JONDETECH SENSOR AB (Publ), DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

ANDRA KVARTALET 2019

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 19 (9) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 828 (-4 744) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,27 (-0,28) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 444 (-4 370) TSEK

FÖRSTA HALVÅRET 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 19 (9) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -9 364 (-7 616) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,52 (-0,46) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 605 (-6 600) TSEK
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 647 (44 729) TSEK

VD HAR ORDET

Inledning

Den 13 maj började jag som vd och tackar Leif Borg som varit interims-vd sedan januari 2019 och som med full kraft fortsätter i sin ordinarie huvudroll som COO.

Deep Tech och långsiktigt bolagsvärde

JonDeTech är ett "Deep Tech-bolag" som baserat på betydande vetenskapliga framsteg och högteknologisk innovation inom nanoteknologi arbetar för en energi- och resurseffektivare samt säkrare värld. Vår teknologi möjliggör helt nya funktioner i såväl konsument- som industriprodukter. Vi rör oss i skärningspunkten för några av de största teknologikrafterna i vår tid. Kombinationen av AI (Artificiell Intelligens), IoT (Internet of Things), 5G och den fjärde industriella revolutionen kallar vi "Den perfekta stormen". Dessa teknologier förstärker varandra, skapar dominoeffekter och driver digitaliseringen framåt och förväntas skapa en massiv efterfrågan av sensorer för att samla in och analysera data. Efter år av omfattande forskning och långsiktiga investeringar är vi mycket väl rustade för den fortsatta kommersiella utvecklingen av bolaget. Vi har utvecklat och fortsätter bygga upp en stark IPR (Intellectual Property Rights) i form av patent, affärshemligheter och vunnen know-how inom nanoteknologi. Tack vare dessa uppbyggda konkurrensbarriärer runt JonDeTech ser vi att det blir mycket svårt för våra konkurrenter att replikera vår teknik.

Produktion och skalbarhet

Vi har under kvartalet ökat intensiteten i våra investeringar kring tillverkningen och skalbarheten, vilket har resulterat i en mycket viktig milstolpe för bolaget. Innan sommaren lyckades vi med att verifiera processen för högvolymproduktion. Denna milstolpe har också skapat förutsättningar för att accelerera samarbetet med stora globala bolag. Vi har stärkt dialogen med potentiella strategiska partners i de största techhubbarna i Asien och USA. För att kunna möta deras potentiella långsiktiga efterfrågan på årsvolymer på över 100 miljoner och erbjuda en säkrad produktkvalitet inför kontinuerlig produktion, genomför vi nu ännu en tech transfer för våra olika processteg på ISO-certifierade produktionsanläggningar i Europa.

Kommersialisering och strategiska partners

I takt med att produktionen kommer på plats kan vi nu utforma en tydligare kommersiell strategi, vilken successivt kommer anpassas och stärkas i takt med att vi skalar upp vår produktionskapacitet. Fokus ligger på att skapa gemensamma utvecklingsprojekt med stora globala komponenttillverkare med befintliga kundstockar och etablerade kanaler ut på konsumentelektronikmarknaden. Vi har även identifierat andra marknadsvertikaler där flexibla, tunna och robusta sensorer efterfrågas i mycket stora volymer. Utvecklingstakten för våra applikationer inom närvaro-/frånvarodetektering, för en effektivare strömförbrukning i produkter som bärbara datorer och plattor, fortsätter i oförminskad styrka. Kombinationen mellan en stark efterfrågan av effektivare energiförbrukning, potentiellt mycket stora volymer och behov av små, tunna och slittåliga sensorer gör området högintressant. Amerikanska Intels innovationssatsning med namnet Project Athena  (vv. se bifogad länk) stärker den bilden ytterligare. Samtidigt som vi går in i en intensiv kommersialiseringsfas, kommer vi bibehålla en hög innovationshöjd och produktutvecklingstakt samt kontinuerligt förstärka vår patentportfölj.

Kommunikation

Vi har under kvartalet ökat aktiviteterna avseende vår kommunikation med marknaden, och det tänker vi fortsätta med. Det gäller både i fråga om hur vi som ett "Deep Tech-bolag" kan skapa uthålliga värden på lång sikt och aktiviteter och händelser i det kortare perspektivet som kan hjälpa våra intressenter att förstå hur vägen dit kommer att se ut. Jag ser mycket fram emot att få vara med att driva och accelerera JonDeTech's utveckling i den kommersialiseringsfas vi nu befinner oss i. Vår ambition är att löpande uppdatera er, våra aktieägare, om våra resultat och nya landvinningar.

Per Lindeberg, VD

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/devices-systems/laptops/laptop-innovation-program.html

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt publiceras på www.jondetec.se.

För bildmaterial, vänligen besök JonDeTechs presswebb.

30 augusti 2019

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg
per.lindeberg@jondetech.se
+46 73 870 00 00

Michael Olsson, Ordf
michael.olsson@jondetech.se

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 8:45 CET.

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.sehttps://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

JonDeTech Sensors publicerar en "Roadmap till högvolymproduktion"

JonDeTech har tidigare meddelat att det sedan en längre tid pågår ett intensivt samarbete med bolagets produktionsparter VarioPrint med målet om att nå högvolymproduktion. Det strukturerade utvecklingsarbetet ger på veckobasis viktiga resultat och eliminerar därmed löpande tidigare hinder. Nu är en så pass hög teknisk komfortnivå uppnådd att JonDeTech kan kommunicera en detaljerad tidplan för de milstolpar bolaget ser framför sig på vägen mot en produktion som kan möta den framtida efterfrågan. Nedan beskrivs kommande milstolpar i korthet.DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

FÖRSTA KVARTALET 2021

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 0 (0)

Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -7 230 (-6 575)

Resultatet per aktie var SEK -0,27 (-0,36)

Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -5 870 (-4 953)


Största ägarna i JonDeTech Sensors AB föreslår tre nya styrelseledamöter vid årsstämman 2021

O&G Innovation AB, org.nr. 559006-7483, och Mikael Lindeberg som tillsammans äger cirka 24 procent av kapital och röster i JonDeTech Sensors AB föreslår att tre nya ledamöter ska utses till den styrelse som ska röstas fram vid den kommande årsstämman. De nya ledamöterna är Erik Hallberg, Thomas Krishan och Jan Johannesson. Årsstämman hålls den 4 maj 2021 och där kommer även Erik Hallberg att föreslås till ny styrelseordförande efter Katarina Bonde som avböjt omval.


Intervju med Jan Johannesson, Head of Strategy - om 100 dagar med JonDeTech

För ungefär 100 dagar sedan klev Jan Johannesson in i rollen som strategiansvarig på JonDeTech i syfte att säkra bolagets långsiktiga go-to-market-strategi. Med en bakgrund från en liknande position på biometri-bolaget Fingerprint Cards har Jan tagit med sig bred erfarenhet och kunskap om bland annat det viktiga ekosystem i Asien där en majoritet av potentiella kunder finns. För att ta reda på hur den första tiden har varit ställde vi några frågor till Jan:


Leif Borg, tf vd JonDeTech, medverkar på Redeye Investor Forum den 22 april

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget på Redeyes digitala event den 22 april klockan 14:20, presentationen pågår i 15 minuter och avslutas med en 5 minuters Q&A-session.


Årsredovisning för 2020 är publicerad. Förändrad redovisningsprincip för strategiskt samarbetsavtal medför skillnad mellan bokslutskommunikén och den årsredovisning som publiceras.

I samband med revision av årsredovisning för 2020 har redovisningen av det samarbetsavtal som JonDeTech och Novel Unicorn ursprungligen slöt i februari 2020 förändrats. I årsredovisning 2020 redovisas den ersättning som utgår under avtalet enligt reglerna för aktiebaserad ersättning, vilket innebär att ett estimerat marknadsvärde på de teckningsoptioner som utgick till Novel Unicorn kostnadsförs. Denna ändring av redovisningsprincip medför att en extra kostnad om MSEK 12,6 redovisas i resultaträkningen samtidigt som eget kapital ökar med motsvarande belopp. Resultatet minskar medan balansomslutningen och kassaflödet är oförändrat.


Kallelse till årsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ)

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 klockan 11.00 i Roschier Advokatbyrås lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.


Leif Borg, tf vd JonDeTech, presenterar på Aktiedagen Stockholm den 16 mars 2021

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget på Aktiespararnas evenemang den 16 mars klockan 16:00, presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund. Fokus i presentationen kommer att ligga på den pågående teknologiöverföringen och samarbetet med den schweiziska PCB-tillverkaren VarioPrint.


Se JonDeTechs tf vd Leif Borg presentera bolaget på Börsveckans Digitala Småbolagsdag den 24 februari 2021

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget den 24 februari klockan 08:00, där ett stort fokus kommer att ligga på den pågående teknologiöverföringen och samarbetet med schweiziska PCB-tillverkaren VarioPrint. Presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted