KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR ANDRA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för andra kvartalet 2021. Produktionen av guldekvivalenter ("GE"*) ökade med 69% jämfört med första kvartalet 2021. Produktionsguidningen för 2021 är oförändrad. Covid-19 fortsatte att påverka guldproduktionen huvudsakligen till följd av brist på kvalificerad gruvpersonal.

Sammanfattning:

 • Produktionen av guldekvivalenter (GE*) under andra kvartalet 2021 från bolagets två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovskregionen i Ryssland, uppgick till 13,01 koz (404,59 kg) guldekvivalenter. Det motsvarar en ökning om 69% jämfört med första kvartalet 2021 (7,69 koz eller 239,06 kg), men en minskning om 7% jämfört med produktionen om 14,04 koz (436,7 kg) under andra kvartalet 2020. Produktionen av guldekvivalenter under andra kvartalet 2021 inkluderar 17,73 koz (551,58 kg) silver vilket motsvarar 0,26 koz (8,1 kg) guld.
 • Guldförsäljningen under andra kvartalet 2021 uppgick till 9,37 koz (291,56 kg) jämfört med 10,99 koz (341,91 kg) under första kvartalet 2021 och 12,29 koz (382,16 kg) under andra kvartalet 2020.
 • Bolaget bekräftar 2021 års guidning för guldproduktionen på 56-59 koz (oförändrad) vilket stödjs av den produktionstillväxt som förväntas under andra halvåret från den alluviala produktionen och höglakningsverksamheten.
 • Guldproduktionen under andra kvartalet 2021 påverkades av personalbrist och andra faktorer som orsakats av covid-19-pandemin. Även om Bolagets egen verksamhet i Yubileyniy-anläggningen har återgått till ursprunglig kapacitet, så är Bolaget fortsatt påverkat av den branschomfattande bristen på kvalificerad gruvpersonal vid alla gruvor samtidigt som reserestriktioner och lockdowns i Ryssland och grannländer fördröjer inköp och underhåll inom gruvverksamheten och investeringsaktiviteter.
 • Bolagets verksamhet för att öka kapaciteten och stabilisera bearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet, som inleddes under första kvartalet, resulterade i en produktionsökning jämfört med första kvartalet 2021 om 69%. Bolaget har vidtagit ytterligare åtgärder för att stärka rekryteringsprocessen och ändra till skiftbaserade anställningar för att ytterligare hantera underbemanningen i gruvverksamheten.
 • Perevalnoe-projektet är under omvandling från dagbrott till underjordsgruva. Under andra kvartalet 2021 avslutades produktionen från dagbrottet Priyatnoe som har producerats till sin gräns, samtidigt som dagbrottet Brekchiyevaya var fortsatt i drift. Bolaget inledde förberedelserna för underjordsgruvbrytning vid Brekchiyevaya genom att färdigställa de första 107 meterna av nedåtgående gruvgång.
 • Det andra kvartalets guldproduktion påverkades av säsongsvariationer eftersom alluvial gruvdrift inleddes först i maj och leveranser av koncentrat från Perevalnoe till Yubileyniy påverkades av instabila väderleksförhållanden under våren. Transport av koncentrat från Perevalnoe-anläggningen till bearbetningsanläggningen i Yubileyniy sker i huvudsak under vintersäsongen. I avsaknad av vintervägar samlas flotationskoncentrat på Perevalnoe-anläggningen och gravitationskoncentrat transporteras till Yubileyniy-anläggningen med helikopter, avhängigt väderleken.
 • Bolaget har påbörjat alluvial gruvdrift vid två vaskavlagringsgruvor, Byor och Khayarylakh. Guldproduktionen från de två vaskavlagringsgruvorna under andra kvartalet 2021 uppgick till 1,8 koz (55,96 kg), en minskning med 11% jämfört med andra kvartalet 2020.
 • Bolaget fortsätter att tillämpa karantänåtgärder och andra försiktighetsåtgärder för att förhindra covid-19-utbrott i gruvorna. Bolaget stödjer starkt vaccinationer och erbjuder gratis och prioriterade tjänster till de anställda.

- Under andra kvartalet har vi framgångsrikt fört alla våra investeringsprojekt på Yubileyniy, Perevalnoe och Maluytka framåt. I maj inledde vi alluvial produktion på våra två vaskavlagringsgruvor, varav det för Khayarylakh blir första året i produktion. Guldproduktionen ökade väsentligt jämfört med första kvartalet trots att covid-pandemin fortfarande påverkar bolaget sedan föregående år och vi bibehåller vårt produktionsmål för 2021, säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

* Varierar beroende på förhållandet mellan faktiska guld- och silverpriser. För andra kvartalet 2021 tillämpades det genomsnittliga konverteringsförhållandet för silver 1:69 Ag/Au.

Yubileyniyprojektet
Under andra kvartalet 2021 uppgick den totala produktionen av guldekvivalenter till 3,72 koz (115,77 kg), en minskning med 11% jämfört med andra kvartalet 2020. Produktionsminskningen förklaras av lägre volym (-6%) av anrikad malm och lägre återvinningsgrad på grund av längre underhållsnedstängningar till följd av brist på servicepersonal.

Guldhalten i den brutna malmen ökade med 2% under andra kvartalet 2021 och med 8% under 2021 jämfört med motsvarande perioder 2020. Detta är i linje med den senaste CPR-rapporten, vilken publicerades i oktober 2020, och som visar en ökning av guldhalt och tjocklek i malmkroppar mot djupet. Under 2021 utvecklar bolaget underjordsbrytning på större djup där guldhalten ökar. Det stödjer planerna att öka kapaciteten vid Yubileyniy-gruvan och anläggningen till 250 ktpa under fjärde kvartalet i år.

Under andra kvartalet 2021 staplades 6,72 kt malm för höglakningsverksamhet (HL) vid Yubileyniy och den första guldproduktionen beräknas rapporteras under tredje kvartalet 2021.

Yubileyniyprojektet 

Andra kvartalet

Förändring

Ackumulerat

Förändring

 

2021

2020

 

2021

2020

 

CIP

           

Bruten u-jordsmalm, kiloton ("kt")

37,37

40,64

-8%

63,33

89,52

-29%

Underjordsdrivning, meter

409,60

525,20

-22%

939,80

1 101,70

-15%

Underjordsmalm halt, g/t

4,77

4,67

2%

4,47

4,15

8%

Bearbetad malm, kt

31,80

33,86

-6%

54,27

64,48

-16%

Genomsnittlig halt, g/t

5,56

5,15

8%

4,95

4,95

0%

Producerat guld CIP, kg

115,77

130,35

-11%

188,68

239,40

-21%

Producerat guld CIP, koz

3,72

4,19

-11%

6,07

7,70

-21%

             

Höglakning (HL)

           

Malmstapling, kt

6,72

   

6,72

   

Guldhalt, (g/t)

3,31

   

3,31

   

Guld i staplad malm, kg

22,24

   

22,24

   

Producerat guld HL, kg

0

   

0

   

Producerat guld HL, koz

0,00

   

0,00

 

 

Även gravitations- och flotationskoncentrat som produceras vid Perevalnoe-anläggningen lakas till dorétackor vid Yubileyniy-anläggningen. Under andra kvartalet 2021 lakades totalt 84,33 ton gravitationskoncentrat och 1 745,23 ton flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet vid Yubileyniy-anläggningen, vilket genererade 7,23 koz (224,76 kg) guld. Detta redovisas under Perevalnoe-projektet nedan.

Perevalnoeprojektet
Dagbrottsbrytning minskade vid Perevalnoe-projektet i enlighet med plan. Under andra kvartalet 2021 avslutades produktionen vid dagbrottet Priyatnoe, samtidigt som verksamheten vid dagbrottet Brekchiyevaya fortsatte men förväntas preliminärt att avslutas vid årsslutet.

Under andra kvartalet inledde Bolaget förberedelserna underjordsgruvbrytning vid Brekchiyevaya genom att färdigställa de första 107 meterna av nedåtgående gruvgång. Underjordsgruvbrytning förväntas inledas under 2022. Till dess kommer Perevalnoe-anläggningen att förses med ackumulerad malm från dagbrottet Brekchiyevaya och från malmlager.

Under andra kvartalet 2021 bearbetade Perevalnoe-anläggningen 42,92 kt malm, en ökning med 3 % jämfört med andra kvartalet 2020. Produktionen av gravitationskoncentrat uppgick till totalt 84,01 t, i linje med andra kvartalet 2020, och produktionen av flotationskoncentrat var 1 874,54 t, en ökning med 27%. Produktionen av guldekvivalenter från Perevalnoe-koncentrat vid Yubileyniy-anläggningen uppgick till 7,23 koz (224,76 kg), en minskning med 2%.

Under andra kvartalet 2021 uppgick malmkrossning vid HL-verksamhet till 15,34 kt malm. Målet är att åstadkomma HL-staplar under tredje kvartalet för att producera det första guldet under 2022.

Perevalnoeprojektet

Andra kvartalet

Förändring

Ackumulerat

Förändring

 

2021

2020

 

2021

2020

 

CIP

           

Underjordsutveckling, meter

107,32

   

107,32

   

Jordavrymning, tusen m3

141,96

729,36

-81%

563,72

1 262,95

-55%

Bruten malm, kt

123,47

60,13

105%

195,28

108,40

80%

Genomsnittlig halt, g/t

2,18

3,54

-39%

2,51

3,65

-31%

Inklusive

           

Höghaltig malm, kt

27,26

21,67

26%

50,33

33,22

52%

Genomsnittlig halt, g/t

4,14

6,82

-39%

5,10

7,47

-32%

Låghaltig malm, kt

10,15

9,59

6%

15,65

18,94

-17%

Genomsnittlig halt, g/t

3,43

3,26

5%

3,42

3,54

-3%

Höglakningsmalm, kt

86,06

28,86

198%

129,30

56,25

130%

Genomsnittlig halt, g/t

1,41

1,17

20%

1,40

1,44

-3%

Bearbetad malm, kt

42,92

41,78

3%

84,36

82,61

2%

Genomsnittlig halt, g/t

5,06

5,06

0%

5,42

5,53

-2%

Producerat gravitationskoncentrat, ton

84,01

83,74

0%

172,27

182,98

-6%

Genomsnittlig halt, g/t

909,00

760,97

19%

912,42

743,64

23%

Producerat flotationskoncentrat, ton

1 874,54

1 473,49

27%

3 500,01

2 892,54

21%

Genomsnittlig halt, g/t

67,40

91,24

-26%

77,94

102,28

-24%

Guldproduktion (vid Yubileyniy-anläggningen av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet), kg

224,76

228,40

-2%

389,07

422,98

-8%

Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet) **, koz

7,23

7,34

-2%

12,51

13,60

-8%

                 

** Eftersom transporten av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-gruvan till bearbetningsanläggningen i Yubileyniy är beroende av årstid och pågår över tid, förskjuts tiden mellan produktionen av koncentrat vid Perevalnoe-anläggningen och den ytterligare bearbetningen vid Yubileyniy-anläggningen. Den redovisade guldproduktionen för Perevalnoe vid Yubileyniyanläggningen innefattar därför inte nödvändigtvis bearbetningskoncentrat från Perevalnoe som producerats under samma redovisningsperiod utan snarare från tidigare i år eller tidigare år.

Alluvial utvinning
Under andra kvartalet 2021 inledde Bolaget alluvial gruvdrift vid två vaskavlagringsgruvor - Byor och Khayarylakh. Byor har varit i drift under många år, men för Khayarylakh är 2021 det första året med guldbrytning. Guldproduktion från båda gruvorna uppgick under andra kvartalet till 1,8 koz (55,96 kg), en minskning om 11% jämfört med 2020. Minskningen i alluvial produktion beror på lägre guldhalt och en ökning i lagret av guld under bearbetning, vilket kommer kunna rapporteras under det tredje kvartalet 2021.

Alluvial utvinning 

Andra kvartalet

Förändring

Ackumulerat

Förändring

 

2021

2020

 

2021

2020

 

Överliggande lager, tusen m3

806,60

771,14

5%

844,90

821,34

3%

Gruvbrytning, tusen m3

161,20

123,14

31%

163,20

169,54

-4%

Alluvialt grus tvättat, tusen m3

137,70

127,64

8%

137,70

127,64

8%

Genomsnittlig halt, mg/m3

406,42

494,65

-18%

406,42

494,65

-18%

Producerat guld, kg

55,96

63,14

-11%

55,96

63,14

-11%

Producerat guld, koz

1,80

2,03

-11%

1,80

2,03

-11%

Kvalificerad person
Alexander Polonyankin, som är kvalificerad person (eng: "Competent Person") enligt JORC och medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM (CP), har granskat och godkänt den tekniska informationen rörande verksamheten som omfattas av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser bolagets och koncernens avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka bolaget och koncernen är verksamma. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. De framåtriktade uttalandena är förknippade med ett flertal risker och osäkerheter, inklusive men inte begränsat till, (i) ändringar i den ekonomiska, regulatoriska och politiska miljön i de länder där Kopy Goldfields är verksamt, (ii) ändringar förknippade med geologisk information tillgänglig i förhållande till olika projekt, (iii) Kopy Goldfields fortsatta förmåga att kunna säkra finansiering för att fullfölja sin verksamhet på "going concern"-basis, (iv) framgång med eventuella joint ventures och samarbeten, (v) växlingskurser, särskilt avseende den ryska rubeln och den amerikanska dollarn. Även om bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilket kan bero på många olika faktorer, inklusive men inte begränsat till risker och osäkerheter som rör guldproduktions- och guldprospekteringsbolag i ett tidigt stadium av sin utveckling. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte på ett otillbörligt sätt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com 
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com 

Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm under ticker-kod "KOPY". Nordic Certified Advisers är Bolagets Certified Adviser (tel: +46 707 94 90 73, e-post: info@certifiedadviser.se).

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-22 08:30 CEST

Nerladdningsbara filer


Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields andra kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2021 torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR ANDRA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för andra kvartalet 2021. Produktionen av guldekvivalenter ("GE"*) ökade med 69% jämfört med första kvartalet 2021. Produktionsguidningen för 2021 är oförändrad. Covid-19 fortsatte att påverka guldproduktionen huvudsakligen till följd av brist på kvalificerad gruvpersonal.


Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämman i Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" eller "Bolaget") hölls idag den 27 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Announcement from Kopy Goldfields annual general meeting

The annual general meeting of Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" or the "Company") was held today on 27 May 2021 and the following resolutions were passed by the meeting.


Kopy Goldfields AB (publ) Kvartalsrapport januari - mars 2021

Januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

 • Intäkter 19 362 TUSD (23 125), -16 %
 • EBITDA 7 181 TUSD (9 277), -23 %
 • Resultat före skatt 10 014 TUSD (5 012), +100 %
 • Periodens resultat 7 870 TUSD (3 926), +100 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,01 USD (0,01)
 • Produktionen påverkades av konsekvenserna av covid-19-utbrottet vid Yubileyniy-gruvan i december 2020.
 • 2021 års estimat för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrat

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Interim Report January - March 2021

January - March 2021 (January - March 2020)

 • Revenue TUSD 19,362 (23,125), -16%
 • EBITDA TUSD 7,181 (9,277), -23%
 • Profit before tax TUSD 10,014 (5,012), +100%
 • Profit for the period TUSD 7,870 (3,926), +100%
 • Earnings per share before dilution USD 0.01 (0.01)
 • Production affected by consequences of the outbreak of Covid-19 at the Yubileyniy mine in December 2020.
 • 2021 gold production guidance of 56-59 koz unchanged

Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields första kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 torsdagen den 27 maj 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' first quarter 2021

Kopy Goldfields AB (publ) will publish the interim report for the first quarter 2021 on Thursday 27 May 2021 at 8:00 am (CEST). Kopy Goldfields has scheduled a webcasted conference call the same day at 10.00 CEST. CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.
Kallelse till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr 556723-6335, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021.


Notice of annual general meeting in Kopy Goldfields AB (publ)

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ), reg. no. 556723-6335, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 27 May 2021.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för första kvartalet 2021. Covid-19-utbrottet i december 2020 påverkade guldproduktionen i början av 2021, vilket tidigare redovisats. Bolaget har emellertid tryggat säkerheten för sin personal mot pandemin och guldproduktionen har återhämtat sig under kvartalet. Produktionsestimatet för 2021 är oförändrat.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q1 2021 OPERATIONAL UPDATE

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") hereby announces an operational update for the first quarter 2021. As previously disclosed, the outbreak of COVID-19 in December 2020 affected the gold production in early 2021. However, the Company has secured the safety of its personnel against the pandemic and gold production has been recovering during the quarter. The 2021 production guidance is unchanged.


Kopy Goldfields AB (publ) Bokslutsrapport januari - december 2020

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Kopy Goldfields Koncernen ("Kopy Goldfields", "Bolaget"), för vilken Kopy Goldfields AB (publ) med organisationsnummer 556723-6335 är moderbolaget ("Moderbolaget"), redovisas här för det helår som avslutades den 31 december 2020. Efter transaktionen med Amur Zoloto har Kopy Goldfileds valt att byta rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) till amerikanska dollar (USD). I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i SEK och inte koncernens rapporteringsvaluta som är USD.


KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Year-end Report January - December 2020

The consolidated financial statements of the Kopy Goldfields Group ("Kopy Goldfields", "the Company"), of which Kopy Goldfields AB (publ) with corporate identity number 556723-6335 is the parent company ("the Parent Company"), are hereby presented for the full-year period ended on 31 December 2020. Following the transaction with Amur Zoloto, Kopy Goldfields has chosen to change the presentation currency from Swedish krona (SEK) to US dollars (USD). In accordance with the Swedish Accounting Act, the Parent Company's financial information is reported in SEK and not the Group's presentation currency of USD.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted