Kallelse till extra bolagsstämma I Klockarbäcken Property Investment AB (publ)

 Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 mars 2019 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 mars 2019, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast torsdagen den 7 mars 2019. Anmälan kan göras per e-post till [email protected] eller per post till Klockarbäcken Property Investment AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 a. Beslut om ändring av bolagsordningen
7 b. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier
7 c. Beslut om fondemission.
8. Beslut om likvidation.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Styrelsen föreslår:
- Att ovanstående dagordning godkänns (p. 4).
- Att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen (p. 7 a) avseende gränser för aktiekapital och antalet aktier, om minskning av bolagets aktiekapital (p.7 b) genom inlösen av aktier, samt om fondemission (p. 7 c) utan utgivande av nya aktier. Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 7 a-c ska fattas tillsammans som ett beslut.

p. 7 a
Bolagsordningen ändras såtillvida att aktiekapitalet ska vara lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 400 000 och högst 1 600 000. p. 7 b Aktiekapitalet ska minskas med högst 881 000 kronor. Minskningen av aktiekapitalet sker för återbetalning till aktieägare. Minskningen av aktiekapitalet genomförs med automatisk indragning av aktier. För varje tre aktier som en aktieägare innehar inlöses två aktier. För varje aktie som löses in ska bolaget betala ett belopp om 96 kronor, vilket belopp överstiger aktiernas kvotvärde med 95 kronor. Avstämningsdag för inlösen ska vara den 20 mars 2019. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 a.

Då bolagsstämman samtidigt beslutar om fondemission enligt punkt 7 c, genom vilken bolagets aktiekapital återställs till minst samma nivå som före minskningen, kan minskning av bolagets aktiekapital genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

p. 7 c
Aktiekapitalet ska ökas med 881 000 kronor genom fondemission, utan utgivande av nya aktier, genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

- Att stämman beslutar att bolaget ska likvideras (p. 8). Likvidation ska gälla från och med den dag då aktierna i dotterbolaget Klockarbäcken Bildhuggaren AB avyttrats och likvid för aktierna erhållits. Skälet till likvidationen är att bolaget efter avyttringen av aktierna i dotterbolaget inte fyller någon funktion. Beräknad tid för skifte är slutet av 2019. Skifteslikviden uppskattas grovt till 90 kronor per aktie.

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:
- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2).

Övrigt
Senast två veckor för stämman kommer fullständiga förslag till beslut, tillsammans med fullmaktsformulär, finnas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.klockarbackenpropertyinvestment.se) samt även finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i februari 2019

 KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)
Styrelsen

Likvidatorn fiir Klockarbäcken Property Investment AB, 559009-9072, får härmed avge slutredovisning rörande likvidationen, vilket pågått under tiden 2021-10-15 -2A22 A5 20

Likvidatorn fiir Klockarbäcken Property Investment AB, 559009-9072, får härmed avge slutredovisning rörande likvidationen, vilket pågått under tiden 2021-10-15 -2A22 A5 20


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 juni 2022 kl. 16:00 hos Born Advokater, Strandvägen 7 A i Stockholm.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2021 kl. 16:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 13:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.


Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2020-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 903 008 kr (13 151 973)
  • Driftsöverskottet uppgick till 2 610 609 kr (2 884 642)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 702 269 kr (1 461 069)
  • Periodens resultat uppgick till 738 290 kr (549 416)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,68 kr (1,25)

Kommunike från årsstamma den 13 maj 2020

Vid årsstamma i Klockarbacken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

  • Hyresintäkterna uppgick till 6 328 881 kr (18 486 159)
  • Driftsöverskottet uppgick till 5 762 671 kr (17 081 804)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 079 224 kr (10 029 396)
  • Periodens resultat uppgick till 1 055 690 kr (14 590 006)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (11,05)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted