Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport januari - september 2022

"Robust affärsmodell och hög uthyrningsgrad i växande förvaltningsportfölj"
Andreas Morfiadakis, VD

Juli - september

 • Intäkterna för kvartalet uppgår till 123,2 mkr (112,1), en ökning med 9,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 77,7 mkr (69,7), motsvarande en ökning med 11,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 37,4 mkr (35,1) en ökning med 6,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till -68,7 mkr (160,2) och för derivat till 24,9 mkr (1,3).
 • Kvartalets resultat uppgår till -5,6 mkr (159,1), motsvarande -0,04 kr per aktie (1,48).
 • Belåningsgraden uppgår per 30 september till 48,8 procent.

Januari - september

 • Intäkterna uppgår för perioden till 362,2 mkr (229,2), en ökning med 58 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 203,5 mkr (127,1).
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 88 mkr (53,7), en ökning med 63,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till 122 mkr (433,5) och för derivat till 86,4 mkr (6,5).
 • Periodens resultat uppgår till 221,3 mkr (389,1), motsvarande 1,68 kr per aktie (5,42).
 • Substansvärde per aktie uppgår till 35,44 kr (31,01) vilket är en ökning med 14,3 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Anslutit till LFM30 som är Malmös lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030, bestående av sex strategiska fokusområden med detaljerade målsättningar.
 • Tecknat ett sexårigt hyresavtal om cirka 350 kvm med Statens Servicecenter i Västervik med ett årligt hyresvärde om cirka 1,7 mkr, samt ett utökat hyresavtal med Praktikertjänst i Malmö om ytterligare drygt 130 kvm uppgående till cirka 0,2 mkr i årshyra.


VD Andreas Morfiadakis har ordet

Under tredje kvartalet stärkte vi vårt förvaltningsresultat till följd av värdehöjande åtgärder, färdigställd nyproduktion samt förvärv. Vår intjäningsförmåga förbättrades med 1,7 procent till 149,2 mkr.

Stabil förvaltningsaffär - basen i vår affärsmodell

Inom förvaltningsaffären var det business as usual med en stabil utveckling. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på färdigrenoverade lägenheter då hyran förblir relativt låg även efter renovering jämfört med nyproducerade hyreslägenheter eller bostadsrätter. Våra nyrenoverade lägenheter håller hög standard och förmedlar en nykänsla även om skalet är äldre. Genom renovering höjer vi inte bara standarden utan vi bygger även bort en teknisk skuld som allt för oftast återfinns sedan tidigare. På så sätt minskas även drift- och underhållskostnaden på sikt. Att affärsmodellen står sig stark med en hög uthyrningsgrad är betryggande i osäkra tider.

Hur de aktuella hyresförhandlingarna slutar är oklart men jag konstaterar att Fastighetsägarna begär en hyreshöjning om cirka 10 procent. Exakt vad det blir får vi se, men jag är ganska säker på att det kommer att landa en bra bit över fjolårets höjning om cirka 2 procent. Sett över längre tidsperioder har hyreshöjningarna alltid legat högre än inflationen, vilket talar för vår långsiktiga portfölj.

Inom vår kommersiella del har vi tecknat totalt tre hyresavtal, inklusive avtal annonserade strax efter kvartalets utgång, med främst skattefinansierade verksamheter till ett sammanlagt hyresvärde om drygt 7,0 mkr, vilket har en positiv inverkan på intjäningsförmågan.

Antagandena i vår löpande känslighetsanalys grundar sig på bankernas prognos (ränteterminskurvan FRA Stibor 3m) per 19 okt 2022. Givet ett sådant räntescenario möter vi våra kovenanter och övriga finansiella åtaganden. Läget kan förändras och vi är ödmjuka men analysen ger ändå anledning till tillförsikt.

Portföljtillskott i Norrland

Under kvartalet förvärvade vi en portfölj om knappt 880 lägenheter i Östersund. Förvärvet uppfyller alla krav KlaraBo har vid förvärv; ett stort samlat bestånd som motiverar ett eget förvaltningskontor, låg ingångshyra, stor andel renoveringspotential och en bra ort med befolkningstillväxt. Vi fick bankfinansiering till väldigt förmånliga villkor, 1,4 procent fast ränta i tre år och förvärvet skedde till en attraktiv nivå om 13 850 kr/kvm. KlaraBo har endast bankfinansiering av låneportföljen och vid utgången av kvartalet, det vill säga efter förvärvet, uppgick belåningsgraden till 48,8 procent.

Sänker takten i nyproduktionen tills vidare

Vi har precis fattat beslut om att dra ned på takten i nyproduktionen tills vidare. Förutsättningarna har förändrats och det påverkar hela branschen. Produktionskostnaderna är högre och mer svårförutsägbara och späds på av den svaga kronan. Finansieringskostnaderna har stigit och vi ser justerade direktavkastningskrav i våra kalkyler vilket påverkar projekten negativt.

Pågående nyproduktionsprojekt kommer att färdigställas, vilka kommer att tillföra 81 lägenheter kring årsskiftet. Därtill har vi några ombyggnadsprojekt vilka tillför ytterligare cirka 45 nästa år. Beslutet påverkar inte våra finansiella mål eller vår finansiella ställning vilket förenklar beslutet. Däremot kommer vi inte att kunna uppnå målet om 200 byggstarter i år men hoppas kunna kompensera för detta när marknaden normaliseras igen.

Utsikter

I det korta perspektivet är läget fortsatt osäkert. I ett längre perspektiv ser det ljusare ut av flera skäl. Vi ser att bostadsbyggandet sjunker vilket innebär ett ökat efterfrågetryck på befintligt bestånd. Reducerad köpkraft hos hushållen bidrar till intresset för hyreslägenheter som boendeform. Vi ser också en stabil efterfrågan på bostäder med rimliga hyror.

På sikt kommer hyresnivåer och energipriser att hitta nya jämviktslägen medan vakansrisken kommer att vara låg så länge bostadsbristen består. Sammantaget gör det att jag är övertygad om att vårt segment och affärsmodell med befintliga hyreslägenheter som grundbult kommer att behålla och till och med stärka sin ställning på sikt.

Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
 

Telefonkonferens
VD Andreas Morfiadakis och CFO Jenny Appenrodt presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 26 oktober kl. 09:00. Presentationen hålls på engelska.

Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-505 163 86
För webbsändning av telefonkonferensen, gå in på: https://ir.financialhearings.com/klarabo-q3-2022

Denna information är sådan information som KlaraBo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 klockan 08.00 CEST.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.

Nerladdningsbara filer

KlaraBo antar nya hållbarhetsmål

KlaraBo reviderar och antar nya hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. De nya målen innefattar även socialt ansvar och bolagsstyrning. Initiativet är en del i KlaraBos större strategiska hållbarhetsarbete.


KlaraBo adopts new sustainability goals

KlaraBo revises and adopts new sustainability goals in line with the Paris Agreements and UN's global goals for sustainable development. The new goals also include social responsibility and corporate governance. The initiative is part of KlaraBos greater sustainability strategy.


Jenny Appenrodt lämnar rollen som CFO på KlaraBo

Jenny Appenrodt har meddelat att hon beslutat att lämna sin position som CFO för KlaraBo. Jenny kvarstår i sin roll under de kommande sex månaderna, eller fram tills det att en ersättare har rekryterats.


Jenny Appenrodt leaves her role as CFO at KlaraBo

Jenny Appenrodt has announced that she has decided to leave her position as CFO of KlaraBo. Jenny will remain in her role for the next six months, or until a replacement is recruited.


Valberedning utsedd inför KlaraBos årsstämma 2023

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2021 ska Klarabos valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2022 och som önskar delta i valberedningen.


Nomination Committee appointed for KlaraBo's Annual General Meeting 2023

In accordance with the instruction to the Nomination Committee resolved by the Annual General Meeting 2021, The Nomination Committee shall include members selected by each of the three largest shareholders in terms of voting rights as of the last banking day in September 2022 and that wish to participate in the committee.


Delårsrapport januari - september 2022

"Robust affärsmodell och hög uthyrningsgrad i växande förvaltningsportfölj"
Andreas Morfiadakis, VD

Juli - september

 • Intäkterna för kvartalet uppgår till 123,2 mkr (112,1), en ökning med 9,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 77,7 mkr (69,7), motsvarande en ökning med 11,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 37,4 mkr (35,1) en ökning med 6,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgår till -68,7 mkr (160,2) och för derivat till 24,9 mkr (1,3).
 • Kvartalets resultat uppgår till -5,6 mkr (159,1), motsvarande -0,04 kr per aktie (1,48).
 • Belåningsgraden uppgår per 30 september till 48,8 procent.

Interim Report January - September 2022

"Robust business model with high occupancy rate in a growing management portfolio"
Andreas Morfiadakis, CEO

July - September

 • Revenue for the quarter amounted to SEK 123.2 million (112.1), a year-on-year increase of 9.9 per cent.
 • The Group's net operating income amounted to SEK 77.7 million (69.7), up 11.5 per cent year-on-year.
 • Profit from property management for the quarter amounted to SEK 37.4 million (35.1), a year-on-year increase of 6.5 per cent.
 • Changes in the value of investment properties amounted to SEK -68.7 million (160.2) and changes in the value of derivatives to SEK 24.9 million (1.3).
 • Profit for the quarter totalled SEK -5.6 million (159.1), corresponding to SEK -0.04 per share (1.48).
 • The loan-to-value ratio was 48.8 per cent as of 30 September.KlaraBo ansluter till LFM30

KlaraBo ansluter till LFM30 som är Malmös lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030, bestående av sex strategiska fokusområden med detaljerade målsättningar kopplade till sig. Initiativet är i linje med KlaraBos målsättning att uppnå klimatneutrala fastigheter senast år 2030.


KlaraBo joins LFM30

KlaraBo is joining LFM30, Malmö's local roadmap for a climate-neutral construction sector by 2030 at the latest, consisting of six strategic focus areas each with detailed targets. The initiative is in line with KlaraBo's target to achieve climate-neutral properties by 2030 at the latest.


KlaraBo fortsätter öka intjäningsförmågan genom två nya lokaluthyrningar

KlaraBo har tecknat ett sexårigt hyresavtal omfattande cirka 350 kvm med Statens Servicecenter på Västra Kyrkogatan i centrala Västervik. Hyresvärdet uppgår årligen till cirka 1,7 Mkr och tillträde är beräknat till den 1 mars 2023.


KlaraBo continues to increase earnings capacity through two new leases

KlaraBo has signed a six-year lease comprising approximately 350 sq. m. with the Swedish National Government Service Center at Västra Kyrkogatan in the center of Västervik. The annual rental value amounts to approximately SEK 1.7 million and occupancy is scheduled to 1 March 2023.


KlaraBo slutför förvärv av bostadsportfölj i Östersund enligt tidplan

KlaraBo slutför förvärvet av en bostadsportfölj i Östersund om sammanlagt 877 hyreslägenheter. Affären kommunicerades i juli och var villkorad av att låneavtal ingås på villkoren i enlighet med kreditbeslutet före tillträde. KlaraBo har nu ingått låneavtal enligt villkoren och slutför därmed affären. Förvärvet finansieras med banklån med en löptid på tre år till en fast ränta om totalt 1,4 procent samt befintlig kassa.


KlaraBo completes acquisition of housing portfolio in Östersund according to schedule

KlaraBo completes the acquisition of a housing portfolio in Östersund with a total of 877 rental apartments. The transaction was communicated in July and was conditional on entering a loan agreement in line with the credit decision prior to taking over. KlaraBo has now entered a loan agreement in line with the conditions, thereby completing the transaction. The acquisition is financed by bank loans with a maturity of three years with a fixed interest rate totaling 1.4 per cent and existing cash.


KlaraBo tecknar hyresavtal med Polismyndigheten i Borlänge

KlaraBo har tecknat ett fyraårigt hyresavtal omfattande drygt 2 000 kvm med Polismyndigheten på Forskargatan 10 i Borlänge. Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr och kommer öka KlaraBos intjäningsförmåga med motsvarande belopp då lokalen varit vakant sedan 1 april 2022. Tillträde sker den 1 september.


KlaraBo signs lease with Swedish Police Authority in Borlänge

KlaraBo has signed a four-year lease comprising just over 2,000 sq. m. with the Swedish Police Authority at Forskargatan 10 in Borlänge. The rental value amounts to approximately SEK 4.4 million and will increase KlaraBo's earnings capacity by a corresponding amount as the premises have been vacant since 1 April 2022. Occupancy will begin on 1 September.


KlaraBo förvärvar portfölj om knappt 880 hyreslägenheter i Östersund och genomför det största förvärvet som noterat bolag

KlaraBo har tecknat avtal om förvärv av en bostadsportfölj av Niam i Östersund om sammanlagt 877 hyreslägenheter. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om 890 mkr och är det enskilt största KlaraBo genomfört som noterat bolag. Efter avdrag för latent skatt genomförs transaktionen till cirka 13 850 kr/kvm. Den sammantagna ytan uppgår till cirka 62 000 kvm, varav 96 procent är bostadsarea.


KlaraBo acquires portfolio of almost 880 rental apartments in Östersund and completes largest acquisition as listed company

KlaraBo has signed an agreement to acquire a housing portfolio from Niam in Östersund with a total of 877 rental apartments. The acquisition was completed at an underlying property value of SEK 890 million and is KlaraBo's single largest acquisition as a listed company. Following deductions for latent tax, the transaction was completed for approximately SEK 13,850 per sq. m. The total area is approximately 62,000 sq. m., of which 96 per cent is residential space.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted