Bokslutskommuniké januari - december 2017

Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2017

 • Bolaget rapporterar ännu ingen omsättning
 • Resultat efter skatt -5,6 MSEK (-1,7), för helåret -13,9 MSEK (-5,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,07 SEK (-0,02), för helåret -0,17 SEK (-0,08)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,1 MSEK (1,6), för helåret -4,8 MSEK (9,3)
 • Investeringar i prospektering och licenser 2,2 MSEK (1,8), för helåret 2,3 MSEK (1,9)
 • Investeringar i joint venture 8,5 MSEK (8,6), för helåret 8,5 (8,6)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5,9 MSEK (10,7)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Väsentliga händelser under andra halvåret 2017 samt helåret 2017

I januari 2017 blev Joint venture-bolaget OOO Krasny tilldelad en ny berggrundslicens för prospektering som heter "Batiy"

 • Licensen har en yta om 86 km2 och angränsar till Krasny-licensen i nordväst.
 • Den nya licensen tilldelades utan auktionsförfarande och bedöms ha stor prospekteringspotential.

Resultaten från de senaste mineralprocesstesterna av malm från Krasny bekräftar totalt guldutbyte om 85,5% från den övre strukturen.

 • Den totala vikten på provet uppgick till 3 259 kg och hade en genomsnittlig guldhalt om 1,92 g/t.
 • Guldutbytet från malmen från den övre strukturen förväntas vara 85,5%, vilket är bättre än vad tidigare tester visat.

I september 2017 publicerades en uppdatering av mineraltillgångar enligt JORC för Krasny-fyndigheten

 • Den uppdaterade beräkningen har utförts av Micon International som också gjorde den tidigare JORC-beräkningen under föregående år. Rapporten baseras på prospekteringsdata som erhållits fram tills slutet av 2016 års prospekteringsprogram.
 • Rapporten visar en 45% ökning av guldresurser till 1 388 koz sedan föregående års mineratillgångsberäkning, ett resultat av framgångsrik prospektering 2016.
 • För första gången inkluderar mineraltillgångsberäkningen både "Krasny" (tidigare benämnd "Centrala Krasny") och "Vostochny" (tidigare benämnd "Norra Krasny"). Avseende Krasny visar mineraltillgångsberäkningen indikerade mineraltillgångar om 273 koz (7 617 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,11 g/t) och antagna mineraltillgångar om 1 052 koz (18 536 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,76 g/t). Vostochny visar totala antagna mineraltillgångar om 63 koz (1 114 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,76 g/t). Samtliga mineraltillgångar är beräknade inom ramen för ekonomiskt utvinningsbara dagbrott. Rapporten inkluderar även 240 koz av sannolika guldreserver.

I december 2017 publicerades positiva resultat från en ny preliminär förstudie (s.k. "Scoping study") för Krasny-fyndigheten

 • Den preliminära förstudien genomfördes av TOMS Engineering och baseras på prospekteringsresultat fram till år 2017, men inkluderar inte 2017 års prospekteringsprogram och inte en potentiell utveckling av Vostochny-mineraliseringen. 
 • Genom förstudien har olika scenarion för guldproduktion utvärderats, så som produktion av endast den övre mineraliseringen eller av både den övre och den undre mineraliseringen, samt produktion genom endast dagbrottgruva eller genom en kombination av dagbrott och underjordsgruva. Samtliga produktionsscenarion visade positiva fria kassaflöden.
 • Bäst utfall förväntas vid produktion av både den övre och undre mineraliseringen i ett dagbrott, vilket beräknas till 373 miljoner USD i odiskonterat fritt kassaflöde vid ett fast guldpris om 1 250 USD/oz och totala produktionskostnader om 601 USD/oz.

2017 års prospekteringsprogram på Norra Territoriet har avslutats

 • Prospekteringsprogrammet 2017 omfattade sju av de 21 målområden som identifierades under 2016 års sedimentundersökning i vattendrag. Dessa sju målområden täcker ett område på 122 km2 och
  12 896 markprover samlades in och analyserades med avseende på 32 kemiska element plus guld.
 • Resultaten bekräftar förväntningarna om att Norra Territoriet är ett område med stor prospekteringspotential och i linje uppsatt mål kunde ytan för prospekteringsområdet skalas ned och koncentreras ytterligare.
 • Tre områden med geokemiska anomalier identifierades med en total yta på 10,2 km2 som nu är klara för borrning och dikning. 

Legalt godkännande för pilotproduktion av guld på Kopylovskoye-fyndigheten erhölls och provbrytning utfördes under juli - augusti 2017

 • Godkännandet medger brytning av 150 000 ton malm under de kommande två åren.
 • 32 ton malm från olika delar av Kopylovskoye-mineraliseringen processades i en närliggande anläggning för att uppskatta utvinniningsgrad och bekräfta guldhalter

I juli 2017 erhölls ett lån om 15 MSEK

 • Lånet beviljades av Scandinavian Credit Fund I AB med syfte att finansiera 2017 års prospekteringsprogram på Krasny-licensen och Norra Territoriet.
 • Lånet innebar att Kopy Goldfields kunde bibehålla sin 49% ägarandel i projektet genom prospekteringsprogram 2017.
 • Lånet löper över två år, till och med den 7 juli 2019, men kan återbetalas, helt eller delvis, med start från 12 månader.  Lånet bär en arrangement fee om 75 000 kronor samt en årlig ränta om 11,5 procent.

Den närliggande och tidigare statligt ägda fyndigheten Sukhoy Log såldes vid en auktion i januari 2017 till ett pris om 158 miljoner USD

 • Sukhoy Log-fyndigheten är belägen 60 kilometer norr om Krasny-licensen och är en av de största outvecklade guldfyndigheterna i världen.
 • Fyndigheten förvärvades av ett joint venture mellan Polyus Gold, en av Rysslands största guldproducenter, och ett statligt ryskt multi-industribolag.
 • Utvecklandet av denna fyndighet kommer att innebära en signifikant förbättring av den lokala infrastrukturen och kommer sannolikt att resultera i en generell reducering av brytningskostnaderna i området.

Väsentliga händelser efter utgången av perioden

I februari 2018 beviljades ett lån om 15 MSEK från Scandinavian Credit Fund I AB

 • Lånet utbetalas vid två tillfällen; 10 MSEK utbetalades den 5 mars 2018 och 5 MSEK kommer att utbetalas den 3 maj 2018.
 • Lånet löper över två år, till och med den 3 mars 2020, men kan återbetalas, helt eller delvis, med start från 12 månader.  Lånet bär en årlig ränta om 11,75 procent och ingen arrangement fee.

VD har ordet

Bästa aktieägare,  
Under 2017 fortsatte vi att utveckla våra tre projekt: Krasny, Norra territorierna och Kopylovsky, och vi har glädjen att rapportera en positiv utveckling för samtliga.

Som planerat fokuserade vi huvudparten av våra satsningar och medel på Krasny-projektet, vilket gav utmärkta resultat. En uppdaterad rapport om mineraltillgångarna enligt JORC-koden, utfärdad av Micon International i september 2017, visade på en 45-procentig ökning av guldresurserna till 1 388 koz. Resursökningen har främst sin förklaring i de nya guldstrukturer som identifierades i Krasny och Vostochny under prospekteringen redan 2016. Det innebär att resultaten från prospekteringsprogrammet 2017 inte togs med i beräkningen. Under 2017 borrade vi ytterligare 79 kärnhål för sammanlagt 19 569 meter inom mineraliseringarna i Krasny och Vostochny, och med utgångspunkt i resultatet av prospekteringen ser vi en betydande potential för ytterligare utökning av mineraltillgångarna. Vi strävar efter att inom kort uppdatera beräkningen av resurser enligt JORC.

Efter prospekteringen under 2017 lämnades mineraliseringarna både i Krasny och Vostochny öppna längs strykningen och mot djupet. Den 19 januari 2018 återupptog vi borrningen med det främsta syftet att prospektera mineraliseringen i Vostochny längre bort längs strykningen och testa flera andra mål inom våra licensområden Krasny och Batiy. Vi ser fram emot fler spännande prospekteringsresultat under 2018.

Under året släpptes resultatet från en scoping study, inklusive flera alternativ när det gäller produktionen i Krasny-projektet och jag kan med glädje meddela att alla scenarier gav positiva fria kassaflöden. Man beräknar att det bästa resultatet uppnås vid produktion både av den övre och den undre mineraliseringen genom en dagbrottsgruva, vilket skulle ge ett odiskonterat fritt kassaflöde på 373 miljoner US-dollar vid ett fast guldpris på 1 250 USD/oz och totala produktionskostnader på 601 USD/oz. Precis som i den senaste JORC-rapporten, baserades denna studie också på resursdata från 2016. I och med de nya borrningsresultaten från 2017 har vi som mål att uppdatera studien under 2018.

Under året noterade vi ett förnyat intresse för prospekteringsprojekt på global nivå. Enligt S&P Global ökade budgetarna för guldprospektering runt om i världen med 22 % på årsbasis 2017. Guldpriset ökade också något, med 13 %, under 2017 och förväntas förbli stabilt under 2018. I och med den positiva utvecklingen inom gruvsektorn framskred vi med våra två andra projekt, Norra Territoriet (NT) och Kopylovskoye. Prospekteringsprogrammet 2017 på Norra Territoriet omfattade sju av de 21 målområden som identifierades under 2016 års sedimentundersökning i vattendrag. En geokemisk undersökning av marken med ett raster på 200 x 50 meter tillsammans med geologisk kartläggning gjordes av hela området på 122 kvadratmeter och 12 896 markprover samlades in och analyserades med avseende på 32 kemiska element och guld. Resultaten bekräftar våra förväntningar på att Norra Territorierna är ett område med stor prospekteringspotential. Vi identifierade tre områden med geokemiska anomalier med en total yta på 10,2 kvadratmeter som är redo för borrning och provtagning genom dikning.

När det gäller Kopylovskoye-projektet fick vi de miljö- och säkerhetstillstånd som krävs för ett testprogram för gruvdrift. Programmet genomfördes i samarbete med en lokal partner i juli-augusti 2017. Totalt samlades 32 ton malm som representerar olika delar av Kopylovskoye-mineraliseringen in och bearbetades på en anläggning i närheten. Planerna för Kopylovskoye-projektet under 2018 är antingen att sälja projektet mot kontanta medel om marknaden medger det eller påbörja gruvdrift tillsammans med en partner.

Jag gläder mig naturligtvis åt att blicka tillbaka på ett år med en stigande aktiekurs. 2017 steg aktiekursen med 14 %, efter en ökning på 55 % 2016 och 71 % 2015. Det återspeglar naturligtvis de framsteg vi har gjort i vårt Krasny-projekt, men vi tror att det största kursrallyt ligger framför oss, i och med att Krasny går vidare mot produktion och potentialen för Norra Territorierna blir allt tydligare.

Å Kopy Goldfields vägnar tackar jag er för ert intresse och stöd till företaget. Jag önskar alla ett intressant och framgångsrikt 2018 tillsammans med vårt företag och vi kommer att göra vårt bästa för att det ska bli verklighet.

Med vänlig hälsning
Mikhail Damrin

Stockholm, 22 mars 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 8.45 CET.

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag som verkar i ett av världens mest guldrika områden: Lena Goldfields i Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till tolv berggrundslicenser och en alluviallicens för både prospektering och produktion som täcker 2 049 km2, av vilka Krasny-licenserna (två berggrundslicenser och en alluvial) ägs till 49 % bolaget. Målet för Kopy Goldfields verksamhet är att i närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner inom ramen för ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som har godkänts av EU. Hagberg & Aneborn Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: +46-8-408 933 50.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 79 866 054

Bokslutskommuniké januari - december 2019

Finansiell information för andra halvåret samt helåret 2019

 • Bolaget rapporterar ingen omsättning
 • Intäkter från försäljningen av Kopylovskoye-projektet 3,4 MSEK (-20,4), för helåret 6,4 MSEK (-20,4)
 • Resultat efter skatt -3,1 MSEK (-34,7), för helåret -3,7 MSEK (-44,0)
 • Summa totalresultat -9,3 MSEK (-0,9), för helåret -6,4 MSEK (-5,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,03 SEK (-0,40), för helåret -0,04 SEK (-0,52)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -5,0 MSEK (6,3), för helåret -13,8 MSEK (14,2)
 • Investeringar i prospektering och licenser 6,0 MSEK (1,6), för helåret 6,0 MSEK (2,5)
 • Investeringar i joint venture 5,7 MSEK (5,1), för helåret 5,7 (5,1)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6,3 MSEK (20,1)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Year End Report January - December 2019

Financial information July - December and full year 2019

 • The Company does not report any revenue
 • Income from sale of the Kopylovskoye project MSEK 3.4 (-20.4), full year MSEK 6.4 (-20.4)
 • Net income MSEK -3.1 (-34.7), full year -3.7 (-44.0)
 • Total comprehensive income MSEK -9.3 (-0.9), full year -6.4 (-5.2)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.03 (-0.40), full year -0.04 (-0.52)
 • Total cash flow of MSEK -5,0 (6.3), full year -13,8 (14.2)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 6.0 (1.6), full year 6.0 (2.5)
 • Investments into joint ventures MSEK 5.7 (5.1), full year 5.7 (5.1)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 6.3 (20.1) at period end
 • The Board of Directors proposes that no dividend is paid

Kopy Goldfields participates in the PDAC 2020 conference

Kopy Goldfields is attending the PDAC 2020 conference in Toronto on March 1-4, 2020. The Company will be represented by Mikhail Damrin, CEO, and Tim Carlsson, CFO, who welcome all visitors to booth 2302.


Prospekteringsprojektet Maly Patom ("Norra territoriet") - flera guldanomalier och sulfidmineraliseringar upptäckta

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har slutfört 2019 års prospekteringsprogram på Maly Patom-projektet ("Norra territoriet" eller "NT"). Flera guldanomalier upptäcktes, dock ännu inga med kommersiella guldhalter. Flera sulfidmineraliseringar identifierades och bekräftar att området har en stark prospekteringspotential. Resultatet bekräftar att det är möjligt att uppnå det långsiktiga målet om att göra en eller flera upptäckter om +1 Moz inom Maly Patom-licenserna.


Maly Patom ("Northern Territories") exploration project - several gold anomalous areas and sulfide mineralizations discovered

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") completed its 2019 exploration program at the Maly Patom ("Northern Territories" or "NT") project. Several gold anomalous areas were discovered, however not yet with commercial gold grades. Multiple sulfide mineralizations were identified confirming strong exploration potential of the area. The results confirm that the long-term target of making one or several +1 Moz discoveries within the Maly Patom licenses is achievable.


Fältarbetet avslutat vid Maly Patom-projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har framgångsrikt genomfört det fältarbete som planerats för 2019 vid prospekteringsprojektet Maly Patom ("Northern Territories" eller "NT").


Field operations completed at the Maly Patom project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has successfully completed all the planned scope of 2019 field operations for the Maly Patom ("Northern Territories" or "NT") exploration project.


Kopy Goldfields participates and speaks at the Minex Russia 2019 show

Kopy Goldfields will participate in the "MINEX Russia Mining and Exploration Forum", which will take place in Moscow on 9-10 October 2019 under the theme of "Foresight of the Russian Mining and Exploration Industry Development". During the show, we will present our company and projects for investors, potential partners and other stakeholders in one of the largest mining events in Russia.


De första hålen borrade i Maly Patom projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har påbörjat ett borrprogram vid prospekteringsprojektet Maly Patom ("Northern Territories" eller "NT"). Prospekteringsprogrammet syftar till att upptäcka guld inom en till tre tidigare identifierade guldanomalier. Hittills har sex hål borrats. Sulfidmineralisering har identifierats i flera prover och två prover innehåller synliga guldkorn.


First holes drilled at the Maly Patom project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") commenced a drilling program at the Maly Patom ("Northern Territories" or "NT") exploration project. The exploration program targets gold discoveries at one to three previously identified gold anomalies and so far, six holes have been drilled with sulfide mineralization identified in several samples and two samples containing visible gold grains.


Kopy Goldfields säkerställer ny finansiering om 15 MSEK

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage att ett nytt lån om 15 miljoner kronor har beviljats från Scandinavian Credit Fund I AB med avsikt att finansiera Bolagets verksamhet, inklusive det pågående prospekteringsprogrammet på Maly Patom-projektet. Samtidigt har också det befintliga långfristiga lånet om 30 miljoner kronor omförhandlats och förlängts. Ny förfallodag är 13 september 2022.


Kopy Goldfields secures new financing of MSEK 15

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") is happy to announce that a new loan of SEK 15 million has been granted from Scandinavian Credit Fund I AB for the purpose of financing the Company's operations, including the current Maly Patom exploration program. At the same time, the existing long-term loan of SEK 30 million was renegotiated and extended. The new repayment date is September 13, 2022.


KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2019

Finansiell information för första halvåret 2019

 • Bolaget rapporterar ingen omsättning
 • Intäkter från försäljningen av Kopylovskoye-projektet 2,9 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt -0,6 MSEK (-9,3)
 • Summa totalresultat 2,9 MSEK (-4,3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,01 SEK (-0,11)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -8,7 MSEK (8,0), inklusive betalda räntor -2,8 MSEK (0) och upptagna lån 0 MSEK (15)
 • Investeringar i prospektering och licenser 0 MSEK (0,9)
 • Investeringar i joint venture 0 MSEK (0)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11,4 MSEK (13,8)

KOPY GOLDFIELDS AB (publ) Half Year Report January - June 2019

Financial information half year 2019

 • The Company does not report any revenue
 • Income from sale of the Kopylovskoye project MSEK 2.9 (0)
 • Net income MSEK -0.6 (-9.3)
 • Total comprehensive income MSEK 2.9 (-4.3)
 • Earnings per share before and after dilution SEK -0.01 (-0.11)
 • Total cash flow MSEK -8.7 (8.0), including paid interest of MSEK -2.8 (0) and new loans MSEK 0 (15)
 • Investments in exploration work and licenses MSEK 0 (0.9)
 • Investments into joint ventures MSEK 0 (0)
 • Cash and cash equivalents amounted to MSEK 11.4 (13.8) at period end

Kopy Goldfields påbörjar borrprogram i Maly Patom-projektet ("Norra Territoriet")

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") påbörjar ett borrprogram vid prospekteringsprojektet Maly Patom ("Norra Territoriet" eller "NT") som inriktar sig på guldfyndigheter vid en till tre tidigare identifierade guldanomalier.


Kopy Goldfields commences drilling program at the Maly Patom ("Northern Territories") project

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is commencing a drilling program at the Maly Patom ("Northern Territories" or "NT") exploration project targeting gold discoveries at one to three previously identified gold anomalies.


Nettonuvärdet (NPV) för Krasny varierar mellan 100 och 300 MUSD före skatt enligt ny preliminär förstudie

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna presentera nya positiva resultat från den oberoende preliminära förstudien (eng: "scoping study") avseende företagets andel på 49 % i guldprojektet Krasny, som ligger i Irkutsk-regionen i Ryssland. Den preliminära förstudien, utförd av AMC Consultants Pty Ltd i Perth, Australien (AMC), omfattar flera produktionsscenarier för att utveckla Krasny-projektet, antingen som ett rent dagbrott eller som en kombination av dagbrott och underjordsgruva, med en årlig bearbetningskapacitet mellan 0,4 Mt (miljoner ton) och 3 Mt. Alla scenarier ger positiva NPV före tillämpning av potentiella skatteförmåner.


Net present value (NPV) for Krasny varies from MUSD 100 to MUSD 300 pre-tax according to new Scoping study

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") is pleased to announce new positive results from the independent scoping study for its 49% stake in the Krasny gold project, located in the Irkutsk region of Russia. The scoping study, performed by AMC Consultants Pty Ltd from Perth, Australia (AMC), provides several production scenarios for developing the Krasny project either as an open pit alone, or combined open pit and underground mine, with annual processing plant throughput capacities varying from 0.4 Mt to 3 Mt. All scenarios would return positive NPVs before application of potential tax benefits.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär