Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-09-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 271,5 Mkr (258,3 Mkr) - All Time High.
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 620,4 Mkr (1 520,1 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 9,40 kr (9,29 kr).
 • Fortsatta framgångar i UK.
 • Styrelsen föreslår en extra utdelning på 1,75 kr per aktie.

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 620,4 Mkr

(1 520,1 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 193,8 Mkr (191,4 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 9,6 Mkr (34,5 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 3,5 Mkr (0,8 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 8,4 Mkr (35,9 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar -2,3 Mkr (-2,2 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 0,1 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2019-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2020-09-30 till 138,2 Mkr (60,9 Mkr).

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 24/2 2021.Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Under årets nio första månader uppgick koncernens nettoomsättning till 1 620,4 Mkr (1 520,1 Mkr).

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden till 271,5 Mkr (258,3 Mkr).

Detta är det bästa niomånadersresultatet någonsin, trots att sista kvartalet har påverkats negativt av den låga pundkursen med ca 70 Mkr.

En stor del av vår fakturering sker i pund, så pundkursens utveckling kommer alltid att vara en osäkerhetsfaktor för oss.

Litermässigt har vi under det tredje kvartalet totalt ökat vår försäljning med 11 %, vilket innebär att det var nytt försäljningsrekord för ett kvartal.

I Storbritannien som är vår viktigaste exportmarknad har vi fortsatt att fokusera på våra cider- och spritprodukter. Inom cidersegmentet har vi under årets första nio månader ökat med 25 %. Även vår alkoholfria cider har haft en positiv utveckling och är idag den mest sålda alkoholfria cidern på den brittiska marknaden.

Inom spritsegmentet har vår smaksatta gin fortsatt att växa och visar en ökning på 45 % mot föregående period och är idag den 4:e mest sålda inom sitt segment.

I början av sommaren lanserade vi Kopparberg Rum och den har redan klättrat upp till en 7:e plats bland de mest sålda romen i Storbritannien.

På den svenska marknaden har vi ökat vår försäljning på Systembolaget såväl på cider som på öl. Även vår ginförsäljning har utvecklats positivt.

Övriga länder med en positiv försäljningsutveckling är Finland, Australien och Irland.

Covid-19 förde med sig att många marknader stängde både gränser, pubar och restauranger. Detta började långsamt öppnas upp igen då flera länder lättade på restriktionerna under sommaren, men för att sedan återgå till striktare restriktioner under sensommaren.

På våra huvudmarknader har vi ökat volymen och här märker vi styrkan i varumärket Kopparberg, då konsumenterna har fortsatt att köpa produkterna i dagligvaruhandeln när pubar och restauranger varit stängda.

Dock har försäljningen i våra viktiga turistländer så som Spanien, Cypern och Grekland inte kommit igång som vi hoppats.

Vi är väl rustade inför Brexit och följer med noggrant hur vi ska anpassa oss beroende på de politiska besluten.

Sammanfattningsvis har årets nio första månader börjat mycket bra. Vår omställningsprocess från att ha varit ett traditionellt bryggeri som producerat öl, vatten och läsk till att bli en mer modern dryckesproducent med betoning på cider- och spritprodukter har nu börjat ge frukt. Denna process som vi påbörjade för många år sedan har visat sig vara ett lyckosamt beslut.

Med periodens resultat i ryggen och en ljus framtidstro, dock med största respekt för Covid-19, har styrelsen föreslagit till bolagsstämman att dela ut den del av aktieutdelningen, 1,75 kr/aktie, som hölls inne vid årsstämman i år. Detta kommer att ske vid en extra bolagsstämma i december.

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020, kl. 08:00 CET.

Nerladdningsbara filer


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 december 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.


Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-09-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 271,5 Mkr (258,3 Mkr) - All Time High.
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 620,4 Mkr (1 520,1 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 9,40 kr (9,29 kr).
 • Fortsatta framgångar i UK.
 • Styrelsen föreslår en extra utdelning på 1,75 kr per aktie.

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 , Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-06-30

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 210,0 Mkr (175,8 Mkr). - All Time High.

 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 148,9 Mkr (971,2 Mkr).

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 7,22 kr (6,47 kr).

 • Fortsatta framgångar i UK.

 • Lansering av Kopparberg Rum i UK.


Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-03-31

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 50,0 Mkr (41,4 Mkr).
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 372,9 Mkr (357,0 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,80 kr (1,52 kr).
 • Fortsatta framgångar i gin-segmentet i UK.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) org.nr. 556479-8493 kallar till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 13.30 på John Scott's Pub, Kristineplan 1, Kopparberg, med registrering från kl.13.00.

I och med att vi lyder under strikta restriktioner för att minimera spridandet av Covid-19 kan stämman inte hållas på bryggeriet likt tidigare år. Vi följer regeringens och folkhälsomyndighetens råd och rekommenderar er att i möjligaste mån inte resa i onödan och i möjligaste mån delta i stämman genom ombud. Stämman kommer även att behöva anpassas efter den rådande situationen innebärande att vi inte bjuder på någon förtäring, att ingen bryggerivisning kommer att genomföras samt att endast en nedbantad version av verkställande direktörens anförande kommer att hållas. Därtill tillåts inga bisittare, utöver vad som anges i aktiebolagslagen. Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämma bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets hemsida, www.kopparbergs.se.

Nästa år hoppas vi återigen kunna hålla stämman på bryggeriet med den sedvanliga bryggerivisningen.


Kopparbergs Bryggeri AB Covid-19 uppdatering samt utdelning

På grund av rådande osäkerhet kring hur Covid-19 kommer att utvecklas och dess påverkan på Kopparbergs Bryggeris marknader väljer styrelsen som en försiktighetsåtgärd sänka sitt förslag till årsstämman att dela ut 6:50 kronor per aktie till att istället dela ut 4:75 kr per aktie.


Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 275,5 Mkr (273,8 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 2 013,2 Mkr (2 041,2 Mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till 9,88 kr (9,49 kr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kr per aktie (6,10 kr)
 • Fortsatta framgångar för Kopparberg Pink Gin

Delårsrapport Q3 2019

 • Koncernens resultat efter finansiella poster 258,3 Mkr (242,6 Mkr).

 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 520,1 Mkr (1 552,2 Mkr).

 • Koncernens resultat per aktie 9,29 kr (8,48 kr).

 • Fortsatt lyckad ginlansering i UK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted