JONDETECH SENSOR AB (Publ), DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

ANDRA KVARTALET 2019

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 19 (9) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 828 (-4 744) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,27 (-0,28) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 444 (-4 370) TSEK

FÖRSTA HALVÅRET 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 19 (9) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -9 364 (-7 616) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,52 (-0,46) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 605 (-6 600) TSEK
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 647 (44 729) TSEK

VD HAR ORDET

Inledning

Den 13 maj började jag som vd och tackar Leif Borg som varit interims-vd sedan januari 2019 och som med full kraft fortsätter i sin ordinarie huvudroll som COO.

Deep Tech och långsiktigt bolagsvärde

JonDeTech är ett "Deep Tech-bolag" som baserat på betydande vetenskapliga framsteg och högteknologisk innovation inom nanoteknologi arbetar för en energi- och resurseffektivare samt säkrare värld. Vår teknologi möjliggör helt nya funktioner i såväl konsument- som industriprodukter. Vi rör oss i skärningspunkten för några av de största teknologikrafterna i vår tid. Kombinationen av AI (Artificiell Intelligens), IoT (Internet of Things), 5G och den fjärde industriella revolutionen kallar vi "Den perfekta stormen". Dessa teknologier förstärker varandra, skapar dominoeffekter och driver digitaliseringen framåt och förväntas skapa en massiv efterfrågan av sensorer för att samla in och analysera data. Efter år av omfattande forskning och långsiktiga investeringar är vi mycket väl rustade för den fortsatta kommersiella utvecklingen av bolaget. Vi har utvecklat och fortsätter bygga upp en stark IPR (Intellectual Property Rights) i form av patent, affärshemligheter och vunnen know-how inom nanoteknologi. Tack vare dessa uppbyggda konkurrensbarriärer runt JonDeTech ser vi att det blir mycket svårt för våra konkurrenter att replikera vår teknik.

Produktion och skalbarhet

Vi har under kvartalet ökat intensiteten i våra investeringar kring tillverkningen och skalbarheten, vilket har resulterat i en mycket viktig milstolpe för bolaget. Innan sommaren lyckades vi med att verifiera processen för högvolymproduktion. Denna milstolpe har också skapat förutsättningar för att accelerera samarbetet med stora globala bolag. Vi har stärkt dialogen med potentiella strategiska partners i de största techhubbarna i Asien och USA. För att kunna möta deras potentiella långsiktiga efterfrågan på årsvolymer på över 100 miljoner och erbjuda en säkrad produktkvalitet inför kontinuerlig produktion, genomför vi nu ännu en tech transfer för våra olika processteg på ISO-certifierade produktionsanläggningar i Europa.

Kommersialisering och strategiska partners

I takt med att produktionen kommer på plats kan vi nu utforma en tydligare kommersiell strategi, vilken successivt kommer anpassas och stärkas i takt med att vi skalar upp vår produktionskapacitet. Fokus ligger på att skapa gemensamma utvecklingsprojekt med stora globala komponenttillverkare med befintliga kundstockar och etablerade kanaler ut på konsumentelektronikmarknaden. Vi har även identifierat andra marknadsvertikaler där flexibla, tunna och robusta sensorer efterfrågas i mycket stora volymer. Utvecklingstakten för våra applikationer inom närvaro-/frånvarodetektering, för en effektivare strömförbrukning i produkter som bärbara datorer och plattor, fortsätter i oförminskad styrka. Kombinationen mellan en stark efterfrågan av effektivare energiförbrukning, potentiellt mycket stora volymer och behov av små, tunna och slittåliga sensorer gör området högintressant. Amerikanska Intels innovationssatsning med namnet Project Athena  (vv. se bifogad länk) stärker den bilden ytterligare. Samtidigt som vi går in i en intensiv kommersialiseringsfas, kommer vi bibehålla en hög innovationshöjd och produktutvecklingstakt samt kontinuerligt förstärka vår patentportfölj.

Kommunikation

Vi har under kvartalet ökat aktiviteterna avseende vår kommunikation med marknaden, och det tänker vi fortsätta med. Det gäller både i fråga om hur vi som ett "Deep Tech-bolag" kan skapa uthålliga värden på lång sikt och aktiviteter och händelser i det kortare perspektivet som kan hjälpa våra intressenter att förstå hur vägen dit kommer att se ut. Jag ser mycket fram emot att få vara med att driva och accelerera JonDeTech's utveckling i den kommersialiseringsfas vi nu befinner oss i. Vår ambition är att löpande uppdatera er, våra aktieägare, om våra resultat och nya landvinningar.

Per Lindeberg, VD

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/devices-systems/laptops/laptop-innovation-program.html

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt publiceras på www.jondetec.se.

För bildmaterial, vänligen besök JonDeTechs presswebb.

30 augusti 2019

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg
[email protected]
+46 73 870 00 00

Michael Olsson, Ordf
[email protected]

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 8:45 CET.

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected]https://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

JonDeTech tar sista steget för att etablera en komplett fabless-struktur hos VarioPrint

I samband med att JonDeTech den sista september tecknande ett utvecklingsavtal med VarioPrint beslutades att alla delprocesser som ligger under deras ansvar även skall etableras lokalt. Detta inkluderar den mest kritiska delprocessen, nanotrådspläteringen, som för närvarande hanteras i Stockholm. Styrelsen i JonDeTech har nu tagit beslut om att finansiera en uppbyggnad av denna process i Schweiz för att skapa en komplett fabless-stuktur. Genom detta skapas förutsättningar för VarioPrint att ta det fulla ansvaret för produktionsflödet.
JonDeTech och VarioPrint tecknar utvecklingsavtal för första produkten, etablerar "fabless" modell som stärker kvalitet och kontroll samt anpassar tidsplan för högvolymproduktion

Den 7 januari 2021 meddelade JonDeTech Sensors AB (publ) och VarioPrint AG, Heiden, Schweiz, att man inlett förhandlingar om ett ingå ett långsiktigt samarbete avseende utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement. Bolagen har idag kommit överens om ett slutligt utvecklingsavtal, inklusive att alla de delprocesser som ska ligga under VarioPrints ansvar snarast ska etableras lokalt hos dem. Därigenom uppnås den "fabless strategi" som sedan tidigare kommunicerats. Detta kommer sedan följas av att bolagen även ingår ett leveransavtal. "Fabless strategin" innebär en tydlighet i gränssnittet mellan JonDeTechs produktägarskap och VarioPrints ansvar att industrialisera och producera JIRS30 i högvolym. Detta ersätter tidigare term sheet och diskussioner om joint-venture eller gemensamägt bolag.


Dean Tosic blir ny vd för JonDeTech Sensors

Styrelsen i JonDeTech har idag utsett Dean Tosic till ny verkställande direktör med tillträde under senhösten 2021. Tosic efterträder tillförordnade vd Leif Borg som kommer att återgå till rollen som COO när tillträdet sker.


JonDeTech utvecklar sitt samarbetsavtal med Novel Unicorn för att accelerera affären

För att säkerställa access till de viktigaste leverantörerna till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik tecknade JonDeTech den 28 februari 2020 ett strategiskt samarbetsavtal med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Avtalet, som baseras på uppfyllelse av ömsesidigt fördelaktiga milstolpar för att skapa värden baserat på kundaffärer, löpte ursprungligen till den 31 december 2021. Förseningar till följd av bland annat pandemi och därmed teknologiöverföring, har inneburit att det ursprungliga avtalet nu uppdaterats. Med den "Roadmap till högvolym" som JonDeTech presenterade i maj 2021 som grund har nu parterna utvecklat, organiserat om och förlängt samarbetsavtalet som nu löper till 2023-06-30.


JonDeTech extends collaboration agreement with Novel Unicorn to accelerate the business

To ensure access to the most important suppliers to the high-volume consumer electronics market, JonDeTech signed a strategic cooperation agreement with Hong Kong-based Novel Unicorn on 28 February 2020. The agreement, which is based on the fulfillment of mutually beneficial milestones to create value based on customer transactions, originally ran until 31 December 2021. The delays caused by among other things the pandemic, and thus the technology transfer, have resulted in that the original agreement has now been updated. With the "Roadmap to high volume" that JonDeTech presented in May as a foundation, the parties have now adjusted, reorganized, and extended the cooperation agreement, which now runs until 30 June 2023.

Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ)

På grund av tekniska fel hos Svenska Dagbladet har annons om att kallelse till extra bolagsstämma inte publicerats i rätt tid. På grund härav har följande datum ändrats.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted