Valberedningen utsedd i Newton Nordic AB inför årsstämma 2021

Newton Nordics valberedning ska enligt gällande arbetsordning och nomineringsprocess, beslutad av årsstämman 2020, bestå av minst tre och högst fem ledamöter varav en ska vara representant från styrelsen.

Efter samråd med bolagets, per den 30 september 2020, röstmässigt största aktieägare samt med beaktande av de förändringar av ägarstrukturen som ägt rum senare under hösten, består valberedningen av följande ledamöter:

 • Kenth Ericsson (ordförande för valberedningen),
 • Leif Erlandsson (Lars Svensson),
 • Alexander Koistinen
 • Glenn Renhult (Capital Conquest AB (publ))
 • Pelle Hjortblad (styrelsens ordförande)

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2021 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden och valberedningens sammansättning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@newtonnordic.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till 4 maj 2021, dock senast 12 februari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


Kommuniké från årsstämman 2021 i Newton Nordic AB

Årsstämman i Newton Nordic AB ("Bolaget") ägde rum idag den 4 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med valberedningens och styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - MARS 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden januari - mars 2021.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819-1984 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.


Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB

Valberedningen i Newton Nordic har tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 2021.


Newton Nordic får order om 1,2 MSEK för installation i amerikanska megakyrkor

Newton Nordic meddelar idag att man erhållit order från amerikanska Resonate Systems, LLC. Ordern omfattar NEWTON-system som kommer användas för online livesändning av gudstjänster och konserter i amerikanska megakyrkor.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - DECEMBER 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari - december 2020.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2020 

 • Nettoomsättning: 10 133 (13 036)kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 643 (-1 485)kSEK
 • Resultat efter skatt: -3 731 (-2 884)kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 94 706 531 (57 561 935)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,04 (-0,05) SEK

KONCERNEN: PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2020 

 • Nettoomsättning: 2 271 (3 481)kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 847 (-528)kSEK
 • Resultat efter skatt: -2 539 (-1 104)kSEK
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,02) SEK

Newton Nordic erhåller order inför den amerikanska basketligan NBA

Newton Nordic har erhållit en ny order för användning av NEWTON-systemet inom amerikansk sport. Ordern består av ett NEWTON-system för användning under ett urval livesända matcher av den amerikanska basketligan NBA, som pågår mellan den 22 december 2020 och juli 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted