Kopy Goldfields AB (publ) Bokslutsrapport januari - december 2020

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Kopy Goldfields Koncernen ("Kopy Goldfields", "Bolaget"), för vilken Kopy Goldfields AB (publ) med organisationsnummer 556723-6335 är moderbolaget ("Moderbolaget"), redovisas här för det helår som avslutades den 31 december 2020. Efter transaktionen med Amur Zoloto har Kopy Goldfileds valt att byta rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) till amerikanska dollar (USD). I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i SEK och inte koncernens rapporteringsvaluta som är USD.

Juli - december 2020 (Andra halvåret 2019)

 • Omsättning 54 606 TUSD (40 215), +36 %
 • EBITDA 27 815 TUSD (15 392), +81 %
 • Resultat före skatt 12 404 TUSD (5 928), +109 %
 • Periodens resultat 9 429 TUSD (4 662), +102 %
 • Resultat per aktie före utspädning USD 0,01 (0,01)
 • Offentliggörande av långsiktigt produktionsmål på >100 koz guld och guldekvivalenter senast 2025.
 • Byggnads- och utvecklingsarbeten inledda för produktionsökningsprojekten Perevalnoe Höglakning och Maluytka Höglakning.
 • Ny uppskattning av mineralresurser och reserver lämnades. Totalt uppskattade kända, indikerade och antagna mineraltillgångar uppgår till 2 756 koz guld, inklusive totala nya sannolika malmreserver om 1 313 koz guld.

Januari - december 2020 (2019)

 • Omsättning 98 841 TUSD (70 114), +41 %
 • EBITDA 45 620 TUSD (27 310), +67 %
 • Resultat före skatt 24 728 TUSD (11 719), +111 %
 • Periodens resultat 19 153 TUSD (9 160), +109 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,02 USD (0,01)
 • Förvärvet av Amur Zoloto aviserat i maj och fullföljt i september 2020
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Sammanfattning av finansiell information

Jul - dec

Jul - Dec

Jan - dec

Jan - dec

2020

2019

%

2020

2019

%

Guldproduktion (GE), koz

29,0

26,3

+10

53,1

52,3

+2

Guldförsäljning, koz

28,9

26,1

+11

55,4

48,7

+14

Genomsnittligt realiserat guldpris, USD/oz

1 878

1 495

+26

1 773

1 400

+27

Intäkter, TUSD

54 606

40 215

+36

98 841

70 114

+41

Bruttoresultat, TUSD

21 095

12 291

+72

40 973

23 298

+76

Bruttomarginal, %

39 %

31 %

41 %

33 %

EBITDA, TUSD

27 815

15 392

+81

45 620

27 310

+67

EBITDA-marginal, %

51 %

38 %

46 %

39 %

Resultat före skatt, TUSD

12 404

5 928

+109

24 728

11 719

+111

Periodens resultat, TUSD

9 429

4 662

+102

19 153

9 160

+109

Resultat per aktie före utspädning, USD

0,01

0,01

0,02

0,01

Resultat per aktie efter utspädning, USD

0,01

0,01

0,02

0,01

Eget kapital per aktie, USD

0,11

0,07

0,11

0,07

Likvida medel vid periodens utgång, TUSD

10 388

396

10 388

396

Nettoskuld, TUSD

41 938

43 619

41 938

43 619

Nettoskuld/ EBITDA, x

0,92

1,60

0,92

1,60

VD:s kommentar
2020 var verkligen ett banbrytande år för Kopy Goldfields. Genom det omvända förvärvet av Amur Zoloto skapade vi en ledande svensk guldproducent med verksamhet i Rysslands mest kända guldutvinningsregioner. Trots utmaningarna med covid-19-viruset genomfördes transaktionen smidigt och följdes av en lyckad integration av de två företagen. Med historiskt höga guldpriser i ryggen och starka produktionsutvecklingsplaner går Kopy Goldfields in i 2021 med siktet inställt på en spännande tillväxt.

Det avsevärt utvidgade företaget har i flera decennier, med tydligt fokus på lönsam tillväxt, identifierat, prospekterat och utvecklat områden med hög potential för guldproduktion, vilket har gett ett gediget resultat när det gäller att exploatera lönsamma fyndigheter. Vår strategi att kombinera lokal geologi- och gruvkunskap och vetenskap med modern och effektiv teknik innebär att vi kan identifiera och utveckla guldfyndigheter på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Genom att kombinera Kopy Goldfields starka prospekteringskunskaper och tillgångsportfölj med Amur Zolotos väletablerade produktionstillgångar och kompetens inom guldproduktion har vi skapat ett ledande guldföretag som är aktivt i alla aspekter av guldutvinning, från prospektering till produktion och försäljning.

Starkt finansiellt resultat och ökad guldproduktion
Under årets andra hälft uppgick den totala produktionen av guldekvivalenter till 29,0 koz (903 kg), vilket är en ökning med 10 % jämfört med 26,3 koz (818 kg) under andra halvåret 2019, till största delen förklarat av den ökade guldproduktionen vid Perevalnoe-projektet. Den totala guldproduktionen för helåret 2020 uppgick till 53,1koz (1 652 kg). Intäkterna under året ökade med 41 % till följd av högre produktionsnivåer och metallpriser och uppgick till totalt 98 841 TUSD, jämfört med 70 114 TUSD under 2019. EBITDA för 2020 uppgick till 45 620 TUSD, vilket är en ökning med 67 % jämfört med förra årets 27 310 TUSD. Vårt starka kassaflöde från verksamheten bidrar till våra tillväxtprojekt och gör att vi kan bibehålla en sund skuldkvot. En solid balansräkning innebär att vi kan få långfristiga lån utan säkerhet från de ledande ryska affärsbankerna. Framåt kommer företaget att bibehålla en försiktig strategi när det gäller finansiell hävstång och fokusera på rätt balans mellan optimal kapitalstruktur, investeringar i anläggningstillgångar, den hävstång det leder till samt utdelning. Det är tillfredsställande att se att vi levererar ett rekordår både när det gäller guldproduktion och resultat trots den negativa inverkan som covid-19 har haft.

Covid-19
Covid-19 har påverkat oss alla, såväl personligen som yrkesmässigt. Kopy Goldfields är inget undantag och även om vi lyckades undvika större utbrott i företaget rapporterades ändå ett fåtal fall från Yubileyniy-anläggningen i december. I nära samarbete med de ryska myndigheterna testades all personal vid anläggningen och smittad personal evakuerades. Testning och evakuering av personal ledde till att anriknings- och gruvdrift saktade ned och påverkade därmed anläggningens produktionsnivåer under avbrottet. Sedan januari har all verksamhet återgått till normal nivå och inga ytterligare fall av covid-19 har rapporterats, vare sig vid Yubileyniy eller någon annan av företagets gruvanläggningar. Vi har också erbjudit alla våra anställda i Ryssland kostnadsfri vaccinering. Reserestriktioner på grund av covid-19 hade också en negativ inverkan, framför allt på vår alluviala gruvdrift som uppvisade sämre resultat under 2020.

Goda framtidsutsikter
Vårt långsiktiga mål är att fördubbla vår nuvarande guldproduktion till en nivå över 100 koz per år senast 2025 från Perevalnoe, Yubileyniy, Maluytka och den alluviala verksamheten. Utöver det räknar vi med ytterligare uppsidor från Krasny och våra övriga prospekteringsprojekt som ännu inte ingår i produktionsmodelleringen. Vi har redan inlett alla byggnadsprojekt som ska leda till det långsiktiga produktionsmålet och vi räknar med att göra ytterligare viktiga framsteg under det kommande året. För 2021 har vi budgeterat över 55 miljoner USD för byggnations- och prospekteringsprojekt, vilket är närmare hälften av vår totala långsiktiga investeringsplan. Krasny-projektet blir vårt prioriterade prospekteringsmål under 2021 och tillsammans med vår samarbetspartner GV Gold planerar vi att utveckla Krasny till lönsamhetsstadiet och produktionsplanering i slutet av året. För 2021 räknar vi med en guldproduktion på mellan 56 och 59 koz, en ökning med 5-11 procent jämfört med 2020, vilket är i linje med vårt långsiktiga mål och understödjer fortsatt finansiell tillväxt. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra aktieägare och medarbetare. 2020 var på många sätt ett utmanande år, men genom att samarbeta har vi nått större framsteg i bolagets utveckling än någonsin tidigare.

Mikhail Damrin, VD Kopy Goldfields

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera rapporten och besvara frågor via en webbsändning den 25 mars 2021 kl. 10.00 CET. Presentationen genomförs på engelska och kan följas online via telefon. Nummer för att delta per telefon: Sverige +46 8 566 426 95 (ingen PIN) / Storbritannien +44 333 300 92 71 (ingen PIN) / Ryssland +88 005 009 867 (PIN: 74613423#). Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q4-2020

Stockholm den 25 mars 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 8.00 CET.

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Nordic Certified Advisers verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 707 94 90 73, e-post: info@certifiedadviser.se.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 889 064 175Kallelse till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr 556723-6335, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021.


Notice of annual general meeting in Kopy Goldfields AB (publ)

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ), reg. no. 556723-6335, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 27 May 2021.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för första kvartalet 2021. Covid-19-utbrottet i december 2020 påverkade guldproduktionen i början av 2021, vilket tidigare redovisats. Bolaget har emellertid tryggat säkerheten för sin personal mot pandemin och guldproduktionen har återhämtat sig under kvartalet. Produktionsestimatet för 2021 är oförändrat.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q1 2021 OPERATIONAL UPDATE

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") hereby announces an operational update for the first quarter 2021. As previously disclosed, the outbreak of COVID-19 in December 2020 affected the gold production in early 2021. However, the Company has secured the safety of its personnel against the pandemic and gold production has been recovering during the quarter. The 2021 production guidance is unchanged.


Kopy Goldfields AB (publ) Bokslutsrapport januari - december 2020

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Kopy Goldfields Koncernen ("Kopy Goldfields", "Bolaget"), för vilken Kopy Goldfields AB (publ) med organisationsnummer 556723-6335 är moderbolaget ("Moderbolaget"), redovisas här för det helår som avslutades den 31 december 2020. Efter transaktionen med Amur Zoloto har Kopy Goldfileds valt att byta rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) till amerikanska dollar (USD). I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i SEK och inte koncernens rapporteringsvaluta som är USD.


KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Year-end Report January - December 2020

The consolidated financial statements of the Kopy Goldfields Group ("Kopy Goldfields", "the Company"), of which Kopy Goldfields AB (publ) with corporate identity number 556723-6335 is the parent company ("the Parent Company"), are hereby presented for the full-year period ended on 31 December 2020. Following the transaction with Amur Zoloto, Kopy Goldfields has chosen to change the presentation currency from Swedish krona (SEK) to US dollars (USD). In accordance with the Swedish Accounting Act, the Parent Company's financial information is reported in SEK and not the Group's presentation currency of USD.


Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields Bokslutskommuniké 2020 den 25 mars 2021

Kopy Goldfields AB (publ) kommer att publicera sin bokslutskommuniké för 2020 den 25 mars 2021 kl. 08:00 (CET). Bokslutskommunikén är den första konsoliderade finansiella rapporten sedan samgåendet av Kopy Goldfields och Amur Zoloto förra året. Investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker, media och andra intresserade välkomnas att delta i konferensen där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar på rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' 2020 Year End Report, on 25 March 2021

On 25 March 2021 at 8:00 am (CET), Kopy Goldfields AB (publ) will publish the 2020 Year End Report. The report is the first consolidated financial report after the merger between Kopy Goldfields and Amur Zoloto conducted last year. Accordingly, investors, asset managers, financial analysts and the press are invited to a presentation where CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.


KOPY GOLDFIELDS GER RIKTLINJER FÖR 2021 ÅRS GULDPRODUKTION OCH CAPEX

INSIDERINFORMATION: Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har som mål att producera 56 koz till 59 koz guldekvivalenter (GE[1]) under 2021, en ökning med 5-11 % jämfört med 53,1 koz GE som producerades 2020. Bolaget planerar investeringar på cirka 56 miljoner USD under 2021 i projekt för produktionstillväxt och prospektering. Utgifterna kommer att finansieras genom befintliga lånefaciliteter och förväntat kassaflöde från produktionen.


KOPY GOLDFIELDS PROVIDES GUIDANCE FOR 2021 GOLD PRODUCTION AND CAPEX

INSIDE INFORMATION: Kopy Goldfields AB's (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") target is to produce 56 koz to 59 koz of gold equivalent (GE[1]) in 2021, an increase of 5-11% compared to 53.1 koz of GE produced in 2020. The Company plans capital expenditures of around USD 56 million in 2021 on production growth and exploration projects. The expenditures will be funded through existing available debt facilities and expected cash flow from production.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2020

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för fjärde kvartalet och för helåret 2020. I enlighet med tidigare lämnat estimat har Bolaget ökat sin guldproduktion trots COVID-19-pandemin.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q4 AND FULL YEAR 2020 OPERATIONAL UPDATE

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") hereby announces an operational update for the fourth quarter and the full year 2020. In line with its guidance, the Company has increased its annual gold production despite the COVID-19 pandemic.


Kopy Goldfields informerar om finansiell kalender för 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") informerar om sin finansiella kalender för 2021. Från och med första kvartalet 2021 övergår Kopy Goldfields från halvårsrapportering till kvartalsrapportering.


Kopy Goldfields informs about its financial calendar for 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") informs about its financial calendar for 2021. Starting with the first quarter 2021, Kopy Goldfields will change from half-yearly reporting to quarterly reporting.


Förändring av antal aktier i Kopy Goldfields AB (publ)

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") tillkännager att 3 058 600 nya aktier har tecknats till ett värde av 5 413 722 kronor inom ramen för utgivna teckningsoptioner under incitamentsprogram 2017/2020, antaget vid ordinarie bolagsstämma den 30 maj 2017.


Changes in number of shares in Kopy Goldfields AB (publ)

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company"), announces that 3 058 600 new shares have been subscribed for at a total value of SEK 5 413 722 as a result of warrants exercised under incentive program 2017/2020, adopted at the Annual General Meeting on May 30, 2017.


Valberedning för Kopy Goldfields inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman 2020 fick styrelsens ordförande i Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") i uppdrag att före valet av styrelseledamöter på årsstämman 2021 kontakta Bolagets större aktieägare för att utse minst två och högst fyra företrädare för Bolagets ägare till att utgöra en valberedning.


Kopy Goldfields' Nomination Committee for the 2021 Annual General Meeting

In accordance with the resolution of the Annual General Meeting 2020, the Chairman of the Board of Directors of Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company"), was tasked to, prior to election of Directors at the 2021 Annual General Meeting, contact the Company's major shareholders in order to appoint no fewer than two and no more than four representatives of the Company's owners to constitute a Nomination Committee.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted