Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-09-30

Sammanfattning tredje kvartalet 2022 (Jämfört med tredje kvartalet 2021)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 592,8 Mkr (546,1 Mkr).
  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 86,9 Mkr (109,0 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 2,66 kr (3,33 kr).
  • Prisbelönt lansering av Mixed Fruit Tropical.

Sammanfattning delårsperioden januari - september 2022 (Jämfört med perioden januari - september 2021)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 598,2 Mkr (1 462,9 Mkr).
  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 260,9 Mkr (308,1 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 7,67 kr (8,99 kr).

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten. 

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 598,2 Mkr (1 462,9 Mkr). 

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 196,5 Mkr (251,3 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 69,0 Mkr (11,1 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande: 

Immateriella anläggningstillgångar        0,2  Mkr   (0,5 Mkr)                     

Materiella anläggningstillgångar          67,6  Mkr  (18,6 Mkr)                                       

Finansiella anläggningstillgångar           1,2  Mkr  (-8,0 Mkr)                                     

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna. 

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider. 

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 0,1 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2021-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2022-09-30 till 262,7 Mkr (274,9 Mkr). 

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 22/2 2023. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se. 

VD:s kommentar 

Under årets nio första månader uppgick koncernens nettoomsättning till 1 598,2 Mkr (1 462,9 Mkr). 

Under det tredje kvartalet 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 592,8 Mkr (546,1 Mkr).

På den brittiska marknaden, som är vår viktigast exportmarknad, marknadsför vi under varumärket Kopparberg våra cider-, sprit- och alkoholfria produkter. 

Mycket glädjande börjar fatförsäljningen till pubar och restauranger att komma tillbaka till volymer likt före pandemin och här fokuserar vi på att få in fler nya kunder. 

Förra årets succélansering Mixed Fruit Tropical har fortsatt att utvecklas väl och har hittills under året ökat med 20 %. Mixed Fruit Tropical blev även vald till årets bästa lansering inom segmentet alkoholprodukter av The Retail Industry Awards 2022.

Vår alkoholfria cider fortsätter att vara den mest sålda alkoholfria cidern på den brittiska marknaden och har hittills under året ökat med 11 %. 

På våra övriga exportmarknader där även turistorter så som Cypern, Spanien (inklusive Kanarieöarna) och Grekland inkluderas har försäljningen börjat återgå som till tiden före covid-19-pandemin.

Även länder så som Irland och Australien visar ökningar. 

På den svenska marknaden, där vi bland annat marknadsför vår Kopparberg Cider samt våra ölsorter Sofiero Original, Höga kusten och Fagerhult, går försäljningen planenligt. 

Vi kommer att fortsätta oförändrat att investera och utveckla våra varumärken trots turbulensen på marknaden. 

Resultatet före avskrivningar för årets nio första månader uppgick till 260,9 Mkr (308,1 Mkr).

Det tredje kvartalet uppvisade ett resultat på 86,9 Mkr (109,0 Mkr).

Det lägre resultatet härrör sig till högre fraktkostnader samt råvaror, där energikostnaderna är den största orsaken. Då vi räknar med att detta kommer att fortsätta en tid framöver kommer vi succesivt att öka våra priser ut till kund. 

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

 

 

 

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

 Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI 

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022, kl. 08:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted