KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 4 MAJ 2022 I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Årsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532, ("Bolaget"), ägde rum onsdagen den 4 maj 2022 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Årsstämman beslutande, bland annat följande:

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

 

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

 

Styrelse och revisor

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Valberedningen meddelade att Thomas Krishan inför stämman avböjt omval och att valberedningens förslag därför reviderats innebärande att Thomas Krishan inte längre föreslås till omval men att förslaget i övrigt är oförändrat. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Hallberg, Bengt Lindblad, Magnus Eneström, Dave Qun Wu och Jan Johannesson samt om nyval av Karl Lundahl för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Hallberg omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till Bolagets revisor med Per Andersson som huvudansvarig revisor.

 

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde styrelsearvode med 270 000 kronor per år till styrelseordföranden och med 150 000 kronor per år till var och en av övriga av stämman utsedda ledamöter. Revisorn erhåller ersättning enligt löpande räkning.

 

Valberedning inför årsstämman 2023

Stämman beslutade om principer för tillsättandet av samt instruktion för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023. Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet fyra (4) största aktieägarna per den sista handelsdagen i september, vilket för räkenskapsåret 2022 är den 30 september. Valberedningen ska inför årsstämman 2023 lägga fram förslag till stämmoordförande, kandidater till posten som styrelseordförande och andra styrelseledamöter samt revisor, arvoden till styrelse och revisor samt förslag till eventuella förändringar av valberedningens instruktion.

 

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser på så sätt att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 3 000 000 kronor och att antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 000 och högst 90 000 000.

 

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner

 

Årsstämman beslutade om emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner.

 

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

 

Årsstämman beslutade om emission av högst 100 000 teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering eller kunna betala med aktier vid förvärv och kunna söka samarbete med strategiska investerare för Bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder.

 

Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent av Bolagets aktiekapital vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången. Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får motsvara en aktieökning om högst 15 000 000 aktier.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Nerladdningsbara filer

JonDeTechs vd Dean Tosic presenterar bolaget på Aktiedagen i Stockholm den 12 september

JonDeTechs vd Dean Tosic kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 12 september klockan 19:00 - 19:30.JonDeTech beslutar om en riktad nyemission om cirka 7,2 MSEK

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 1 606 800 aktier till en grupp om 15 investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 4,50 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader. Motivet med Nyemissionen är att fortsatt finansiera idriftsättning av produktionsprocessen för högvolymsproduktion samt bolagets kommersialisering.


Pilotlinan för nanosensorelementet JIRS30 är besiktigad och godkänd

Sent under 2021 tog styrelsen i JonDeTech beslut om att skapa en komplett fabless-struktur avseende produktionen av nanosensorelementet JIRS30, detta genom att även flytta ut den mest kritiska delprocessen, nanotrådspläteringen, till en extern part. Den industriella pläteringslinan (Pilotlinan) har sedan en tid varit etablerad hos vår samarbetspartner Hofstetter och de första nanotrådarna har redan processats men nu är den officiellt besiktigad och godkänd. Därmed är arbetet med att skapa en komplett fabless-struktur genomförd.


JonDeTech och KTH får anslag från Vinnova för energy harvesting

JonDeTech Sensors AB har tillsammans med Avdelningen för Mikro- och Nanosystem inom Institutionen för Intelligenta System vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm beviljats anslag från Vinnovas utlysning Smartare elektroniksystem. Projektet ska utforska produktdesign och metoder för tillverkning av tunna, effektiva och böjbara termoelektriska generatorer (TEG) som har potential att kunna komplettera batterier i smart wearables och storskaliga IoT system. Det totala anslaget är 3 045 663 kronor varav JonDeTechs andel uppgår till 570 000 kronor.


JonDeTech deltar på småbolagsdagarna den 15 juni

JonDeTechs Chief Product Officer Karin Thurberg kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 15 juni klockan 10:30 - 11:00. Fokus för presentationen kommer att ligga på bolagets portföljstrategi.


JonDeTechs nya sensorelement redo för marknaden efter säkrat leveransavtal

I februari i år informerade JonDeTech om breddning av portföljen med ett nytt kunderbjudande som bland annat omfattar det kiselbaserade sensorelementet JIRS10. Detta erbjudande finns nu kommersiellt tillgängligt och för att säkerställa leveranskapacitet har bolaget tecknat ett långsiktigt avtal med en europeisk kontraktstillverkare som innebär att produktionsbehovet av JIRS10 är säkrat. Bolaget har erhållit en första leverans som nu används i utvalda kunddialoger för test och utvärdering, främst inom området närvarodetektering.JonDeTechs vd Dean Tosic presenterar bolaget på Aktiedagen Göteborg

JonDeTechs vd Dean Tosic kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 16 maj klockan 20:00 - 20:30Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted