before tax TUSD 10,014 (5,012), +100%
 • Profit for the period TUSD 7,870 (3,926), +100%
 • Earnings per share before dilution USD 0.01 (0.01)
 • Production affected by consequences of the outbreak of Covid-19 at the Yubileyniy mine in December 2020.
 • 2021 gold production guidance of 56-59 koz unchanged

Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields första kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 torsdagen den 27 maj 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' first quarter 2021

Kopy Goldfields AB (publ) will publish the interim report for the first quarter 2021 on Thursday 27 May 2021 at 8:00 am (CEST). Kopy Goldfields has scheduled a webcasted conference call the same day at 10.00 CEST. CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.
Kallelse till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr 556723-6335, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021.


Notice of annual general meeting in Kopy Goldfields AB (publ)

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ), reg. no. 556723-6335, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 27 May 2021.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för första kvartalet 2021. Covid-19-utbrottet i december 2020 påverkade guldproduktionen i början av 2021, vilket tidigare redovisats. Bolaget har emellertid tryggat säkerheten för sin personal mot pandemin och guldproduktionen har återhämtat sig under kvartalet. Produktionsestimatet för 2021 är oförändrat.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q1 2021 OPERATIONAL UPDATE

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") hereby announces an operational update for the first quarter 2021. As previously disclosed, the outbreak of COVID-19 in December 2020 affected the gold production in early 2021. However, the Company has secured the safety of its personnel against the pandemic and gold production has been recovering during the quarter. The 2021 production guidance is unchanged.


Kopy Goldfields AB (publ) Bokslutsrapport januari - december 2020

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Kopy Goldfields Koncernen ("Kopy Goldfields", "Bolaget"), för vilken Kopy Goldfields AB (publ) med organisationsnummer 556723-6335 är moderbolaget ("Moderbolaget"), redovisas här för det helår som avslutades den 31 december 2020. Efter transaktionen med Amur Zoloto har Kopy Goldfileds valt att byta rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) till amerikanska dollar (USD). I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i SEK och inte koncernens rapporteringsvaluta som är USD.


KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Year-end Report January - December 2020

The consolidated financial statements of the Kopy Goldfields Group ("Kopy Goldfields", "the Company"), of which Kopy Goldfields AB (publ) with corporate identity number 556723-6335 is the parent company ("the Parent Company"), are hereby presented for the full-year period ended on 31 December 2020. Following the transaction with Amur Zoloto, Kopy Goldfields has chosen to change the presentation currency from Swedish krona (SEK) to US dollars (USD). In accordance with the Swedish Accounting Act, the Parent Company's financial information is reported in SEK and not the Group's presentation currency of USD.


Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields Bokslutskommuniké 2020 den 25 mars 2021

Kopy Goldfields AB (publ) kommer att publicera sin bokslutskommuniké för 2020 den 25 mars 2021 kl. 08:00 (CET). Bokslutskommunikén är den första konsoliderade finansiella rapporten sedan samgåendet av Kopy Goldfields och Amur Zoloto förra året. Investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker, media och andra intresserade välkomnas att delta i konferensen där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar på rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' 2020 Year End Report, on 25 March 2021

On 25 March 2021 at 8:00 am (CET), Kopy Goldfields AB (publ) will publish the 2020 Year End Report. The report is the first consolidated financial report after the merger between Kopy Goldfields and Amur Zoloto conducted last year. Accordingly, investors, asset managers, financial analysts and the press are invited to a presentation where CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.


KOPY GOLDFIELDS GER RIKTLINJER FÖR 2021 ÅRS GULDPRODUKTION OCH CAPEX

INSIDERINFORMATION: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har som mål att producera 56 koz till 59 koz guldekvivalenter (GE[1]) under 2021, en ökning med 5-11 % jämfört med 53,1 koz GE som producerades 2020. Bolaget planerar investeringar på cirka 56 miljoner USD under 2021 i projekt för produktionstillväxt och prospektering. Utgifterna kommer att finansieras genom befintliga lånefaciliteter och förväntat kassaflöde från produktionen.


KOPY GOLDFIELDS PROVIDES GUIDANCE FOR 2021 GOLD PRODUCTION AND CAPEX

INSIDE INFORMATION: Kopy Goldfields AB's (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") target is to produce 56 koz to 59 koz of gold equivalent (GE[1]) in 2021, an increase of 5-11% compared to 53.1 koz of GE produced in 2020. The Company plans capital expenditures of around USD 56 million in 2021 on production growth and exploration projects. The expenditures will be funded through existing available debt facilities and expected cash flow from production.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2020

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för fjärde kvartalet och för helåret 2020. I enlighet med tidigare lämnat estimat har Bolaget ökat sin guldproduktion trots COVID-19-pandemin.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q4 AND FULL YEAR 2020 OPERATIONAL UPDATE

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") hereby announces an operational update for the fourth quarter and the full year 2020. In line with its guidance, the Company has increased its annual gold production despite the COVID-19 pandemic.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted