Kopy Goldfields AB (publ) Kvartalsrapport januari - mars 2021

Januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

 • Intäkter 19 362 TUSD (23 125), -16 %
 • EBITDA 7 181 TUSD (9 277), -23 %
 • Resultat före skatt 10 014 TUSD (5 012), +100 %
 • Periodens resultat 7 870 TUSD (3 926), +100 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,01 USD (0,01)
 • Produktionen påverkades av konsekvenserna av covid-19-utbrottet vid Yubileyniy-gruvan i december 2020.
 • 2021 års estimat för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrat

Sammanfattning av finansiell information

Jan-mars

Jan-mars

Jan-dec

2021

2020

%

2020

Guldproduktion (guldekvivalent, GE), koz

7,69

10,04

-23

53,1

Guldförsäljning, koz

10,99

14,25

-23

55,4

Genomsnittligt realiserat guldpris, USD/oz

1 754

1 611

+9

1 773

Intäkter, TUSD

19 362

23 125

-16

98 841

Bruttoresultat, TUSD

7 284

8 793

-17

40 973

Bruttomarginal, %

38 %

38 %

41 %

EBITDA, TUSD

7 181

9 277

-23

45 620

EBITDA-marginal, %

37 %

40 %

46 %

Resultat före skatt, TUSD

10 014

5 012

+100

24 728

Periodens resultat, TUSD

7 870

3 926

+100

19 153

Resultat per aktie före utspädning, USD

0,01

0,01

0,02

Resultat per aktie efter utspädning, USD

0,01

0,01

0,02

Eget kapital per aktie, USD

0,11

0,11

Likvida medel vid periodens utgång, TUSD

792

10 388

Nettoskuld, TUSD

50 890

41 938

Nettoskuld/EBITDA senaste 12 månaderna, x

1,17

0,92

Stabilt finansiellt resultat i första kvartalet trots utmaningar i verksamheten

Vid den här tiden förra året hade Kopy Goldfields inga intäkter och verksamheten uppvisade en betydande förlust. Under första kvartalet 2021 uppgick intäkterna till 19,4 MUSD. Vår första kvartalsrapport konsoliderar fullt ut den gruvverksamhet som förvärvades förra året och alla jämförelser har justerats i enlighet med detta. Intäkterna var lägre än det redovisade jämförbara kvartalet, eftersom vi ställdes inför verksamhetsmässiga utmaningar på grund av covid-19, men visar tydligt att företaget nu verkar på en helt annan nivå än för ett år sedan. Resultatet före skatt under första kvartalet fördubblades till 10,0 MUSD.

Verksamheten under första kvartalet påverkades av covid-19-utbrottet i Yubileyniy. Det ledde till en nedgång i produktionen och påverkade försäljningen i början av 2021. Under covid-19-utbrottet prioriterade vi säkerheten för vår personal och vi har vidtagit ytterligare åtgärder för att undvika och förebygga liknande situationer. Vi har också vidtagit åtgärder för att komma ifatt med guldproduktionen, bland annat övergång till skiftarbete, adderat ytterligare gruvutrustning och gjort extra satsningar på ökad utvinningsgrad. Vi kunde skönja effekterna av dessa åtgärder i slutet av första kvartalet och vi håller fast vid vår produktionsguidning om 56-59 koz för helåret 2021 med ett långsiktigt mål för organisk tillväxt om 100 koz under 2025.

På väg mot lägre TCC per oz
Total cash cost per oz (TCC/oz) ökade på grund av den minskade produktionen och försäljningsvolymen. Vi räknar dock med att TCC/oz kommer att minska under året i takt med att vi höjer produktionstakten. Baserat på prognosticerad produktionsökning från 2022 kommer vi att ha utrymme för ytterligare optimering av TCC-nivåer med beaktande av skalfördelar.

Fokus på organisk expansion
Kopys investeringsprogram följer planen och under kvartalet fokuserade vi på konstruktionsarbeten och tillståndsprocesser. Utvecklingsarbeten inleddes vid Maluytka och vi gjorde framsteg med byggnationen vid Yubileyniygruvan med målet att ta i drift 250 ktpa kapacitet senast fjärde kvartalet 2021. Under vintermånaderna använde vi vintervägarna för leveranser till våra produktionsanläggningar. Då investeringar har gjorts vid flera av våra anläggningar har vi dragit nytta av dessa vägar och flyttat merparten av utrustningen som är planerad att installeras under 2021. Vintervägar ger också möjlighet att transportera flotationskoncentrat från Perevalnoe till Yubileyniy för slutbearbetning. Vi klarade det bra under den här säsongen och kunde dra nytta av vägarna till dess att de sista stängdes i slutet av april. I mars inledde vi förberedelser för alluvialverksamhet för säsongen 2021. Vi moderniserade, reparerade och levererade saknad alluvialutrustning och boenden, började mobilisera personal till anläggningarna och inledde snöröjning och jordavrymning. Förberedelserna fortsätter för fullt.

Tydlig ESG-agenda och målsättning att uppgradera notering
Vår ESG-agenda (environment, social, governance) är en av de viktigaste prioriteringarna i vår utveckling. För att ytterligare förbättra vårt ESG-arbete har vi inlett en externrevision av vårt befintliga ESG-ramverk samt en analys av hur den kan förbättras ytterligare. Det arbete som nu utförs syftar till att identifiera bästa branschpraxis och genomförande. Vi satsar fortfarande på att uppgradera noteringen av Kopys aktie till en reglerad marknad med målsättningen att godkännas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. För närvarande genomförs en extern översyn inför noteringen av företaget för att identifiera erforderliga åtgärder före ansökan om notering.

Ytterligare möjligheter framöver
Med planerna för organisk utveckling och företagsutveckling på plats och en sund finansiell ställning har Kopy goda förutsättningar att utvärdera ytterligare tillväxtmöjligheter utöver nuvarande planer. Vi har som mål att utveckla Krasny, vårt flaggskeppsprojekt inom prospektering, till genomförbarhets- och produktions-planeringsstadiet i slutet av året tillsammans med vår partner GV Gold. Vi ser också över strategiska möjligheter att expandera genom sammanslagningar och förvärv och dra till oss en bredare institutionell aktieägarbas för att stödja ytterligare tillväxt och flexibilitet.

Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare och medarbetare. Jag är övertygad om att 2021 kommer att bli ytterligare ett spännande år för Kopy Goldfields.

Mikhail Damrin, VD Kopy Goldfields

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera rapporten och besvara frågor via en webbsändning den 27 maj 2021 kl. 10.00 CET. Presentationen genomförs på engelska och kan följas online eller via telefon. Nummer för att delta per telefon: Sverige: +46850558351 / Storbritannien: +443333009270 / Ryssland: +88005009867 (PIN: 37688888#). Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q1-2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, [email protected]
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, [email protected]

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 8.00 CEST.

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm under ticker-kod "KOPY". Nordic Certified Advisers är Bolagets Certified Adviser (tel: +46 707 94 90 73, e-post: [email protected]).

Tredje kvartalet - 30 september 2021

Q3 JULI - SEPTEMBER 2021 (juli - september 2020)

 • Intäkter TUSD 33 131 (23 154)
 • EBITDA TUSD 15 376 (13 432)
 • Periodens resultat TUSD 5 808 (6 924)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,01 (0,01)

JANUARI - SEPTEMBER 2021 (januari - september 2020)

 • Intäkter TUSD 70 365 (67 389)
 • EBITDA TUSD 29 390 (31 237)
 • Orealiserad vinst från prissäkring guld TUSD 3 537 (-1 734)
 • Periodens resultat TUSD 11 736 (16 648)
 • Resultat per aktie (före utspädning) USD 0,01 (0,02)
 • 2021 års guidning för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrad

Operationell uppdatering - väsentlig tillväxt under tredje kvartalet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för det tredje kvartalet 2021. Guldproduktionen under tredje kvartalet 2021 ökade med 61% till 20,98 koz (guldekvivalenter "GE") jämfört med andra kvartalet 2021 och med 16% jämfört med tredje kvartalet 2020. Bolaget bekräftar guidningen för helåret 2021 om en guldproduktion på 56-59 koz.Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields andra kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2021 torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR ANDRA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för andra kvartalet 2021. Produktionen av guldekvivalenter ("GE"*) ökade med 69% jämfört med första kvartalet 2021. Produktionsguidningen för 2021 är oförändrad. Covid-19 fortsatte att påverka guldproduktionen huvudsakligen till följd av brist på kvalificerad gruvpersonal.


Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämman i Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" eller "Bolaget") hölls idag den 27 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Announcement from Kopy Goldfields annual general meeting

The annual general meeting of Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" or the "Company") was held today on 27 May 2021 and the following resolutions were passed by the meeting.


Kopy Goldfields AB (publ) Kvartalsrapport januari - mars 2021

Januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

 • Intäkter 19 362 TUSD (23 125), -16 %
 • EBITDA 7 181 TUSD (9 277), -23 %
 • Resultat före skatt 10 014 TUSD (5 012), +100 %
 • Periodens resultat 7 870 TUSD (3 926), +100 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,01 USD (0,01)
 • Produktionen påverkades av konsekvenserna av covid-19-utbrottet vid Yubileyniy-gruvan i december 2020.
 • 2021 års estimat för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrat

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Interim Report January - March 2021

January - March 2021 (January - March 2020)

 • Revenue TUSD 19,362 (23,125), -16%
 • EBITDA TUSD 7,181 (9,277), -23%
 • Profit before tax TUSD 10,014 (5,012), +100%
 • Profit for the period TUSD 7,870 (3,926), +100%
 • Earnings per share before dilution USD 0.01 (0.01)
 • Production affected by consequences of the outbreak of Covid-19 at the Yubileyniy mine in December 2020.
 • 2021 gold production guidance of 56-59 koz unchanged

Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields första kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 torsdagen den 27 maj 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' first quarter 2021

Kopy Goldfields AB (publ) will publish the interim report for the first quarter 2021 on Thursday 27 May 2021 at 8:00 am (CEST). Kopy Goldfields has scheduled a webcasted conference call the same day at 10.00 CEST. CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.
Kallelse till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr 556723-6335, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021.


Notice of annual general meeting in Kopy Goldfields AB (publ)

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ), reg. no. 556723-6335, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 27 May 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted