Kopy Goldfields AB (publ) Bokslutsrapport januari - december 2020

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Kopy Goldfields Koncernen ("Kopy Goldfields", "Bolaget"), för vilken Kopy Goldfields AB (publ) med organisationsnummer 556723-6335 är moderbolaget ("Moderbolaget"), redovisas här för det helår som avslutades den 31 december 2020. Efter transaktionen med Amur Zoloto har Kopy Goldfileds valt att byta rapporteringsvaluta från svenska kronor (SEK) till amerikanska dollar (USD). I enlighet med den svenska bokföringslagen redovisas moderbolagets finansiella information i SEK och inte koncernens rapporteringsvaluta som är USD.

Juli - december 2020 (Andra halvåret 2019)

 • Omsättning 54 606 TUSD (40 215), +36 %
 • EBITDA 27 815 TUSD (15 392), +81 %
 • Resultat före skatt 12 404 TUSD (5 928), +109 %
 • Periodens resultat 9 429 TUSD (4 662), +102 %
 • Resultat per aktie före utspädning USD 0,01 (0,01)
 • Offentliggörande av långsiktigt produktionsmål på >100 koz guld och guldekvivalenter senast 2025.
 • Byggnads- och utvecklingsarbeten inledda för produktionsökningsprojekten Perevalnoe Höglakning och Maluytka Höglakning.
 • Ny uppskattning av mineralresurser och reserver lämnades. Totalt uppskattade kända, indikerade och antagna mineraltillgångar uppgår till 2 756 koz guld, inklusive totala nya sannolika malmreserver om 1 313 koz guld.

Januari - december 2020 (2019)

 • Omsättning 98 841 TUSD (70 114), +41 %
 • EBITDA 45 620 TUSD (27 310), +67 %
 • Resultat före skatt 24 728 TUSD (11 719), +111 %
 • Periodens resultat 19 153 TUSD (9 160), +109 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,02 USD (0,01)
 • Förvärvet av Amur Zoloto aviserat i maj och fullföljt i september 2020
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Sammanfattning av finansiell information

Jul - dec

Jul - Dec

Jan - dec

Jan - dec

2020

2019

%

2020

2019

%

Guldproduktion (GE), koz

29,0

26,3

+10

53,1

52,3

+2

Guldförsäljning, koz

28,9

26,1

+11

55,4

48,7

+14

Genomsnittligt realiserat guldpris, USD/oz

1 878

1 495

+26

1 773

1 400

+27

Intäkter, TUSD

54 606

40 215

+36

98 841

70 114

+41

Bruttoresultat, TUSD

21 095

12 291

+72

40 973

23 298

+76

Bruttomarginal, %

39 %

31 %

41 %

33 %

EBITDA, TUSD

27 815

15 392

+81

45 620

27 310

+67

EBITDA-marginal, %

51 %

38 %

46 %

39 %

Resultat före skatt, TUSD

12 404

5 928

+109

24 728

11 719

+111

Periodens resultat, TUSD

9 429

4 662

+102

19 153

9 160

+109

Resultat per aktie före utspädning, USD

0,01

0,01

0,02

0,01

Resultat per aktie efter utspädning, USD

0,01

0,01

0,02

0,01

Eget kapital per aktie, USD

0,11

0,07

0,11

0,07

Likvida medel vid periodens utgång, TUSD

10 388

396

10 388

396

Nettoskuld, TUSD

41 938

43 619

41 938

43 619

Nettoskuld/ EBITDA, x

0,92

1,60

0,92

1,60

VD:s kommentar
2020 var verkligen ett banbrytande år för Kopy Goldfields. Genom det omvända förvärvet av Amur Zoloto skapade vi en ledande svensk guldproducent med verksamhet i Rysslands mest kända guldutvinningsregioner. Trots utmaningarna med covid-19-viruset genomfördes transaktionen smidigt och följdes av en lyckad integration av de två företagen. Med historiskt höga guldpriser i ryggen och starka produktionsutvecklingsplaner går Kopy Goldfields in i 2021 med siktet inställt på en spännande tillväxt.

Det avsevärt utvidgade företaget har i flera decennier, med tydligt fokus på lönsam tillväxt, identifierat, prospekterat och utvecklat områden med hög potential för guldproduktion, vilket har gett ett gediget resultat när det gäller att exploatera lönsamma fyndigheter. Vår strategi att kombinera lokal geologi- och gruvkunskap och vetenskap med modern och effektiv teknik innebär att vi kan identifiera och utveckla guldfyndigheter på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Genom att kombinera Kopy Goldfields starka prospekteringskunskaper och tillgångsportfölj med Amur Zolotos väletablerade produktionstillgångar och kompetens inom guldproduktion har vi skapat ett ledande guldföretag som är aktivt i alla aspekter av guldutvinning, från prospektering till produktion och försäljning.

Starkt finansiellt resultat och ökad guldproduktion
Under årets andra hälft uppgick den totala produktionen av guldekvivalenter till 29,0 koz (903 kg), vilket är en ökning med 10 % jämfört med 26,3 koz (818 kg) under andra halvåret 2019, till största delen förklarat av den ökade guldproduktionen vid Perevalnoe-projektet. Den totala guldproduktionen för helåret 2020 uppgick till 53,1koz (1 652 kg). Intäkterna under året ökade med 41 % till följd av högre produktionsnivåer och metallpriser och uppgick till totalt 98 841 TUSD, jämfört med 70 114 TUSD under 2019. EBITDA för 2020 uppgick till 45 620 TUSD, vilket är en ökning med 67 % jämfört med förra årets 27 310 TUSD. Vårt starka kassaflöde från verksamheten bidrar till våra tillväxtprojekt och gör att vi kan bibehålla en sund skuldkvot. En solid balansräkning innebär att vi kan få långfristiga lån utan säkerhet från de ledande ryska affärsbankerna. Framåt kommer företaget att bibehålla en försiktig strategi när det gäller finansiell hävstång och fokusera på rätt balans mellan optimal kapitalstruktur, investeringar i anläggningstillgångar, den hävstång det leder till samt utdelning. Det är tillfredsställande att se att vi levererar ett rekordår både när det gäller guldproduktion och resultat trots den negativa inverkan som covid-19 har haft.

Covid-19
Covid-19 har påverkat oss alla, såväl personligen som yrkesmässigt. Kopy Goldfields är inget undantag och även om vi lyckades undvika större utbrott i företaget rapporterades ändå ett fåtal fall från Yubileyniy-anläggningen i december. I nära samarbete med de ryska myndigheterna testades all personal vid anläggningen och smittad personal evakuerades. Testning och evakuering av personal ledde till att anriknings- och gruvdrift saktade ned och påverkade därmed anläggningens produktionsnivåer under avbrottet. Sedan januari har all verksamhet återgått till normal nivå och inga ytterligare fall av covid-19 har rapporterats, vare sig vid Yubileyniy eller någon annan av företagets gruvanläggningar. Vi har också erbjudit alla våra anställda i Ryssland kostnadsfri vaccinering. Reserestriktioner på grund av covid-19 hade också en negativ inverkan, framför allt på vår alluviala gruvdrift som uppvisade sämre resultat under 2020.

Goda framtidsutsikter
Vårt långsiktiga mål är att fördubbla vår nuvarande guldproduktion till en nivå över 100 koz per år senast 2025 från Perevalnoe, Yubileyniy, Maluytka och den alluviala verksamheten. Utöver det räknar vi med ytterligare uppsidor från Krasny och våra övriga prospekteringsprojekt som ännu inte ingår i produktionsmodelleringen. Vi har redan inlett alla byggnadsprojekt som ska leda till det långsiktiga produktionsmålet och vi räknar med att göra ytterligare viktiga framsteg under det kommande året. För 2021 har vi budgeterat över 55 miljoner USD för byggnations- och prospekteringsprojekt, vilket är närmare hälften av vår totala långsiktiga investeringsplan. Krasny-projektet blir vårt prioriterade prospekteringsmål under 2021 och tillsammans med vår samarbetspartner GV Gold planerar vi att utveckla Krasny till lönsamhetsstadiet och produktionsplanering i slutet av året. För 2021 räknar vi med en guldproduktion på mellan 56 och 59 koz, en ökning med 5-11 procent jämfört med 2020, vilket är i linje med vårt långsiktiga mål och understödjer fortsatt finansiell tillväxt. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra aktieägare och medarbetare. 2020 var på många sätt ett utmanande år, men genom att samarbeta har vi nått större framsteg i bolagets utveckling än någonsin tidigare.

Mikhail Damrin, VD Kopy Goldfields

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera rapporten och besvara frågor via en webbsändning den 25 mars 2021 kl. 10.00 CET. Presentationen genomförs på engelska och kan följas online via telefon. Nummer för att delta per telefon: Sverige +46 8 566 426 95 (ingen PIN) / Storbritannien +44 333 300 92 71 (ingen PIN) / Ryssland +88 005 009 867 (PIN: 74613423#). Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q4-2020

Stockholm den 25 mars 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, [email protected]
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, [email protected]

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 8.00 CET.

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Nordic Certified Advisers verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 707 94 90 73, e-post: [email protected].

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 889 064 175

Operationell uppdatering - väsentlig tillväxt under tredje kvartalet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för det tredje kvartalet 2021. Guldproduktionen under tredje kvartalet 2021 ökade med 61% till 20,98 koz (guldekvivalenter "GE") jämfört med andra kvartalet 2021 och med 16% jämfört med tredje kvartalet 2020. Bolaget bekräftar guidningen för helåret 2021 om en guldproduktion på 56-59 koz.Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields andra kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2021 torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR ANDRA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för andra kvartalet 2021. Produktionen av guldekvivalenter ("GE"*) ökade med 69% jämfört med första kvartalet 2021. Produktionsguidningen för 2021 är oförändrad. Covid-19 fortsatte att påverka guldproduktionen huvudsakligen till följd av brist på kvalificerad gruvpersonal.


Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämman i Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" eller "Bolaget") hölls idag den 27 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Announcement from Kopy Goldfields annual general meeting

The annual general meeting of Kopy Goldfields AB (publ), ("Kopy" or the "Company") was held today on 27 May 2021 and the following resolutions were passed by the meeting.


Kopy Goldfields AB (publ) Kvartalsrapport januari - mars 2021

Januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

 • Intäkter 19 362 TUSD (23 125), -16 %
 • EBITDA 7 181 TUSD (9 277), -23 %
 • Resultat före skatt 10 014 TUSD (5 012), +100 %
 • Periodens resultat 7 870 TUSD (3 926), +100 %
 • Resultat per aktie före utspädning 0,01 USD (0,01)
 • Produktionen påverkades av konsekvenserna av covid-19-utbrottet vid Yubileyniy-gruvan i december 2020.
 • 2021 års estimat för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrat

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Interim Report January - March 2021

January - March 2021 (January - March 2020)

 • Revenue TUSD 19,362 (23,125), -16%
 • EBITDA TUSD 7,181 (9,277), -23%
 • Profit before tax TUSD 10,014 (5,012), +100%
 • Profit for the period TUSD 7,870 (3,926), +100%
 • Earnings per share before dilution USD 0.01 (0.01)
 • Production affected by consequences of the outbreak of Covid-19 at the Yubileyniy mine in December 2020.
 • 2021 gold production guidance of 56-59 koz unchanged

Inbjudan till presentation av Kopy Goldfields första kvartal 2021

Kopy Goldfields AB (publ) publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 torsdagen den 27 maj 2021 kl. 08:00. Kopy Goldfields inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00 där VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson presenterar och kommenterar rapporten.


Invitation to the presentation of Kopy Goldfields' first quarter 2021

Kopy Goldfields AB (publ) will publish the interim report for the first quarter 2021 on Thursday 27 May 2021 at 8:00 am (CEST). Kopy Goldfields has scheduled a webcasted conference call the same day at 10.00 CEST. CEO Mikhail Damrin and CFO Tim Carlsson will present and comment on the report.
Kallelse till årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ)

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr 556723-6335, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021.


Notice of annual general meeting in Kopy Goldfields AB (publ)

The shareholders of Kopy Goldfields AB (publ), reg. no. 556723-6335, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 27 May 2021.


KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") publicerar härmed en operationell uppdatering för första kvartalet 2021. Covid-19-utbrottet i december 2020 påverkade guldproduktionen i början av 2021, vilket tidigare redovisats. Bolaget har emellertid tryggat säkerheten för sin personal mot pandemin och guldproduktionen har återhämtat sig under kvartalet. Produktionsestimatet för 2021 är oförändrat.


KOPY GOLDFIELDS PUBLISHES Q1 2021 OPERATIONAL UPDATE

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") hereby announces an operational update for the first quarter 2021. As previously disclosed, the outbreak of COVID-19 in December 2020 affected the gold production in early 2021. However, the Company has secured the safety of its personnel against the pandemic and gold production has been recovering during the quarter. The 2021 production guidance is unchanged.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted