Delårsrapport för perioden 2021-01-01-2021-06-30

 • Koncernens resultat före avskrivningar 199,1 Mkr (265,4 Mkr).
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 916,7 Mkr (1 148,9 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 5,66 kr (7,22 kr).
 • Lansering av Kopparberg Vodka.

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 916,7 Mkr

(1 148,9 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 160,6 Mkr (210,0 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 6,0 Mkr (10,2 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 Mkr (2,3 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 12,0 Mkr (5,9 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar -6,0 Mkr (2,0 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 0,9 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2020-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2021-06-30 till 304,7 Mkr (154,3 Mkr).

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 17/11 2021.Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Koncernens nettoomsättning uppgick under det första halvåret 2021 till 916,7 Mkr (1148,9 Mkr).

Försäljningsnedgången hänför sig framförallt till att vi inte kunnat sälja till våra turistmarknader så som Spanien, Grekland och Cypern på grund av reserestriktioner. Under samma period föregående år såg vi även en stor hamstringsvåg framförallt på den brittiska marknaden, då vi var i pandemins början och restriktionerna med anledning av covid-19 togs fram.

Självfallet är det tråkigt att vi inte kunnat leverera ut till våra turistländer, men vi har varit medvetna om såväl detta som den stora hamstringseffekten i UK förra året, så försäljningen ligger i linje med våra förväntningar.

På vår viktigaste exportmarknad, den brittiska, fortsätter vi att fokusera på våra cider- och spritvarumärken och försäljningen av dessa går planenligt. Då 2020 var ett år helt och hållet påverkat av coronaspridningen och dess följder, med allt från hamstring till restriktioner, så väljer jag att jämföra periodens försäljning med samma period 2019 och då har vi en försäljningsökning på våra cider- och spritprodukter med 30 %. Vi har även ökat våra marknadsandelar i både cider- och spritsegmentet.

Under perioden har vi lanserat Kopparberg Vodka i smakerna Strawberry/lime, Passion och Lemon på den brittiska marknaden. Införsäljningen har varit bra, så det ska bli spännande att se försäljningen framöver.

På den svenska marknaden går vår försäljning planenligt.

Resultatet före avskrivningar för perioden uppgick till 199,1 Mkr (265,4 Mkr) och jämför vi även halvårsresultatet 2019 så är det upp, då var det 193,5 Mkr.

Detta resultat är det näst bästa vi har gjort någonsin.

Resultatet ligger i linje med våra förväntningar och jag ser positivt på resten av året och räknar med att vårt andra halvår kommer att bli bättre jämfört med motsvarande period föregående år.

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021, kl. 08:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-09-30

Sammanfattning tredje kvartalet 2022 (Jämfört med tredje kvartalet 2021)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 592,8 Mkr (546,1 Mkr).
 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 86,9 Mkr (109,0 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 2,66 kr (3,33 kr).
 • Prisbelönt lansering av Mixed Fruit Tropical.

Sammanfattning delårsperioden januari - september 2022 (Jämfört med perioden januari - september 2021)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 598,2 Mkr (1 462,9 Mkr).
 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 260,9 Mkr (308,1 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 7,67 kr (8,99 kr).Kopparbergs Bryggeri AB - Delårsrapport Q1 2022

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

 Delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-03-31

 • Koncernens resultat före avskrivningar 63,8 Mkr (59,8 Mkr).
 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 369,2 Mkr (327,7 Mkr).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,55 kr (1,51 kr).
 • Fortsatta exportframgångar.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget"), org.nr 556479-8493, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj kl. 13.30 på John Scott's Pub Kopparberg Kristineplan 1, Kopparberg, med registrering från kl. 13:00.

En vällagad bryggerilunch med tillhörande dryck serveras från kl. 11:30. Observera att lunchen och stämman hålls på John Scott's Pub och för de som önskar anordnas en bryggerivisning efter stämman.Kopparbergs Bryggeri AB - Delårsrapport Q3 2021

Sammanfattning tredje kvartalet 2021 (Jämfört med tredje kvartalet 2020)

 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 109, 0 Mkr (66,2 Mkr)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 546,1 Mkr (471,4)

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 3,33 (2,18)

 • Fortsatta exportframgångar.

Sammanfattning delårsperioden januari - september 2021 (Jämfört med perioden januari - september 2020)

 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 308,1 Mkr (331,7 Mkr)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 462,9 Mkr (1 620,4 Mkr)

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 8,99 kr (9,40 kr)Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted