VD-Brev oktober 2022

2022 har varit både ett spännande och utmanande år för JonDeTech.

Den fruktansvärda utvecklingen i Ukraina i kombination med hög inflation, höga energipriser samt höjda räntor ser just nu ut att driva världsekonomin in i en recession som kommer att påverka väldigt många människor och även oss som bolag. Med det som bakgrund är det väldigt tillfredsställande att se att de förändringar vi genomfört inom JonDeTech gett ett positivt resultat för bolaget inom flera områden.

Jag vill med detta vd-brev beskriva några framsteg som vi gjort under året, och även ge en bild av läget just nu.

Breddning av bolagets portfölj

Under 2022 har vi fortsatt arbetet med att sätta upp vår nanoteknologiska plattform och den industriella produktionen av vår huvudprodukt, JIRS30, ett IR-sensorelement baserat på nanoteknologi, med plast som basmaterial i stället för kisel. Eftersom vi i denna produkt använder ett helt nytt material innebär det ett stort steg då det kommer att kunna appliceras på många fler områden inom elektronikindustrin. Att lyckas ta fram alternativa material som både kan komma bli mer kostnadseffektiva och hållbara än befintliga lösningar är något som marknaden ständigt efterfrågar.

Vi har också breddat portföljen med ett kiselbaserat IR-sensorelement, JIRS10. Genom att ha två produkter som är i olika fas i sin livscykel är idén att vi snabbare ska nå intäktsgenerering. JIRS10 är tillgängligt för försäljning idag, medan JIRS30 bedöms vara tillgängligt för försäljning under 2023. I vår Q2-rapport nämndes att säljarbetet fortsatt med både modulhus och utvalda produktbolag som målgrupp. Vi tror att detta arbete har god potential generera initiala intäkter under första halvåret 2023.

Status för färdigställandet av vår nanoteknologiska plattform och den första produkten, nanosensorelementet JIRS30

Produktionen av vårt egenutvecklade sensorelement JIRS30 består i grunden av ett antal produktionssteg som är standardiserade inom elektronikindustrin. Till dessa har vi tillfört ett unikt basmaterial och plätering av metall inuti basmaterialet. Utmaningen har varit att industrialisera dessa två delar i processen som tidigare bara genomförts i laboratoriemiljö och parallellt anpassa standardprocesser för vårt ingående material.

I maj i år färdigställde vi produktionslinan för elektroplätering och efter inkörningstester är hela produktionsflödet nu i gång och kommer att färdigställa nya sensorelement varannan vecka. Det etablerade produktionsflödet kommer, utan nya investeringar, ha en kapacitet som vi bedömer är tillräcklig under två år efter marknadsintroduktionen av JIRS30.

Bilden i det bifogade pdf-dokumentet beskriver delprocesserna som ingår i produktionsflödet.

Vad vi har åstadkommit under 2022:

 • Definierat processfönster för poretsning av basmaterial.
 • Uppgraderat utrustning och process för ytmetallisering.
 • Vidareutvecklat litografihantering (förenklat).
 • Etablerat en helt ny produktionslina för att elektroplätera nanotrådar.
 • Infört industriell kemi för samtliga steg (förutom metall B).
 • Etablerat en ny generation av panelhållare.
 • Med ny kemi kunnat justera parametrar och kraftigt reducera processtider.
 • Infört kvalitetskontroller på flera kritiska delsteg.

Fokus just nu:

 • Industrialisera kemi för metall B i samarbete med Schlötter.
 • Slutföra kvalificering av ytmetallisering i samarbete med Hofstetter.
 • Etablera volymkapacitet för slutkontroll av sensorelement, sortering och packning.
 • Etablera ett kontinuerligt flöde av paneler för att trenda utfall och därmed kunna utvärdera variationer och arbeta med produktivitetshöjande åtgärder.

 

Vägen framåt för JIRS30

Med de framsteg som sker i produktionen är vår målsättning att inom snar framtid färdigställa Working Samples och kort därpå Engineering Samples från produktionsflödet hos VarioPrint. Därefter kommer produkten testas och verifieras för att vi ska kunna ge garantiåtagande vid försäljning. Vi bedömer att det från ett första Working Sample till ett kommersiellt tillgängligt sensorelement kommer att ta mellan tre och sex månader. 

Redan när Engineering Samples finns framme kommer vi kunna leverera komponenter till de kunder och partners som tålmodigt väntat på att få tillgång till våra produkter.

Definition av milstolpar i industrialiseringen av JIRS30

Working Sample

En Working Sample innebär att JonDeTech för första gången i den industriella produktionsmiljön erhåller fungerande sensorelement.

 

Engineering Sample

För att få fram Engineering Sample krävs att den produktionsprocess som levererade en Working Sample kan upprepas med samma resultat vid minst tre tillfällen. När denna process är klar kan bolaget dels börja leverera större mängder sensorelement till kunder för utvärdering, dels initiera viss försäljning.

 

Commercial Sensors

Nästa steg i processen är att kvalificera sensorelementet för att kunna ge garantier till kunderna om sensorelementets tillförlitlighet över tid. När detta är klart kan volymproduktion, leverans och försäljning initieras i större skala.

Production Readiness

Ett kritiskt moment för att sensorelementet ska kunna ta steget över till Commercial Sensors är att all dokumentation avseende produkt och process för det industriella produktionsflödet hos VarioPrint är väl dokumenterat. När det är genomfört går produktionen över till att vara fullt ut kommersiell.

 

Möjligheter framåt

När IR-sensorelementet JIRS30 finns tillgängligt som Working Sample kommer det att vara den största och viktigaste milstolpen i JonDeTechs historia. Men en lika viktig milstolpe, om inte större, är att vi då också bevisat att produkter baserade på denna helt nya och unika teknologi går att producera i större volymer.

Vi tror att nanoteknologin och kunnandet vi besitter skapar möjligheter för att ta fram andra sensorer och element, till exempel inom gasmätning och värmeflöde.  Vi har därför börjat utforska möjligheterna att skapa andra typer av produkter genom mindre modifiering av JIRS30 och produktionsprocessen. Ett exempel på sådana sensorelement är värmeflödessensorelement, som till stor del återanvänder designen som JIRS30 har idag.

Vi har också identifierat termo-elektrisk generering (TEG) som ett möjligt utvecklingsområde där vårt kunnande och vår basteknologi skulle kunna lösa ett problem som blir alltmer kritiskt i takt med att sensorer blir allt vanligare i både industrin och i hemmet, nämligen att generera elektrisk energi för att strömsätta mindre elektriska kretsar, så man i framtiden kan bygga självförsörjande elektroniska komponenter, t ex IoT- sensorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Nerladdningsbara filer


JonDeTech offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av förestående företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") publicerar EU-tillväxtprospekt med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 14 oktober 2022 och godkändes av extra bolagsstämma den 16 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.JonDeTech uppnår viktigaste milstolpen i bolagets historia - Working Samples av nanosensorelementet JIRS30 färdigställda i nya produktionsflödet

Under 2019 erhöll JonDeTech fungerade sensorelement från samarbetet med ett tyskt forsknings- och utvecklingsinstitut. För att kunna kommersialisera sensorelementen krävdes dock en industrialiserad produktionsprocess i syfte att kunna nå höga volymer och konkurrenskraftiga enhetskostnader. Nu har JonDeTech för första gången i den industrialiserade produktionsprocessen erhållit fungerande sensorelement, så kallade Working Samples, vilket utgör den hittills största milstolpen i bolagets historia.


JonDeTech achieves the most important milestone in the company's history - Working Samples of the JIRS30 nanosensor element completed in the new production flow

In 2019, JonDeTech obtained working sensor elements from the collaboration with a German research and development institute. To be able to commercialize the sensor elements, however, an industrialized production process was required to reach high volumes and competitive unit costs. Now, for the first time in the industrialized production process, JonDeTech has obtained functioning sensor elements, so-called Working Samples, which is the biggest milestone in the company's history so far.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 november 2022.


JonDeTech beslutar om en företrädesemission av units om cirka 42,4 MSEK samt ingår avtal avseende refinansiering av lån

Styrelsen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 84 810 749 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 42,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 69 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen genomförs med syftet att återbetala lån, möjliggöra fortsatta marknadslanseringsaktiviteter för att skapa tillväxt och finansiera utveckling av Bolagets produkter. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om att godkänna Företrädesemissionen offentliggörs genom separat pressmeddelande. Vidare har Bolaget ingått avtal om delvis refinansiering av de lån som Bolaget upptog i februari 2022.


JonDeTech resolves on a rights issue of units of approximately SEK 42.4 million and enters into agreements to refinance loans

The Board of Directors of JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" or the "Company") has today, subject to subsequent approval by an extraordinary general meeting, resolved on a rights issue of a maximum of 84,810,749 units consisting of shares and warrants with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue"). Upon full subscription, the Company will receive proceeds of approximately SEK 42.4 million before issue costs. The Rights Issue is covered up to approximately 69 percent through subscription and guarantee commitments. The Rights Issue is carried out with the purpose of repaying loans, enable continued market launch activities to accelerate growth and to finance the development of the Company's products. Notice of the extraordinary general meeting will be published in a separate press release. Further, the Company has entered into agreements for partial refinancing of the loans raised by the Company in February 2022.


Statusuppdatering kring tjänsteprojekt med taiwanesisk samarbetspartner

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett avtal om att leverera ett tjänsteprojekt till en samarbetspartner i Asien. Avtalet var strategiskt viktigt eftersom det skapade förutsättningar för delaktighet i partnerbolagets fortsatta utveckling av en anpassad sensor. Tjänsteprojektet är till stor del levererat och har lett till att JonDeTechs sensorelement JIRS10 nu utvärderas i det fortsatta projektet där målsättningen är att ta fram en IR-sensorlösning, baserat på en ASIC (en integrerad krets).


VD-Brev oktober 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted