HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2, januari - juni 2022 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 25 augusti 2022

Kentima presenterar ännu en stark rapport som bland annat bjuder på rekordhög omsättning och bruttovinst. Omsättningen under Q2 ökade med 21 procent och uppgick till 18 205 (15 039) KSEK. Under samma period uppgick bruttovinsten till 7 652 (6 924) KSEK, en ökning med 10 procent. Även Egenutvecklade produkter hade fortsatta framgångar och försäljningen var den högsta under ett enskilt kvartal och uppgick till 6 712 (6 189) KSEK. Under kvartalet påverkades rörelseresultatet av att bolaget ställde ut på två mässor, ökade komponentkostnader och en allt högre Dollar- och Eurokurs. Alla positiva signaler under Q2 visar att Kentima är ett bolag med hög tillväxtpotential.

RAPPORTPERIOD Q2, 3 MÅNADER (april-juni 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 205 (15 039) KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 5 230 (4 609) KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 2 260 (1 450) KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 410 (2 041) KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 275 (940) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 117 (856) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 141 (82) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -426 (-1 354) KSEK.

 

RAPPORTPERIOD Q1-Q2, 6 MÅNADER (januari-juni 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 32 933 KSEK.
 • Personalkostnaderna uppgick till 10 264 KSEK.
 • Övriga externa kostnader uppgick till 3 888 KSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 410 KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 246 KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 973 KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 618 KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 1 306 KSEK.
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 262 (8 550) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 6 409 (7 000) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET - ladda ner rapporten för att läsa hela VD HAR ORDET.

Kentima hade fortsatta framgångar under första halvåret 2022 och vi redovisar en stark rapport. Koncernomsättningen under Q2 var rekordhög och även bruttovinsten blev den högsta vi haft för ett enskilt kvartal. Vi har under de senaste två åren presenterat allt fler rapporter med hög tillväxt och god resultatutveckling och jag anser att detta är en viktig indikation på den stora potential som bolaget har framöver.

Efterfrågan på och försäljningen av våra Egenutvecklade Produkter ökar kontinuerligt och den höga orderingången under Q2, tillsammans med att vi flyttade flera leveranser till Q3 på grund av den globala bristen på komponenter, gör att vi haft en stark inledning på Q3. Vi genomför just nu även flera spännande samarbetsprojekt med olika kunder och stora och viktiga utvecklingsprojekt, inom både Automation och Säkerhet.

Under Q2 ställde Kentima ut på två mässor i Stockholm, Nordbygg på Stockholmsmässan och Smart City på Kistamässan. Det kändes inspirerande att vi åter igen kunde möta våra kunder fysiskt på den här typen av arrangemang. Det var två lyckade satsningar där vi träffade både befintliga kunder och många nya kunder. Det finns ett stort intresse för våra automations- och säkerhetsprodukter på marknaden, både från befintliga och nya aktörer. Den positiva responsen är en stor drivkraft i vårt fortsatta arbete, både med vår produktutveckling och med byggnationen av ett starkt och framgångsrikt Kentima. Under Q2 ökade försäljningen även inom affärsområdet Kundanpassade Styrsystem och den höga faktureringen under de senaste månaderna, tillsammans med en fortsatt hög orderingång bidrar till en positiv framtidstro inom affärsområdet Kundanpassade Styrsystem.

Som vi nämnt tidigare är vår målsättning att vi med egna medel ska skapa en fortsatt hög tillväxt. Jag är därför mycket nöjd med att vi bedriver en omfattande produktutveckling, genomför stora och viktiga utvecklingsprojekt till flera olika kunder, samtidigt som vi ökar koncernomsättningen och successivt förbättrar resultatet.

Min samlade bedömning är att koncernen som helhet har stora förutsättningar att nå en god tillväxt och en fortsatt positiv resultatutveckling under innevarande år. Min framtidstro på Kentima är större än någonsin och vi har stora möjligheter att fortsatt öka våra marknadsandelar och skapa en hög, långsiktig och uthållig tillväxt för våra Egenutvecklade Produkter. Min samlade bedömning är att koncernen som helhet har stora förutsättningar att nå en god tillväxt och en fortsatt positiv resultatutveckling under innevarande år.

Till halvårsrapporten Q1-Q2, 6 månader, januari-juni 2022>>

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08:25 CET.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

 

Produktområden Kentima AB

 • WideQuick® HMI/SCADA Software
 • Oe Industrial Computers
 • WideQuick® Operator Panels/Boxes
 • Ethiris® Video Management Software
 • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 • Ethiris® NVR-N Rack Solutions
 • WideQuick® PSIM Software

 • Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 • Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
 • Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: [email protected]

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3, januari - september 2022 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 17 november 2022

Kentima presenterar återigen en stark kvartalsrapport som också innehåller positiva framtidsutsikter. Bolaget redovisar; Ökad omsättning, ökad bruttovinst, ökad försäljning av Egenutvecklade Produkter och ökat resultat. Omsättningen under Q3 steg med 14 procent och uppgick till 14 888 (13 005) KSEK. Under samma period ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter med 19 procent och uppgick till 5 049 (4 239) KSEK. Bruttovinsten ökade med 17 procent och uppgick till 7 162 (6 123) KSEK. Rörelseresultatet för Q3 ökade med 21 procent och uppgick till 1 268 (1 052) KSEK.  


HALVÅRSRAPPORT Q1-Q2, januari - juni 2022 för Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 25 augusti 2022

Kentima presenterar ännu en stark rapport som bland annat bjuder på rekordhög omsättning och bruttovinst. Omsättningen under Q2 ökade med 21 procent och uppgick till 18 205 (15 039) KSEK. Under samma period uppgick bruttovinsten till 7 652 (6 924) KSEK, en ökning med 10 procent. Även Egenutvecklade produkter hade fortsatta framgångar och försäljningen var den högsta under ett enskilt kvartal och uppgick till 6 712 (6 189) KSEK. Under kvartalet påverkades rörelseresultatet av att bolaget ställde ut på två mässor, ökade komponentkostnader och en allt högre Dollar- och Eurokurs. Alla positiva signaler under Q2 visar att Kentima är ett bolag med hög tillväxtpotential.


Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 19 maj 2022

Idag den 19 maj 2022 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


DELÅRSRAPPORT Q1, januari - mars 2022 för Kentima Holding AB (publ)

Kentima ökar kontinuerligt sina marknadsandelar och fortsätter stärka sina positioner på marknaden och presenterar idag ännu ett framgångsrikt kvartal med god tillväxt och kraftigt förbättrat resultat. Under kvartalet ökade koncernomsättningen med 17 procent och uppgick till 14 728 (12 551) samtidigt som bruttovinsten uppgick till 7 008 (5 679) KSEK, en ökning med 23 procent. Koncernens EBITDA-resultat nådde 2 000 (870) KSEK, en ökning med 130 procent. Försäljningstillväxten inom Egenutvecklade Produkter var 17 procent och uppgick till 5 427 (4 639) KSEK. Kentima arbetar fokuserat för en ökad tillväxt och lönsamhet och ser stora möjligheter till en fortsatt utvidgad och stärkt position, inom såväl Automations- som Säkerhetsbranschen.


Kentima Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning för ett förlängt räkenskapsår, 18 månader, juli 2020-december 2021

Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 21 april 2022 tillgänglig på bolagets hemsida.


KALLELSE till årsstämma 2022, i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 18 månader, juli 2020 - december 2021 för Kentima Holding AB (publ), förlängt räkenskapsår. Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 17 mars 2022

Kentima presenterar sin bokslutskommuniké för ett förlängt räkenskapsår 18 månader, juli 2020-december 2021. Kentima fortsätter stärka sina positioner på marknaden och uppvisar en ökad koncernomsättning, en betydande försäljningstillväxt inom sina samtliga affärsområden samt ett kraftigt förbättrat EBITDA- och EBIT-resultat. Under periodens sista kvartal, oktober-december 2021, ökade koncernomsättningen med 29 procent och uppgick till 16 583 (12 854) KSEK samtidigt som bruttovinsten ökade med 26 procent och uppgick till 7 579 (6 039) KSEK. Även rörelseresultatet ökade kraftigt under samma kvartal och uppgick till 1 614 (285) KSEK. Under perioden har bolaget genomfört ett antal långsiktiga och viktiga investeringar med en utökad organisation och en fortsatt intensiv produktutveckling.


KENTIMA lanserar WideQuick® BMS 8.0

Med WideQuick® Building Management System 8.0 befäster Kentima sin position som ett av de marknadsledande företagen inom det här segmentet. WideQuick® BMS 8.0 innehåller mängder av nya, attraktiva och användbara funktioner som används för att skapa en ännu effektivare övervakning av allt ifrån enskilda fastigheter till mycket stora fastighetsbestånd.


RÄTTELSE: DELÅRSRAPPORT 15 månader, juli 2020 - september 2021 för Kentima Holding AB (publ), förlängt räkenskapsår. Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 18 november 2021

I det tidigare utskicket hade länken till rapporten samt Utdrag från VD HAR ORDET fallit bort. Detta är nu tillagt.

Kentima Holding levererar ännu en stark rapport som innehåller många positiva signaler inför framtiden. Rapporten visar bolagets förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet och presenterar bland annat en hög omsättningstillväxt och en kraftig resultatförbättring. Koncernomsättningen ökade till 13 005 (10 522) KSEK, en ökning med 24 procent. Koncernens bruttovinst ökade med 29 procent och uppgick till 6 123 KSEK (4 753) KSEK. EBITDA-resultatet ökade med 59 procent och nådde 2 175 (1 369) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 052 (276) KSEK, en ökning med 776 KSEK. Den positiva utvecklingen av bolagets Egenutvecklade Produkter inom Automation och Säkerhet fortsatte och försäljningen uppgick till 4 239 (4 162) KSEK. Bolaget fortsätter öka sina marknadsandelar inom flera områden och intresset för Kentima och bolagets produktportfölj, koncept och lösningar är stort.


DELÅRSRAPPORT 15 månader, juli 2020 - september 2021 för Kentima Holding AB (publ), förlängt räkenskapsår. Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 18 november 2021

Kentima Holding levererar ännu en stark rapport som innehåller många positiva signaler inför framtiden. Rapporten visar bolagets förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet och presenterar bland annat en hög omsättningstillväxt och en kraftig resultatförbättring. Koncernomsättningen ökade till 13 005 (10 522) KSEK, en ökning med 24 procent. Koncernens bruttovinst ökade med 29 procent och uppgick till 6 123 KSEK (4 753) KSEK. EBITDA-resultatet ökade med 59 procent och nådde 2 175 (1 369) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 052 (276) KSEK, en ökning med 776 KSEK. Den positiva utvecklingen av bolagets Egenutvecklade Produkter inom Automation och Säkerhet fortsatte och försäljningen uppgick till 4 239 (4 162) KSEK. Bolaget fortsätter öka sina marknadsandelar inom flera områden och intresset för Kentima och bolagets produktportfölj, koncept och lösningar är stort.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted