KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JULI - SEPTEMBER 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, fårhärmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden juli- september 2019.

KONCERNEN: PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättning: 3 321 (3 294) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 333 (116) kSEK
 • Resultat efter skatt: 183 (-220) kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (46477 973)
 • Resultat efter skatt per aktie: 0,003 (-0,005) SEK

Väsentliga händelser under perioden 

 •  13 augusti meddelar bolaget en ny order från Spidercam till ett värde av 1,1MSEK. 
 • 10 september byter Intuitive Aerial namn till Newton Nordic, ett namn somförtydligar och förstärker bolagets position inom stabilisering ochfjärrstyrning av rörliga kameror för TV- och filmproduktion. 

Väsentliga händelser efter perioden 

 • 29 september meddelar Newton Nordic att de vunnit en upphandling till detstatliga bolaget Abu Dhabi Media till ett förväntat ordervärde av 2MSEK. Upphandlingen innefattar 2 vajerkamerasystemmed partnern Defy Products Inc. och möjliggör leverans av de första NEWTON-systemen till regionen. 

VD har ordet 
Ökad omsättning och lägre kostnader medför att bolaget gör sitt förstapositiva kvartalsresultat sedan börsintroduktionen. 

I jämförelse med samma period föregående år har resultatet stärkts med 0,4 MSEK,vilket innebär bolaget gör ett positivt tredje kvartal. Sett tillrådande försäljningstakt återstår intäkter motsvarande 1 systemförsäljning permånad från att uppnå lönsamhet på årsbasis. 

Bolaget arbetar fokuserat på att i det korta perspektivet nå ökad lönsamhet ochlikviditet, samtidigt som interna projekt bedrivs för att bredda produktutbudetoch skapa förutsättningar för ökad framtida tillväxt. Som en del i det arbetethar bolaget slutit avtal med ALMI om amorteringsfrihet för utestående exportlån,vilket innebär en likviditetsförstärkning med cirka 1,1 MSEK under perioden 1juli 2019 - 30 juni 2020. 

Med ett växande antal användare och produkter på marknaden arbetarorganisationen med att effektivisera service- och supportverksamheten. Under detfjärde kvartalet kommer vi introducera support och serviceavtal, vilket vihoppas skall bidra till både mervärde för kunderna ochökade eftermarknadsintäkter för bolaget. 

Under perioden har order erhållits från både nya och befintliga kunder. Vimärker en ökad efterfrågan från amerikanska aktörer, en trolig följd av denökade användningen i välkända amerikanska produktioner såsom Oscarsgalanoch American Idol. I april hade vi en attraktiv monterplats på NAB-mässan i LasVegas och sannolikt bidrar även det. Vidare har leveranser skett till aktörer iRyssland, där vi förväntar oss fler beställningar under nästkommande år. 

Som tidigare kommunicerats för bolaget aktiva dialoger med strategiska partnersgällande strukturella samarbeten, även av finansiell karaktär.Dessa diskussioner framskrider med målet att konkretisera dem under det fjärdekvartalet. 

I september ställde bolaget ut på den internationella mässan IBC i Amsterdam.Tillsammans med vår partner Spidercam erhöll vi en attraktiv monterposition i enav mässans entréer, där vi genomförde livedemonstrationer av vår senasteutveckling inom Augmented Reality för en stor mängd besökare. Under IBC kunde viäven konstatera att Newton nu ses som en etablerad kvalitetsprodukt inominternationell TV med starka välkända referenser i Europa, USA, Oceanien ochAsien. 

Namnbytet till Newton Nordic från det tidigare bolagsnamnet Intuitive Aerial harnu genomförts. I samband med detta lanserades en ny färgstark grafisk profil somandas både nordisk design och kvalitet. Namnbytet till Newton Nordic kopplarsamman bolaget till den mer välkända produktens varumärke ochskapar förutsättningar för en effektivare marknadsföring och kommunikationframöver. 

Sammanfattningsvis är det glädjande att se att bolaget fortsätter att utvecklaspositivt och att vi för första gången sedan börsintroduktionen når ettpositivt kvartalsresultat. Sammantaget bedöms att året 2019 kan fullföljas medfortsatt god finansiell status.

Linköping, 30 oktober 2019
Robin Kahlbom, VD Newton Nordic AB

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt attoffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober2019 kl 08:45. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Robin Kahlbom, VD Newton Nordic ABrobin.k@newtonnordic.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Newton Nordic 

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuderspecialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrningav rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vidlivesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållningoch evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com 

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon:08-503 000 50.

Newton Nordic inför korttidsarbete för samtliga anställda

Newton Nordic inför korttidsarbete för samtliga anställda. Från och med 1 aprilkommer alla i bolaget arbeta 40% där staten står för den största kostnaden ienlighet med regeringens förslag.RÄTTELSE AV PM "KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB"

Pressmeddelandet "Kallelse till Bolagsstämma i Newton Nordic AB" innehåller felaktiga uppgifter under "Förslag till beslut", punkt 13, villkor 1 och 5. Korrekt lydelse är:


KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Aktieägarna i Newton Nordic AB, org.nr 556819-1984, kallas till bolagsstämma onsdagen den 15 april 2020 klockan 13:00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Anmälan mm.


Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB

Valberedningen i Newton Nordic har tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 2020. 


NEWTON NORDIC TECKNAR AVTAL MED ABU DHABI MEDIA EFTER VUNNEN UPPHANDLING

Newton Nordic meddelar att bolaget nu mottagit en skriftlig order som en följdav det tilldelningsbrev som Bolaget den 29 oktober 2019 meddelade att demottagit. Ordern från Abu Dhabi Media i Förenade Arabemiraten har ett värde påca 2 MSEK med beräknad leverans i april.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - DECEMBER 2019

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2019 

 • Nettoomsättning: 13 036 (10 083) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 485 (-4 691) kSEK
 • Resultat efter skatt: -2 884 (-6 025) kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (57 561 935)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,05 (-0,10) SEK

Newton Nordic får order från SpiderCam till ett värde av cirka 1,5 MSEK

Newton Nordic AB har erhållit ytterligare en order från vajerkamerakoncernen SpiderCam till ett värde av cirka 1,5 MSEK. Ordern omfattar ett flertal system ur produktserien NEWTON S2 4K. Leverans av ordern kommer ske under perioden december 2019 till februari 2020. 


KOMMUNIKÉ EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Extra bolagsstämma i Newton Nordic AB har idag, måndagen den 2 december 2019, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär