Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

KlaraBo signs lease with Swedish Police Authority in Borlänge

KlaraBo has signed a four-year lease comprising just over 2,000 sq. m. with the Swedish Police Authority at Forskargatan 10 in Borlänge. The rental value amounts to approximately SEK 4.4 million and will increase KlaraBo's earnings capacity by a corresponding amount as the premises have been vacant since 1 April 2022. Occupancy will begin on 1 September.

In conjunction with the lease, and for the purpose of facilitating the Swedish Police Authority's activities, KlaraBo will invest approximately SEK 2.6 million in external and perimeter protection on and in the area surrounding the property.

"We are pleased to welcome the Swedish Police Authority as a tenant at our premises at Forskarbyn in Borlänge. To conclude this lease so shortly after the previous tenant moved out earlier this year is of course particularly satisfying and shows the attractiveness of the property," says Malin Söderlund, Area Manager Central at KlaraBo.

KlaraBo has about 9,000 sq. m. under management distributed between 156 apartments and premises in Borlänge and is constructing another 58 apartments in Kvarnsveden with occupancy planned during 2022.

For more information:
Jimmy Larsson, Head of Property Management, KlaraBo
[email protected]
+46 73 666 16 50

About KlaraBo
KlaraBo is a real estate company that acquires, builds, owns and manages attractive residential properties. The company was founded in 2017 and operates throughout the country. The strategy is to acquire existing residential properties as well as land for new construction in regions with population growth and a strong labour market. Our newly constructed apartments are developed in-house and space efficient, which contribute to reasonable rents. Both apartments and buildings are designed in collaboration with the municipality to fit local needs. With wood as the main building material, the new construction holds a high environmental standard. KlaraBo is a long-term property owner. KlaraBo is listed on Nasdaq Stockholm and is traded under the ticker KLARA B.

Nerladdningsbara filer

KlaraBo antar nya hållbarhetsmål

KlaraBo reviderar och antar nya hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. De nya målen innefattar även socialt ansvar och bolagsstyrning. Initiativet är en del i KlaraBos större strategiska hållbarhetsarbete.


KlaraBo adopts new sustainability goals

KlaraBo revises and adopts new sustainability goals in line with the Paris Agreements and UN's global goals for sustainable development. The new goals also include social responsibility and corporate governance. The initiative is part of KlaraBos greater sustainability strategy.


Jenny Appenrodt lämnar rollen som CFO på KlaraBo

Jenny Appenrodt har meddelat att hon beslutat att lämna sin position som CFO för KlaraBo. Jenny kvarstår i sin roll under de kommande sex månaderna, eller fram tills det att en ersättare har rekryterats.


Jenny Appenrodt leaves her role as CFO at KlaraBo

Jenny Appenrodt has announced that she has decided to leave her position as CFO of KlaraBo. Jenny will remain in her role for the next six months, or until a replacement is recruited.


Valberedning utsedd inför KlaraBos årsstämma 2023

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2021 ska Klarabos valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2022 och som önskar delta i valberedningen.


Nomination Committee appointed for KlaraBo's Annual General Meeting 2023

In accordance with the instruction to the Nomination Committee resolved by the Annual General Meeting 2021, The Nomination Committee shall include members selected by each of the three largest shareholders in terms of voting rights as of the last banking day in September 2022 and that wish to participate in the committee.


Delårsrapport januari - september 2022

"Robust affärsmodell och hög uthyrningsgrad i växande förvaltningsportfölj"
Andreas Morfiadakis, VD

Juli - september

 • Intäkterna för kvartalet uppgår till 123,2 mkr (112,1), en ökning med 9,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 77,7 mkr (69,7), motsvarande en ökning med 11,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 37,4 mkr (35,1) en ökning med 6,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till -68,7 mkr (160,2) och för derivat till 24,9 mkr (1,3).
 • Kvartalets resultat uppgår till -5,6 mkr (159,1), motsvarande -0,04 kr per aktie (1,48).
 • Belåningsgraden uppgår per 30 september till 48,8 procent.

Interim Report January - September 2022

"Robust business model with high occupancy rate in a growing management portfolio"
Andreas Morfiadakis, CEO

July - September

 • Revenue for the quarter amounted to SEK 123.2 million (112.1), a year-on-year increase of 9.9 per cent.
 • The Group's net operating income amounted to SEK 77.7 million (69.7), up 11.5 per cent year-on-year.
 • Profit from property management for the quarter amounted to SEK 37.4 million (35.1), a year-on-year increase of 6.5 per cent.
 • Changes in the value of investment properties amounted to SEK -68.7 million (160.2) and changes in the value of derivatives to SEK 24.9 million (1.3).
 • Profit for the quarter totalled SEK -5.6 million (159.1), corresponding to SEK -0.04 per share (1.48).
 • The loan-to-value ratio was 48.8 per cent as of 30 September.KlaraBo ansluter till LFM30

KlaraBo ansluter till LFM30 som är Malmös lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030, bestående av sex strategiska fokusområden med detaljerade målsättningar kopplade till sig. Initiativet är i linje med KlaraBos målsättning att uppnå klimatneutrala fastigheter senast år 2030.


KlaraBo joins LFM30

KlaraBo is joining LFM30, Malmö's local roadmap for a climate-neutral construction sector by 2030 at the latest, consisting of six strategic focus areas each with detailed targets. The initiative is in line with KlaraBo's target to achieve climate-neutral properties by 2030 at the latest.


KlaraBo fortsätter öka intjäningsförmågan genom två nya lokaluthyrningar

KlaraBo har tecknat ett sexårigt hyresavtal omfattande cirka 350 kvm med Statens Servicecenter på Västra Kyrkogatan i centrala Västervik. Hyresvärdet uppgår årligen till cirka 1,7 Mkr och tillträde är beräknat till den 1 mars 2023.


KlaraBo continues to increase earnings capacity through two new leases

KlaraBo has signed a six-year lease comprising approximately 350 sq. m. with the Swedish National Government Service Center at Västra Kyrkogatan in the center of Västervik. The annual rental value amounts to approximately SEK 1.7 million and occupancy is scheduled to 1 March 2023.


KlaraBo slutför förvärv av bostadsportfölj i Östersund enligt tidplan

KlaraBo slutför förvärvet av en bostadsportfölj i Östersund om sammanlagt 877 hyreslägenheter. Affären kommunicerades i juli och var villkorad av att låneavtal ingås på villkoren i enlighet med kreditbeslutet före tillträde. KlaraBo har nu ingått låneavtal enligt villkoren och slutför därmed affären. Förvärvet finansieras med banklån med en löptid på tre år till en fast ränta om totalt 1,4 procent samt befintlig kassa.


KlaraBo completes acquisition of housing portfolio in Östersund according to schedule

KlaraBo completes the acquisition of a housing portfolio in Östersund with a total of 877 rental apartments. The transaction was communicated in July and was conditional on entering a loan agreement in line with the credit decision prior to taking over. KlaraBo has now entered a loan agreement in line with the conditions, thereby completing the transaction. The acquisition is financed by bank loans with a maturity of three years with a fixed interest rate totaling 1.4 per cent and existing cash.


KlaraBo tecknar hyresavtal med Polismyndigheten i Borlänge

KlaraBo har tecknat ett fyraårigt hyresavtal omfattande drygt 2 000 kvm med Polismyndigheten på Forskargatan 10 i Borlänge. Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr och kommer öka KlaraBos intjäningsförmåga med motsvarande belopp då lokalen varit vakant sedan 1 april 2022. Tillträde sker den 1 september.


KlaraBo signs lease with Swedish Police Authority in Borlänge

KlaraBo has signed a four-year lease comprising just over 2,000 sq. m. with the Swedish Police Authority at Forskargatan 10 in Borlänge. The rental value amounts to approximately SEK 4.4 million and will increase KlaraBo's earnings capacity by a corresponding amount as the premises have been vacant since 1 April 2022. Occupancy will begin on 1 September.


KlaraBo förvärvar portfölj om knappt 880 hyreslägenheter i Östersund och genomför det största förvärvet som noterat bolag

KlaraBo har tecknat avtal om förvärv av en bostadsportfölj av Niam i Östersund om sammanlagt 877 hyreslägenheter. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om 890 mkr och är det enskilt största KlaraBo genomfört som noterat bolag. Efter avdrag för latent skatt genomförs transaktionen till cirka 13 850 kr/kvm. Den sammantagna ytan uppgår till cirka 62 000 kvm, varav 96 procent är bostadsarea.


KlaraBo acquires portfolio of almost 880 rental apartments in Östersund and completes largest acquisition as listed company

KlaraBo has signed an agreement to acquire a housing portfolio from Niam in Östersund with a total of 877 rental apartments. The acquisition was completed at an underlying property value of SEK 890 million and is KlaraBo's single largest acquisition as a listed company. Following deductions for latent tax, the transaction was completed for approximately SEK 13,850 per sq. m. The total area is approximately 62,000 sq. m., of which 96 per cent is residential space.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted