Start på lösenperiod för teckningsoption Intuitive Aerial TO 5

Intuitive Aerial AB ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget") genomförde i december 2017 en företrädesemission av Units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 4 och TO 5. Torsdagen den 1 november 2018 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna Intuitive Aerial TO 5. Lösenperioden äger rum 1 november - 15 november 2018.

En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 5 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, avrundat neråt till helt tiotal öre, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor. Lösenkursen har i enlighet med detta bestämts till 0,30 kronor.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 5, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO 5 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av Intuitive Aerial TO 5, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast torsdagen den 15 november 2018. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 15 november 2018, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

a)    Intuitive Aerials hemsida, www.intuitiveaerial.com

b)    Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se

c)     Emissionstorget, www.emtorget.se

Samtliga direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5 samt anmälningssedel hem i brevlådan.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 5, förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO 5 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före torsdagen den 15 november 2018, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5 hem i brevlådan.

Handel med Intuitive Aerial TO 5

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner TO 5 rekommenderas att sälja dem på First North så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna istället. Teckningsoptionen Intuitive Aerial TO 5 handlas på First North till och med tisdagen den 13 november 2018. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av lösen av teckningsoption TO 5 kommer att publiceras via pressmeddelande omkring tisdagen den 27 november 2018.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Intuitive Aerial IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av december 2018.

Fullständiga villkor för Intuitive Aerial TO 5

Fullständiga villkor för Intuitive Aerial TO 5 finns tillgängliga i det prospekt som styrelsen för Intuitive Aerial upprättade i samband med företrädesemissionen i december 2017.

Prospektet kan laddas ner på:

a)    Intuitive Aerials hemsida, www.intuitiveaerial.com

b)    Finansinspektionens hemsida, www.fi.se

c)     Emissionstorget, www.emtorget.se

ISIN-kod Intuitive Aerial TO 5

ISIN-kod för Intuitive Aerial TO 5 är SE0010573212.

Handlingar enligt aktiebolagslagen

Handlingar enligt ABL 14 kap 32 § finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.intuitiveaerial.com.

Antal teckningsoptioner TO 5 och möjlig intäkt från lösen

Antal teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5 uppgår till 12 524 527 stycken. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Intuitive Aerial att tillföras cirka 3,5 mnkr, efter emissionskostnader om cirka 0,2 mnkr.

Värdering av Intuitive Aerial

Antalet aktier i Intuitive Aerial uppgår före optionslösen till 46 477 973 stycken. Värderingen av bolaget vid lösenkurs 0,30 kronor uppgår därmed till 14 mnkr.

Kontaktuppgifter för eventuella frågor

Kontaktuppgifter till Intuitive Aerial respektive emissionsinstitutet Aktieinvest avseende frågor om lösen av teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5:

Intuitive Aerial kontaktuppgifter

Telefon: 013 - 991 39 90

E-post: hello@intuitiveaerial.com 

Aktieinvest kontaktuppgifter

Telefon: 08 - 506 517 95

E-post: emission@aktieinvest.se 

Linköping den 1 november 2018

Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd

Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON - kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON - en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

NEWTON NORDIC genomför riktad kvittningsemission till garant i den övertecknade företrädesemissionen

Newton Nordic AB ("Newton Nordic" eller "Bolaget") offentliggjorde den 30 oktober 2020 att företrädesemissionen om 28 780 967 units ("Företrädesemissionen") övertecknats. Formue Nord Markedsneutral A/S, som var ensam garant i Företrädesemissionen, har valt att erhålla garantiersättning i form av units i enlighet med ingånget garantiavtal. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 april 2020, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om 2 363 629 units ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,70 SEK per unit, vilket motsvarar priset per unit i Företrädesemissionen.KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JULI - SEPTEMBER 20 20

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden juli - september 2020.
 

KONCERNEN: PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2020
 

· Nettoomsättning: 1 564 (3 321) kSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -66 (333) kSEK

· Resultat efter skatt: -654 (183) kSEK

· Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (57 561 935)

· Resultat efter skatt per aktie: -0,01 (0,003) SEK

Väsentliga händelser under perioden
 

25 augusti meddelar Newton Nordic att bolagets NEWTON-system används för första gången inom amerikanska Major League Baseball, vilket förväntas leda till en ökad efterfrågan inom amerikansk sport.

28 augusti meddelar Newton Nordic att bolaget från och med 31 augusti ökar arbetstiden från 40% till 60% i det Covid-19-relaterade korttidsarbetet.

14 september beslutar Newton Nordics styrelse, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en företrädesemission av högst 28 780 967 units, ca 20,1 MSEK.
 

17 september meddelar Newton Nordic att bolaget säkrat en order från sin första kund på den schweiziska marknaden, tjänstebolaget RemoteCamSystems GmbH. Ordern omfattar två NEWTON S2 kamerastabiliseringssystem till ett värde om cirka 1 MSEK, samt en option att avropa ytterligare ett NEWTON-system till ett värde av 0,5 MSEK. Leverans kommer ske under första kvartalet 2021.
 

30 september lanserar Newton Nordic den nya kontrollpanelen NEWTON C2 som ett steg i den pågående satsningen mot att adressera marknaden för teleskopiska kranar. En första order på uppgradering till den nya kontrollpanelen har erhållits från norska Empire Media AS.


NEWTON NORDICs företrädesemission tecknad till 141 procent - styrelsen beslutar om överteckningsemission

Newton Nordic AB ("Newton Nordic" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod 12 - 27 oktober 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har övertecknats och kommer tillföra Newton Nordic cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Därtill har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad unitemission ("Överteckningsemissionen") som tillför Bolaget 4,2 MSEK före emissionskostnader.Newton Nordic ökar arbetstiden för samtliga anställda till 100%

Newton Nordic meddelar att bolaget avslutar korttidsarbetet från och med måndagen den 12:e oktober. Alla bolagets anställda kommer att återgå till normal sysselsättningsgrad.


Newton Nordic offentliggör memorandum med anledning av förestående företrädesemission

Newton Nordic AB ("Newton Nordic" eller "Bolaget") offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 12 oktober 2020. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://newtonnordic.com/), Augment Partner AB:s erbjudandesida (https://offers.augment.se/) samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/). Anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds. Newton Nordic erhåller order om drygt 1 MSEK från RemoteCamSystems i Schweiz

Newton Nordic meddelar idag att bolaget har säkrat en order från sin första kundpå den schweiziska marknaden, tjänstebolaget RemoteCamSystems GmbH. Ordernomfattar två NEWTON S2 kamerastabiliseringssystem till ett värde om cirka 1MSEK, samt en option att avropa ytterligare ett NEWTON-system till ett värde av0,5 MSEK. Leverans kommer ske under första kvartalet 2021.


Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Newton Nordic AB

Rättelse: Sista datum för rösträttsregistrering är rättat, från tidigare 23 september 2020 till den 25 september 2020 med anledning av den lagändring i 7 kap 28 § aktiebolagslagen som trädde ikraft den 3 september 2020. Kallelsen är i övrigt oförändrad med utskicket från i förmiddags.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted